Musiikki - luovia mahdollisuuksia ja taide-elämyksiä!

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa mu­sii­kin opis­ke­lun teh­tä­vä­nä on edis­tää opis­ke­li­jan ak­tii­vis­ta mu­sii­kil­lis­ta toi­min­taa ja osal­li­suut­ta.  Opis­ke­li­ja tu­tus­tuu maa­il­maan moni­ais­ti­ses­ti ja tut­kii sitä eten­kin kuu­lon­va­rai­ses­ti. Hän sy­ven­tää myön­teis­tä suh­det­ta mu­siik­kiin ja tai­teel­li­seen il­mai­suun sekä poh­tii nii­den mer­ki­tys­tä elä­mäs­sä.

Mu­sii­kin opis­ke­lu tar­jo­aa elä­myk­siä, ko­ke­muk­sia, tai­to­ja ja tie­to­ja sekä ti­lai­suuk­sia mie­li­ku­vi­tuk­sen käyt­töön. Ne kaik­ki li­sää­vät opis­ke­li­jan mu­sii­kil­lis­ta si­vis­tys­tä sekä roh­kai­se­vat hän­tä luo­vaan tai­teel­li­seen ajat­te­luun ja elin­i­käi­seen mu­sii­kin har­ras­ta­mi­seen. Opis­ke­li­ja ke­hit­tää val­miuk­si­aan tai­teel­li­seen työs­ken­te­lyyn, ak­tii­vi­seen kult­tuu­ri­vai­kut­ta­mi­seen, tek­no­lo­gi­an hyö­dyn­tä­mi­seen mu­sii­kil­li­ses­sa il­mai­sus­sa sekä me­di­an tar­jon­nan kriit­ti­seen tar­kas­te­luun.

Tai­de­ai­nee­na mu­siik­ki luo kou­lun kult­tuu­ri­toi­min­taa ja vah­vis­taa yh­tei­söl­li­syyt­tä. Se on mer­kit­tä­vä osa lu­ki­on juh­lia ja mui­ta ta­pah­tu­mia. Mu­sii­kin opis­ke­lu sy­ven­tää oman ja mui­den kult­tuu­rien tun­te­mus­ta.

MUSIIKIN OPINTOJAKSOT JA OPPIMINEN JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa mu­siik­ki on tai­de­aine, jo­hon on pa­nos­tet­tu. Opis­ke­li­joi­den har­ras­tus­toi­min­taa pal­ve­lee myös bän­di­luok­ka, myös ilta-ai­kaan. Ope­tus­vä­li­neet ovat huip­pu­luok­kaa, niin myös itse ope­tus, jota an­taa usea alan am­mat­ti­lai­nen.

Mu­sii­ki­toi­min­ta on laa­jaa mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan an­si­os­ta. Joka vuo­si mar­ras­kuus­sa jär­jes­te­tään koko luku­vuo­den suu­rin mu­siik­ki­spek­taak­ke­li, syys­kon­sert­ti. Ku­via kon­ser­tis­ta lö­tyy mm. lu­ki­on Face­book ja ins­tag­ram -si­vuil­ta.

Opin­to­jak­so­ja mu­sii­kis­sa on tar­jol­la enem­män kuin mis­sään muus­sa oppi­ai­nees­sa, 27 kap­pa­let­ta. Kaik­ki opin­to­jak­sot  ei­vät suin­kaan ole tar­jon­nas­sa joka vuo­si, mut­ta joka toi­nen ja joka kol­mas vuo­si kyl­lä­kin.  Ei­vät­kä kaik­ki opin­to­jak­sot suin­kaan vaa­di soit­to- tai lau­lu­tai­toa, vaan esi­mer­kik­si mu­siik­ki­tek­no­lo­gi­as­ta, tuot­ta­mi­ses­ta ja sä­vel­tä­mi­ses­tä ja sa­noit­ta­mi­ses­ta  kiin­nos­tu­neil­le löy­tyy omat opin­to­jak­son­sa.

Pakolliset opintojaksot

Mu­sii­kin opin­to­jak­sois­ta  kak­si on  pa­kol­li­sia (pait­si jos suo­ri­tat kak­si pa­kol­lis­ta opin­to­jak­soa kuva­tai­tees­sa, niin sil­loin vain yksi): 

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

Li­säk­si Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio tar­jo­aa mo­nia mui­ta mu­sii­kin kurs­se­ja, osa tar­jo­taan vuo­sit­tain ja osa mm. joka kol­mas vuo­si, MU5-MU27, jois­ta te­at­te­ri­mu­sii­kin, kuo­ron sekä esi­tys­tek­nii­kan voit teh­dä use­am­min­kin kuin ker­ran.

Lukuvuonna 2022-2023  ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat myös valita seuraavia koulukohtaisista musiikin opintojaksoista:
  • MU6 Kuo­ro 2op
  • MU9 Yh­ty­e­lau­lun pe­rus­teet 2op
  • MU17  Etno­pop  2op
  • MU20 Te­at­te­ri­mu­siik­ki 4 op
  • MU24 Bii­sin­teko Pop/EDM 2 op
  • MU25 Esi­tys­tek­niik­ka 2 op
JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021