Kuvataide - luovuutta monin eri tavoin

Kuva­tai­de on vi­su­aa­lis­ta kult­tuu­ri­kas­va­tus­ta, jos­sa opis­ke­li­ja tut­kii to­del­li­suut­ta tai­teen kei­noin. Oppi­ai­neen kes­kei­se­nä pää­mää­rä­nä on, että opis­ke­li­ja ym­mär­tää kuva­tai­teen ja muun vi­su­aa­li­sen kult­tuu­rin mer­ki­tyk­sen omas­sa elä­mäs­sään. Ko­ke­muk­set, mie­li­ku­vi­tus ja ta­voit­teel­li­nen työs­ken­te­ly luo­vat pe­rus­tan moni­ais­ti­sel­le op­pi­mi­sel­le.

Ku­va­tai­teess­sa tar­kas­tel­laan tai­tees­sa ja muus­sa vi­su­aa­li­ses­sa kult­tuu­ris­sa il­me­ne­viä es­teet­ti­siä, eko­lo­gi­sia ja eet­ti­siä ar­vo­ja. Opis­ke­li­ja vah­vis­taa ai­neet­to­man ja ai­neel­li­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön tun­te­mus­taan, joka tu­kee tra­di­ti­oi­den vä­lit­ty­mis­tä ja uu­dis­tu­mis­ta. Ope­tuk­sel­la tu­e­taan laa­ja-alai­sen yleis­si­vis­tyk­sen ra­ken­tu­mis­ta sekä ak­tii­vi­seen pai­kal­li­seen ja glo­baa­liin toi­mi­juu­teen kas­va­mis­ta. Opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia tu­le­vai­suu­den jat­ko-opin­to-, työ­e­lä­mä- ja kan­sain­väli­syys­val­miuk­sien ke­hit­tä­mi­seen. Opin­not an­ta­vat edel­ly­tyk­siä luo­van ja kriit­ti­sen ajat­te­lun ke­hit­tä­mi­sel­le, elin­ym­pä­ris­töön vai­kut­ta­mi­sel­le ja kes­tä­vän elä­män­ta­van edis­tä­mi­sel­le.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio tar­jo­aa jo­kai­sel­le opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suu­den teh­dä tai­det­ta vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­des­sa ja ko­keil­la valo­ku­vaa­mis­ta mm. dro­ne-kop­te­reil­la ja 3D-ka­me­roil­la sekä tuot­taa myös mah­dol­li­ses­ti 3D-ani­maa­ti­oi­ta. Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on kuva­tai­de­tar­jon­ta on kor­ke­a­ta­sois­ta ja ti­lat ovat kau­pun­gin par­haat, kuva­tai­de­a­tel­jees­tam­me löy­dät lä­hes kaik­kea mitä tar­vit­set kuva­tai­tei­den opis­ke­luun.

Opis­ke­li­joi­den kult­tuu­ris­ta osaa­mis­ta sy­ven­ne­tään yh­des­sä mm. te­at­te­riin ja mu­siik­kiin liit­ty­vien  pro­jek­tien kans­sa sekä mu­se­oi­den ja mui­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa. Kuva­tai­de­o­pe­tus tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia koko lu­ki­on toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­sel­le sekä luo val­miuk­sia opis­ke­li­jan lu­ki­on jäl­kei­sil­le opin­noil­le.

KUVATAITEEN OPISKELU JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA
Pakolliset opintojaksot

Kuva­tai­det­ta lu­ki­os­sa on tar­jol­la kak­si pa­kol­lis­ta opin­to­jak­soa.

Toi­nen pa­kol­li­nen opin­to­jak­so on vaih­to­eh­toi­nen mu­sii­kin kans­sa, eli  toi­ses­ta näis­tä si­nun on suo­ri­tet­ta­va mo­lem­mat pa­kol­li­set opin­to­jak­sot, toi­ses­ta voit jät­tää toi­sen suo­rit­ta­mat­ta, jos ha­lu­at.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja ovat:

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

Jos kui­ten­kin ha­lu­at opis­kel­la vie­lä li­sää ku­val­lis­ta il­mai­sua jo en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na ja luku­jär­jes­tyk­see­si mah­tuu, voit va­li­ta vie­lä li­sää kuva­tai­det­ta kou­lu­koh­tai­ses­ta kuva­tai­teen tar­jon­nas­tam­me.

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le luku­vuon­na 2021-2022 on oh­jel­mas­sa:

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa kuva­tai­tees­ta voit suo­rit­taa myös kuva­tai­de­dip­lo­min. Jos opis­ke­let kuva­tai­det­ta myös muu­al­la, hy­väk­si­lu­em­me esi­mer­kik­si Pek­ka­lan kuva­tai­de­kou­lun kurs­se­ja (jos ne on teh­ty lu­ki­o­ai­ka­na) osak­si lu­kio-opin­to­ja­si. Kuva­tai­de­o­pin­not ovat mu­ka­na myös mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan opin­nois­sa. Dip­lo­mi­o­pin­to­ja Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa on tar­jol­la mo­nia eri­lai­sia.

Temaattiset opinnot

Te­maat­ti­sis­ta opin­nois­ta voit va­li­ta myös kuva­tai­det­ta si­säl­tä­viä opin­to­jak­so­ja. Luku­vuon­na 2021-2022 nii­tä on tar­jol­la kak­si myös en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le:

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021