Virtuaalitodellisuus ja tekoäly oppimisen tukena - meillä jo nykypäivää

Lu­ki­os­sam­me on me­neil­lään usei­ta op­pi­mi­sen ja ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­viä hank­kei­ta, joi­hin on saa­tu val­ta­kun­nal­lis­ta ope­tus­hal­li­tuk­sen ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta yh­des­sä muu­ta­man muun suo­ma­lai­sen lu­ki­on kans­sa.

Täl­lä het­kel­lä ke­hit­tä­mis­hank­kei­na on teko­ä­lyyn liit­ty­viä asi­oi­ta.

FI­NE­DU AI-han­ke eli teko­äly lu­ki­o­lai­sen op­pi­mis­po­lul­la. Hank­keen ta­voit­tee­na on tu­tus­tut­taa Suo­men lu­ki­ot kä­sit­tee­seen teko­äly ja sen eri muo­toi­hin, sekä ar­vi­oi­da mi­ten teko­äly voi­tai­siin tuo­da op­pi­mi­sen tu­ek­si. Tar­koi­tus on sel­vit­tää, mi­ten teko­äly muok­kau­tuu op­pi­jan yk­si­löl­li­siin tar­pei­siin ja op­pi­mis­pol­kui­hin muun mu­as­sa hyö­dyn­tä­mäl­lä ja tes­taa­mal­la jo val­mii­ta teko­äly­so­vel­luk­sia ja kon­sep­te­ja ku­ten Siri, Ale­xa, Chat­bot ja Goog­le.

Fi­nE­du­AI te­kee yh­teis­työ­tä kan­sain­vä­lis­ten ja suo­ma­lais­ten teko­äly-yri­tys­ten kans­sa. Yh­teis­työ­kump­pa­nei­den tu­ke­ma­na ke­hi­te­tään AI TU­TOR “My Ar­ti­fi­ci­al Life Time In­tel­li­gen­ce Tu­tor”, joka käyt­tää so­vel­tu­vien op­pi­mis­a­lus­to­jen ke­rää­mää Big da­taa it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen. Tä­män tie­don avul­la teh­dään Big data vi­su­aa­li­sek­si op­pi­jal­le ja opet­ta­jal­le. Tar­koi­tuk­se­na on teh­dä mer­kit­tä­vää yh­teis­työ­tä myös suo­ma­lais­ten kor­ke­a­kou­lu­jen kans­sa ja ke­hit­tää teko­älyä hyö­dyn­tä­viä uu­den­lai­sia op­pi­mi­sen ta­po­ja ja si­säl­tö­jä, muun mu­as­sa tut­ki­mal­la teko­älyn adap­tii­vi­suut­ta op­pi­mi­ses­sa ja ar­vi­oin­nis­sa. Han­ke tu­lee ole­maan osal­li­se­na Ga­me­Jam ja Hac­kat­hon -ta­pah­tu­mis­sa, ja tä­män li­säk­si tu­tus­tuu peli­maa­il­maan, teko­älyn koo­daa­mi­seen ja sil­lä oh­jat­ta­vaan ro­bo­tiik­kaan.

Teko­ä­lyyn liit­ty­en olem­me mu­ka­na myös es­pan­ja­lai­sen Co­ru­nan yli­o­pis­ton hank­kees­sa ”De­ve­lo­ping an ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Cur­ri­cu­lum (adp­ted to Eu­ro­pe­an High school)”, mikä jat­kuu myös syk­syl­lä 2021. Mu­kaan hank­kee­seen pää­see myös  opis­ke­li­joi­ta. Han­ke si­säl­tää myös lähi­jak­so­ja eri puo­lil­la Eu­roop­paa niin opis­ke­li­joil­le kuin myös opet­ta­jil­le.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021