Lukio on ihmisen parasta aikaa!

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio tar­jo­aa opin­to­jen li­säk­si vah­vas­ti myös ta­pah­tu­mia, mat­ko­ja kai­kil­le opis­ke­li­joil­leen. Lu­ki­o­aika on nuo­rel­le yleen­sä sii­hen saak­ka ele­tyn elä­män pa­ras­ta ai­kaa!

https://www.you­tu­be.com/watch?v=54_YTy2Psco

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021