Oppimateriaali lukuvuonna 2024-2025 + lisensseistä

Oppimateriaalit 2024-2025:

Pää­sään­töi­ses­ti käy­tös­sä säh­köi­nen ma­te­ri­aa­li, ell­ei muu­ten mai­ni­ta.

KIE­LET:

MA­TE­MA­TIIK­KA, FY­SIIK­KA, KE­MIA:

RE­AA­LI­AI­NEET:

Oh­jeis­tus, joka on ol­lut voi­mas­sa 30. tam­mi­kuu­ta 2024. Kou­lu ei vas­taa kus­tan­ta­jien te­ke­mis­tä muu­tok­sis­ta.

OTA­VA: 

Meil­lä Ota­van opis­ke­li­jan maa­il­ma toi­mii sekä Mpass-tun­nuk­sel­la että hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la (säh­kö­pos­ti ja sala­sana). Opis­ke­li­joi­ta kan­nat­taa opas­taa li­sää­mään omiin tie­toi­hin myös hen­ki­lö­koh­tai­sen säh­kö­pos­ti­o­soit­teen (esim. gmail), jot­ta sama tun­nus toi­mii myös Mpass-yh­tey­den la­ka­tes­sa.

Ota­van digi­kir­joi­hin teh­dyt teh­tä­vät, mer­kin­nät, yms. nä­ky­vät myös itse os­tet­tu­jen li­sens­sien kaut­ta, kun­han opis­ke­li­ja käyt­tää sa­maa tun­nus­ta.

Oh­jeet hen­ki­lö­koh­tai­sen säh­kö­pos­tin li­sää­mi­seen löy­tyy esim. net­ti­sivuil­tam­me: https://op­pi­mi­sen­pal­ve­lut.ota­va.fi/oh­jeet/opis­ke­li­jan-maa­il­ma-vaih­to­eh­toi­nen-sah­ko­pos­ti­o­soi­te/

Li­sens­si toi­mii vie­lä 3 kk sen käyt­töön­oton jäl­keen­kin.

SA­NO­MAP­RO:

Li­sens­sit pää­osin luku­vuo­den mit­tai­sia.

https://www.sa­no­map­ro.fi/tuki/oman-sa­no­ma-pro-ti­lin-tie­dot-ja-ase­tuk­set/

STU­DEO:

Li­sens­sit 5 vuo­den li­sens­se­jä.

Oh­jei­ta opis­ke­li­joil­le  esim. val­mis­tu­mi­sen jäl­keen (tä­män het­ken oh­jeis­tus)

EDI­TA:

Opis­ke­li­jat voi­vat itse jat­kaa li­sens­se­jä Opis­ke­li­jan maa­il­mas­sa. https://op­pi­mi­nen.edi­ta.fi/digi­kir­jan-li­sens­sin-jat­ka­mi­nen/

Kun­kin tuot­teen li­sens­sin voi­mas­sa­oloa voi jat­kaa vain ker­ran 30 päi­vän si­säl­lä li­sens­sin um­peu­tu­mi­ses­ta

Yk­sit­täis­tä lu­ki­o­li­sens­siä voi opis­ke­li­ja jat­kaa itse pal­ve­lus­sam­me shop.edi­ta.fi. Opis­ke­li­jan omas­sa tuo­te­nä­ky­mäs­sä on 1.6.2023 al­ka­en link­ki ”Jat­ka li­sens­sin kes­toa” -si­vul­le. Jos opis­ke­li­jal­la on jat­ket­ta­vis­sa ole­via li­sens­se­jä, ne lis­ta­taan täl­le si­vul­le. Kun­kin li­sens­sin koh­dal­la on pai­ni­ke, jol­la li­sens­si­kaut­ta voi jat­kaa mak­sut­ta kol­mel­la kuu­kau­del­la.

Si­vul­le nos­te­taan pi­ak­koin päät­ty­mäs­sä ole­vat ja hil­jat­tain päät­ty­neet li­sens­sit; opis­ke­li­jal­la on noin kah­den kuu­kau­den aika­ik­ku­na jat­kaa li­sens­siä. Voi­mas­sa ole­van li­sens­sin kau­si jat­kuu kes­key­tyk­set­tä. Jo päät­ty­neen li­sens­sin jat­ko­kau­si al­kaa jat­ka­mis­het­kes­tä – jat­ko­kau­si pi­tää kui­ten­kin ot­taa käyt­töön 30 päi­vän si­säl­lä li­sens­sin päät­ty­mi­ses­tä. Ku­ta­kin li­sens­siä voi lu­ki­o­ai­ka­na jat­kaa mak­sut­ta vain ker­ran.

https://oh­jeet.edi­ta.fi/hc/fi/ar­tic­les/16023552613649-MPASS-kir­jau­tu­mi­nen

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOopin­to-opas 2024-20254.6.2024