Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto

Yli­op­pi­las­ko­kee­seen voi osal­lis­tua opis­ke­li­ja, joka on suo­rit­ta­nut vä­hin­tään ai­neen pa­kol­li­set kurs­sit. B2- ja B3-kie­lis­sä vaa­di­taan vä­hin­tään kol­me kurs­sia/ kuu­si opin­to­pis­tet­tä. Yli­op­pi­las­tut­kin­non kaik­kien ko­kei­den teh­tä­vät laa­di­taan pa­kol­lis­ten ja sy­ven­tä­vien opin­to­jak­so­jen oppi­mää­rien mu­kai­ses­ti, mikä opis­ke­li­jan on hyvä ot­taa huo­mi­oon aine­va­lin­to­ja teh­des­sään. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­mis­oi­keus tar­kis­te­taan en­nen kir­jal­li­sia ko­kei­ta.

Mah­dol­lis­ten eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen tar­ve on sel­vi­tet­tä­vä hy­vis­sä ajoin en­nen en­sim­mäi­seen yli­op­pi­las­ko­kee­seen il­moit­tau­tu­mis­ta. Lisä­tie­to­ja eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi. Eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä voit saa­da mm. luki­häi­ri­ön, mo­to­ri­sen hi­tau­den, pa­niik­ki­häi­ri­ön tai jon­kin muun vah­vas­ti suo­ri­tuk­seen vai­kut­ta­van di­ag­noo­sin ta­kia. Ota yh­teys roh­ke­as­ti eri­tyis­o­pet­ta­jaan lisä­tie­to­ja var­ten.

Kul­la­kin tut­kin­to­ker­ral­la voi nor­maa­lis­ti suo­rit­taa kak­si re­aa­li­ai­nei­den ko­et­ta. Ma­te­ma­tii­kas­sa, toi­ses­sa ko­ti­mai­ses­sa kie­les­sä ja vie­rais­sa kie­lis­sä jär­jes­te­tään vaa­ti­vuu­del­taan kah­den eri ta­son mu­kai­set ko­keet. Yli­op­pi­las­ko­ke­las saa va­li­ta ko­keen ta­son itse riip­pu­mat­ta sii­tä, min­kä ta­son mu­kaan hän on opis­kel­lut. Hy­lä­tyn ko­keen ta­soa voi myös vaih­taa. Kui­ten­kin vä­hin­tään yh­des­sä pa­kol­li­ses­sa ko­kees­sa tu­lee suo­rit­taa vaa­ti­vam­pi A-ta­son koe.

Syk­syl­lä 2021 tai ai­kai­sem­min aloi­te­tuis­sa tut­kin­nois­sa voit si­säl­lyt­tää vain oppi­ai­neen yh­den ta­soi­sen ko­keen (tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen voit suo­rit­taa ko­keen esim. ly­hy­es­sä ma­te­ma­tii­kas­sa, jos tut­kin­too­si on si­säl­ty­nyt pit­kän oppi­mää­rän mu­kai­nen koe). Suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään nel­jä ko­et­ta.

Ke­vääl­lä 2022 tai sen jäl­keen aloi­te­tuis­sa tut­kin­nois­sa ko­ke­las voi il­moit­tau­tua suo­rit­ta­maan sa­man ai­neen eri oppi­mää­rän ko­et­ta, jos hä­nel­lä on vie­lä oi­keus li­sä­tä uu­sia ko­kei­ta tut­kin­toon­sa tai hän voi suo­rit­taa nii­tä myös tut­kin­non ai­ka­na.  Suo­ri­tet­ta­va vä­hin­tään vii­si ko­et­ta.

Ke­vään  2024 yli­op­pi­las­ko­kei­siin tu­lee il­moit­tau­tua mar­ras­kuus­sa 2023, tar­kem­pi aika­tau­lu tu­lee myö­hem­min. Reh­to­rin abi-info asi­as­ta jär­jes­te­tään mar­ras­kuus­sa. Il­moit­tau­tu­mi­nen kir­joi­tuk­siin ta­pah­tuu oh­jei­den mu­kai­ses­ti täyt­tä­mäl­lä säh­köi­nen il­moit­tau­tu­mis­lo­ma­ke Wil­mas­sa. Tar­kem­pi aika­tau­lu löy­tyy opin­to-op­paan ka­len­te­ri­ta­pah­tu­mis­ta/ sii­tä tie­do­te­taan myö­hem­min mm. reh­to­rin abi-in­fos­sa mar­ras­kuus­ta 2023 al­ka­en.

Lu­ki­on en­ti­set opis­ke­li­jat il­moit­tau­tu­vat uu­si­maan tai täy­den­tä­mään tut­kin­to­aan vii­meis­tään 1. jou­lu­kuu­ta 2023 kans­li­aan Kir­si Kak­ko­sel­le säh­kö­pos­til­la tai soit­ta­mal­la.

Il­moit­tau­tu­mi­nen on si­to­va ja aloit­taa opis­ke­li­jan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set. Yli­op­pi­las­tut­kin­non mak­su ei-oppi­vel­vol­lisilta  on 34 €/koe  jo­kai­sel­ta kir­joi­tus­ker­ral­ta. Mi­kä­li opis­ke­li­ja on tyy­ty­mä­tön ko­keen ar­vos­te­luun, hän voi teh­dä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen (mak­su 50 €/koe) yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta. Lisä­tie­to­ja tut­kin­non suo­rit­ta­mi­ses­ta YLI­OP­PI­LAS­TUT­KIN­TO­LAU­TA­KUN­NAN SI­VUIL­TA.

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa joko yh­del­lä ker­ral­la tai ha­jau­te­tus­ti kor­kein­taan kol­me­na pe­räk­käi­se­nä tut­kin­to­ker­ta­na, ja ne voi aloit­taa joko ke­vääl­lä tai syk­syl­lä. Ha­jaut­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä, jos ha­lu­aa teh­dä yli­op­pi­las­ko­keen ai­neis­sa, joi­den koe jär­jes­te­tään sa­ma­na päi­vä­nä. Poik­keuk­se­na edel­lä mai­ni­tus­ta kah­den ly­hy­en kie­len ko­keen voi teh­dä sa­ma­na päi­vä­nä. Kak­si­o­sais­ten ko­kei­den (äi­din­kie­li, vie­raat kie­let, toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li) osi­ot on suo­ri­tet­ta­va sa­mal­la tut­kin­to­ker­ral­la, toi­sin sa­no­en osi­oi­den suo­ri­tus­ta ei voi ha­jaut­taa.

Uusi­muo­toi­seen tut­kin­toon tu­lee va­li­ta vä­hin­tään vii­si ko­et­ta.  Van­hak­si men­neen tut­kin­non ko­kei­ta on voi­nut si­säl­lyt­tää tut­kin­toon ke­vääs­tä 2022 al­ka­en (eli jos tut­kin­to ei ole tul­lut suo­ri­tet­tua mää­rä­a­jas­sa).

Hy­lä­tyn pa­kol­li­sen ko­keen saa uu­sia kol­me ker­taa kol­men seu­raa­van kir­joi­tus­ker­ran ai­ka­na.

Hy­väk­syt­tyä ko­et­ta ja hy­lät­tyä yli­mää­räis­tä ko­et­ta saa uu­sia il­man aika­ra­joi­tus­ta niin mon­ta ker­taa kuin ha­lu­aa. Yli­op­pi­las­tut­kin­toa voi myös myö­hem­min täy­den­tää il­man aika­ra­joi­tus­ta. Yli­mää­räi­sis­sä ko­keis­sa saa­tu­ja hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja ei mer­ki­tä ko­ke­laan yo-to­dis­tuk­seen.

Ko­keis­ta an­net­ta­vat arvo­sa­nat ja nii­tä vas­taa­vat pis­te­mää­rät kom­pen­saa­ti­o­ta las­ket­ta­es­sa ovat (tut­kin­to aloi­tet­tu syk­syl­lä 2021 tai ai­em­min):

• lau­da­tur = l (7)

• exi­mia cum lau­de ap­pro­ba­tur = e (6)

• mag­na cum lau­de ap­pro­ba­tur = m (5)

• cum lau­de ap­pro­ba­tur = cl (4)

• lu­ben­ter ap­pro­ba­tur = b (3)

• ap­pro­ba­tur = a (2)

• im­pro­ba­tur = i (0)

Hy­lä­tyn arvo­sa­nan voi kom­pen­soi­da hy­väk­syt­ty­jen ko­kei­den pis­teil­lä. Hy­lä­tyt suo­ri­tuk­set on eri oppi­ai­neis­sa ta­son mu­kaan ja­et­tu nel­jään luok­kaan, jois­ta käy­te­tään mer­kin­tö­jä i+, i, i- ja i=. Ko­ke­laan saa­mat kom­pen­saa­ti­o­pis­teet las­ke­taan yh­teen, jol­loin 12 kom­pen­saa­ti­o­pis­tet­tä kom­pen­soi hy­lä­tyn arvo­sa­nan, jos se on i+, 14 i:n, 16 i:n ja 18 i=:n. Kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­tä ker­tyy kai­kis­ta hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tuis­ta ko­keis­ta, myös yli­mää­räi­sis­tä.

Jos opis­ke­li­ja on aloit­ta­nut yli­op­pi­las­tut­kin­ton­sa ke­vääl­lä 2022 tai myö­hem­min, ovat kom­pen­saa­ti­o­sään­nöt seu­raa­vat:

Jos ko­ke­las on suo­rit­ta­nut tut­kin­toon vaa­dit­ta­vis­ta vii­des­tä ko­kees­ta yh­den ko­keen hy­lä­tyl­lä arvo­sa­nal­la ja nel­jä hy­väk­sy­tyl­lä arvo­sa­nal­la, hän saa näis­tä nel­jäs­tä ko­kees­ta
kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­tä arvo­sa­no­jen pe­rus­teel­la seu­raa­vas­ti:

Ko­ke­laan saa­mat kom­pen­saa­ti­o­pis­teet las­ke­taan yh­teen, ja 10 kom­pen­saa­ti­o­pis­tet­tä kom­pen­soi hy­lä­tyn arvo­sa­nan. Jos ko­ke­las on suo­rit­ta­nut
enem­män kuin vii­si ko­et­ta, hä­nel­le ote­taan kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­den las­ke­mi­ses­sa huo­mi­oon tut­kin­toon vaa­dit­ta­vis­ta ko­keis­ta ne nel­jä ko­et­ta, jot­ka tuot­ta­vat
kor­keim­man kom­pen­saa­ti­o­pis­te­sum­man (ks. tau­luk­ko 2). Yli­mää­räi­sis­tä ko­keis­ta ei an­ne­ta kom­pen­saa­ti­o­pis­tei­tä.

Ko­ke­las, joka on hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­nut pa­kol­li­set ko­keet ja jol­le an­ne­taan lu­ki­on päät­tö­to­dis­tus(vä­hin­tään 75 kurs­sia/150 opin­to­pis­tet­tä/am­ma­til­li­nen tut­kin­to), on oi­keu­tet­tu saa­maan yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen. Opis­ke­li­ja on itse vas­tuus­sa sii­tä, että päät­tö­to­dis­tuk­seen vaa­dit­ta­va oppi­mää­rä on suo­ri­tet­tu tou­ko­kuun al­kuun men­nes­sä, mi­kä­li hän ha­lu­aa yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen val­ta­kun­nal­li­se­na lak­ki­ais­päi­vä­nä ke­vääl­lä ja olla mu­ka­na kor­kea-as­teen to­dis­tus­haus­sa.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOopin­to-opas 2023-202423.5.2023