Liikuntaa - ja kehosi sekä mielesi säilyy aina pirteänä!

Lu­ki­os­sa lii­kun­nan teh­tä­vä­nä on opet­taa opis­ke­li­jal­le sel­lai­sia tai­to­ja ja tie­to­ja, joi­den avul­la hän pys­tyy yllä­pi­tä­mään ja ke­hit­tä­mään fyy­sis­tä, so­si­aa­lis­ta ja psyyk­kis­tä toi­min­ta­ky­ky­ään sekä hy­vin­voin­ti­aan.

Lii­kun­nan opis­ke­lun teh­tä­vä­nä on tu­kea opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia, ke­hi­tys­tä ja op­pi­mis­ta. Lii­kun­nas­sa opis­kel­laan tai­to­ja ja tie­to­ja, joi­den avul­la opis­ke­li­ja pys­tyy ar­vi­oi­maan, yllä­pi­tä­mään ja ke­hit­tä­mään fyy­sis­tä, so­si­aa­lis­ta ja psyyk­kis­tä toi­min­ta­ky­ky­ään. Ope­tuk­sen ta­voit­tee­na on oh­ja­ta opis­ke­li­jaa ot­ta­maan vas­tuu­ta omas­ta fyy­si­ses­tä ak­tii­vi­suu­des­taan sekä toi­min­ta- ja opis­ke­lu­ky­vys­tään. Opin­nois­sa ko­ros­te­taan koko­nais­val­tais­ta hy­vin­voin­tia edis­tä­vän lii­kun­nan mer­ki­tys­tä osa­na ak­tii­vis­ta elä­män­ta­paa. Opis­ke­li­ja ra­ken­taa myön­teis­tä keho­suh­det­ta ja minä­ku­vaa lii­kun­nan avul­la. Lii­kun­nas­sa opis­ke­li­ja ko­kee iloa, on­nis­tu­mis­ta ja lii­kun­nal­lis­ta pä­te­vyyt­tä sekä op­pii kei­no­ja oman jak­sa­mi­sen yllä­pi­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Lu­ki­on lii­kun­nas­sa edis­te­tään kaik­kien opis­ke­li­joi­den tasa-ar­voa ja yh­den­ver­tai­suut­ta.

Lii­kun­nan teh­tä­vää ja ta­voit­tei­ta to­teu­te­taan opet­ta­mal­la kesä- ja tal­vi­lii­kun­taa sekä sisä- ja ulko­lii­kun­taa tur­val­li­ses­ti, ot­ta­en moni­puo­li­ses­ti huo­mi­oon opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen tar­jo­a­mat mah­dol­li­suu­det. Toi­min­ta­ky­kyä kos­ke­vien si­säl­tö­jen osal­ta teh­dään yh­teis­työ­tä ter­veys­tie­don kans­sa.

LIIKUNNAN OPINTOJAKSOT  JA TOIMINTA JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Lii­kun­ta on yksi Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on pai­no­pis­te­oppi­ai­neis­ta, joh­tu­en myös sii­tä että lu­ki­os­sa toi­mii val­ta­kun­nal­li­sen eri­tyis­teh­tä­vän saa­nut ur­hei­lu­lin­ja.  Lii­kun­nan kurs­sit ovat tar­jol­la kai­kil­le Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on opis­ke­li­joil­le ja var­si­nai­set ur­hei­lu­val­men­net­ta­vat opis­ke­le­vat­kin omia eri­kos­kurs­se­jaan pää­osin aamu­val­men­nus­ai­kaan. Lii­kun­ta on­kin mu­sii­kin ja äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den jäl­keen yh­teis­kou­lun lu­ki­on kol­men­nek­si laa­jin oppi­aine. Va­lin­nan­va­raa on run­saas­ti, niin tans­sia, joo­gaa, pi­la­tes­ta, las­ket­te­lua ja hiih­toa ja pal­jon mo­nia mui­ta eri­lai­sia opin­to­jak­so­ja.

Tanssikurssit:

Pe­rin­teis­ten van­ho­jen tans­sien li­säk­si lu­ki­om­me tar­jo­aa ope­tus­ta myös Street­tans­seis­sa, nyky­tans­sis­sa sekä show­jazz-tans­sis­sa. Nämä opin­to­jak­sot hy­väk­si­lu­e­taan myös mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan opin­toi­hin.

Kuntosali ja liikuntasalit ilmaiseksi käytössäsi!

Lu­ki­om­me kun­to­sali on kaik­kien opis­ke­li­joi­dem­me  käy­tös­sä, il­mai­sek­si ja  myös ilta-ai­koi­na. Kun­to­sali on liit­ty­en hie­noin kou­lu­jen kun­to­sali koko Joen­suus­sa. Juok­su­mat­to on maa­kun­nan pa­ras. Kun­to­sa­lia hyö­dyn­ne­tään pal­jon mm. aamu­val­men­nuk­sis­sa, hyp­py­tun­neil­la ja kou­lun päät­ty­es­sä. Lii­kun­ta­sa­lit ovat myös mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan väli­tun­tien  ja hyp­py­tun­tien ai­ka­na käy­tet­tä­vis­sä, mi­kä­li siel­lä ei ole muu­ta toi­min­taa.  Siel­lä voi hei­tel­lä mm. kori­pal­loa tai teh­dä omia har­joit­tei­ta.

Pakolliset opintojaksot

Lii­kun­ta oppi­ai­nee­na pi­tää si­säl­lään kak­si pa­kol­lis­ta opin­to­jak­soa, LI1 ja LI2. Nämä opin­to­jak­sot tu­lee lu­ki­o­lain mu­kaan suo­rit­taa kah­den eri luku­vuo­den ai­ka­na.

LI1-Op­pi­va liik­ku­ja 2 op (suo­si­tel­laan suo­ri­tet­ta­vak­si 1. opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na)

LI2-Ak­tii­vi­nen elä­mä 2 op

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

LI3-Uu­det mah­dol­li­suu­det 2 op (suo­si­tel­laan suo­ri­tet­ta­vak­si 1. opin­to­vuo­den ai­ka­na)

LI4-Yh­des­sä liik­ku­en 2 op

LI5-Vir­kis­ty lii­kun­nas­ta 2 op

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

LI6 – Jyk­ki­lii­kun­ta I 2 op

LI7 – Jyk­ki­lii­kun­ta II 2 op

LI8-Jyk­ki­lii­kun­ta III 2 op

LI9-Jyk­ki­lii­kun­ta IV 2 op

LI10- Las­ket­te­lu ja maas­to­hiih­to 2 op

LI11-Mai­la­pe­lit 2 op

LI12- Ulko­pal­loi­lu 2 op

LI13-Sisä­pal­loi­lu 2 op

LI14-Joo­ga 2 op

LI15-Pi­la­tes 2 op

LI16- Street­tans­si al­keet 2 op

LI17- Stree­tans­si jat­ko 2 op

LI18- Nyky­tans­si al­keet- keho ja lii­ke 2 op

LI19- Nyky­tans­si jat­ko – tans­si esit­tä­vä­nä tai­tee­na 2 op

LI20- Show­jazz al­keet 2 op

LI21- Show­jazz jat­ko 2 op

Li­säk­si lii­kun­ta kuu­luu olen­nai­so­sa­na tee­ma­o­pin­toi­hin kuu­lu­vis­sa TANSS1 VAN­HAT TANS­SIT 2 op opin­to­jak­sol­la,mikä val­mis­taa van­ho­jen tans­si­e­si­tyk­seen 2. vuo­den hel­mi­kuus­sa.

https://www.you­tu­be.com/watch?v=FHeyStx-0Q8

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021