Hakeminen musiikin ja ilmaisun linjalle keväällä 2023

HAKEMINEN MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJALLE KEVÄÄLLÄ 2023

Voim­me täl­lä het­kel­lä  tar­vit­ta­es­sa ot­taa tu­tus­tu­mis­käyn­nil­le  yk­sit­täi­siä per­hei­tä. Lisä­tie­to­ja saat opin­to-oh­jaa­jil­tam­me.

Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le ha­et­ta­es­sa pe­rus­kou­lun päät­tö­to­dis­tuk­ses­ta huo­mi­oi­daan luku­ai­neet (jois­ta äi­din­kie­len arvo­sa­nan pai­no­arvo on 1,2) sekä kuva­tai­teen, käsi­työn, lii­kun­nan sekä mu­sii­kin pa­kol­li­set arvo­sa­nat (pai­no­arvo 1,0).  Luku­ai­nei­den ja pai­no­tet­ta­vien oppi­ai­nei­den kes­ki­ar­von tu­lee olla pe­rus­kou­lun päät­tö­to­dis­tuk­ses­sa vä­hin­tään 7.4, että voit tul­la hy­väk­sy­tyk­si mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le.

HAKULOMAKKEET
SOVELTUVUUSKOKEET MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJALLE PYRITTÄESSÄ.

Opet­ta­jat ar­vi­oi­vat osaa­mi­se­si ta­son nu­me­roil­la as­tei­kol­la 1-5.  Yksi pis­tet­tä tai vä­hem­män tar­koit­taa hy­lät­tyä, jol­loin et voi tul­la va­li­tuk­si mu­sii­kin- ja il­mai­sun lin­jal­le. Lin­jal­le pää­se­mi­sen edel­ly­tys on aina osal­lis­tu­mi­nen so­vel­tu­vuus­ko­kee­seen. So­vel­tu­vuus­ko­keen va­lit­set, kun täy­tät mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan lisä­tie­to­lo­mak­keenHa­ki­joil­le tu­lee kut­su so­vel­tu­vuus­ko­kee­seen säh­kö­pos­tit­se tai pos­tit­se. Yh­teis­haku­jär­jes­tel­mä las­kee yh­teen so­vel­tu­vuus­ko­kees­ta saa­ma­si arvo­sa­nan sekä pe­rus­kou­lun päät­tö­to­dis­tuk­ses­ta mu­kaan las­ket­ta­van kes­ki­ar­von.

Voit osal­lis­tua vain yh­teen so­vel­tu­vuus­ko­kee­seen eli si­nun tu­lee teh­dä va­lin­ta osal­lis­tut­ko draa­man, kuva­tai­teen vai mu­sii­kin so­vel­tu­vuus­ko­kee­seen.

Mi­kä­li tai­teel­lis­ten ky­ky­jen li­säk­si har­ras­tat huip­pu-ur­hei­lua, voi mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­ta osal­lis­tua myös Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an toi­min­taan. Sii­nä ta­pauk­ses­sa si­nun tu­lee  täyt­tää myös ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an lisä­tie­to­lo­ma­ke yh­teis­haun ai­ka­na ja osal­lis­tua ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an so­vel­tu­vuus­haas­tat­te­luun  8. – 10.  tou­ko­kuu­ta 2023 te­am­sin kaut­ta. Haas­tat­te­luun tu­lee eril­li­nen kut­su. Mi­kä­li olet ha­ke­nut myös Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lin­jal­le ja vas­tan­nut ur­hei­li­jal­le suun­nat­tui­hin ky­sy­myk­siin myös opin­to­pol­ku.fi pal­ve­lus­sa, eril­lis­tä ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an haku­lo­ma­ket­ta si­nun ei sil­loin enää tar­vit­se täyt­tää.

Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le va­li­taan ke­vääl­lä 2023 26 opis­ke­li­jaa.

YHTEISHAUN TULOKSET

Yh­teis­haun tu­lok­set saat tie­too­si ai­kai­sin­taan 15. kesä­kuu­ta 2023 mm. opin­to­pol­ku -pal­ve­lus­ta tul­lees­ta säh­kö­pos­tis­ta. Muis­ta siis ha­ke­mus­ta teh­des­sä­si il­moit­taa säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si, se hel­pot­taa mm. tie­don saa­mis­ta sekä opis­ke­lu­pai­kan säh­köis­tä vas­taan­ot­ta­mis­ta. Opis­ke­lu­paik­ka tu­lee kui­ta­ta vas­taan­o­te­tuk­si vii­meis­tään 29. kesä­kuu­ta 2023.

Lisä­tie­to­ja an­ta­vat mm. apu­lais­reh­to­ri Riit­ta Rau­ma ja opin­to-oh­jaa­jat Enni Kok­ko­nen, Kat­ri Kuos­ma­nen ja Anne Luk­ka­ri­nen sekä tai­de­o­pet­ta­jat Kir­si Jaa­ti­nen (draa­ma), Tai­na Man­ni­la (kuva­tai­de) sekä Päi­vi Sor­mu­nen (mu­siik­ki). Yh­teys­tie­dot löy­ty­vät täs­tä haku­op­paas­ta.

Tai­tei­li­jat ovat mu­ka­na esi­tyk­sis­säm­me vii­mei­seen saak­ka eli mah­dol­li­ses­ti myös omis­sa lak­ki­ai­sis­saan

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021