Opinto-ohjaus - tärkeitä neuvoja lukioon ja jatko-opintoihin!

Opin­to-oh­jauk­sen teh­tä­vä­nä lu­ki­os­sa on tu­kea ops­ke­li­jaa opin­nois­sa lu­ki­o­ai­ka­na ja huo­leh­tia sii­tä,että opis­ke­li­jal­le kart­tuu riit­tä­väs­ti sel­lai­sia tie­to­ja ja tai­to­ja, joi­ta hän tar­vit­see elä­mään liit­ty­vis­sä siir­ty­mä- ja muu­tos­ti­lan­teis­sa, ku­ten siir­ty­es­sään jat­ko-opin­toi­hin ja työ­e­lä­mään sekä koh­ti täy­si­val­tais­ta ja ak­tii­vis­ta yh­teis­kun­nan jä­se­nyyt­tä.

Oh­jaus­toi­min­ta muo­dos­taa koko lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ajan kes­tä­vän jat­ku­mon, jon­ka ai­ka­na opin­to-oh­jauk­sen kurs­sit ja muu oh­jaus tar­jo­a­vat opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suu­den hank­kia pe­rus­tie­dot ja -tai­dot, joi­den va­ras­sa hä­nen on mah­dol­lis­ta suun­ni­tel­la lu­kio-opin­to­jaan ja jat­ko-opin­to­jaan sekä poh­tia ura­suun­tau­tu­mis­taan.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen, luok­ka­muo­toi­nen, pien­ryh­mä- ja ver­tais­oh­jaus tu­ke­vat opis­ke­li­jaa kiin­nos­tus­ten kar­toit­ta­mi­ses­sa, vah­vuuk­sien tun­nis­ta­mi­ses­sa, ura­suun­nit­te­lus­sa sekä va­lin­ta- ja on­gel­ma­ti­lan­tei­den rat­kai­se­mi­ses­sa.

Pien­ryh­mis­sä opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus kä­si­tel­lä asi­oi­ta, jot­ka ovat ja­et­ta­vis­sa mui­den opis­ke­li­joi­den kans­sa ja joi­den esil­le ot­ta­mi­nen ryh­mäs­sä on mie­le­käs­tä.

OPINTO-OHJAUS JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Opin­to-oh­jaa­jien pää­a­si­al­li­nen työs­ken­te­ly  ta­pah­tuu oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la ja kes­kit­tyy opis­ke­li­joi­den hen­ki­lö­koh­tai­seen neu­von­taan.

Opis­ke­li­joi­den on suo­ri­tet­ta­va kak­si (2) pa­kol­lis­ta opin­to­jak­soa opin­to-oh­jaus­ta lu­ki­o­ai­ka­na (OP1-Minä opis­ke­li­ja­na  2 op ja OP2-jat­ko-opin­not,työ­e­lä­mä ja tu­le­vai­suus 2 op), tämä ta­pah­tuu mm. käy­mäl­lä oppi­tun­neil­la ja osal­lis­tu­mal­la kurs­siin kuu­lu­viin vie­rai­lui­hin ja tie­to­is­kui­hin.

OP1-kurs­si ja­kaan­tuu opin­nois­sa ta­sai­ses­ti kol­mel­le opis­ke­lu­vuo­del­le, OP2-kurs­si suo­si­tel­laan suo­ri­tet­ta­vak­si pää­osin toi­sen opin­to­vuo­den ai­ka­na.

Li­säk­si niil­le, jot­ka ovat kiin­nos­tu­nei­ta tois­ten tu­ke­mi­ses­ta ja mm. kou­lun esit­te­le­mi­ses­tä, tar­jol­la on kou­lu­koh­tai­nen OP3-tu­tor­o­pis­ke­li­ja­toi­min­ta. Tu­to­rik­si ha­e­taan 1. vuo­den ke­vääl­lä ja toi­min­taa on toi­sen opin­to­vuo­den ai­ka­na niin uu­sien opis­ke­li­joi­den pe­reh­dyt­tä­mi­ses­sä kuin myös mark­ki­noin­ti­työs­sä yh­teis­ha­kuun liit­ty­en.

Hen­ki­lö­koh­tais­ta opin­to­neu­von­taa an­ta­via opin­to-oh­jaa­jia lu­ki­os­sam­me on kol­me, Enni Kok­ko­nen, Kat­ri Kuos­ma­nen ja Anne Luk­ka­ri­nen.  Hei­dän työ­huo­neen­sa si­jait­se­vat lu­ki­on toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Opin­to-oh­jaa­jat an­ta­vat neu­von­taa niin lu­ki­o­ajan aine­va­lin­toi­hin kuin myös jat­ko-opin­toi­hin liit­ty­en sekä vas­taa­vat OP1 aj OP2 opin­to­jak­sois­ta.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021