Terveystieto -tärkeää tietoa myös itsestäsi!

Ter­veys­tie­to on moni­tie­tei­seen tie­to­pe­rus­taan no­jau­tu­va oppi­aine, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on edis­tää ter­veyt­tä, hy­vin­voin­tia ja tur­val­li­suut­ta tu­ke­vaa osaa­mis­ta. Läh­tö­koh­ta­na on elä­män kun­ni­oit­ta­mi­nen ja ih­mis­oi­keuk­sien mu­kai­nen ar­vo­kas elä­mä. Ter­veys ym­mär­re­tään fyy­si­se­nä, psyyk­ki­se­nä ja so­si­aa­li­se­na hy­vin­voin­ti­na sekä toi­min­ta- ja työ­ky­ky­nä.

Ter­vey­teen ja tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä il­mi­öi­tä tar­kas­tel­laan ter­veys­o­saa­mi­sen eri osa-alu­ei­den kaut­ta. Näi­tä ovat ter­vey­teen liit­ty­vät tie­dot, tai­dot, itse­tun­te­mus, kriit­ti­nen ajat­te­lu sekä eet­ti­nen vas­tuul­li­suus.

Osaa­mi­seen kuu­luu myös ter­vey­teen liit­ty­vien ar­vo­jen poh­din­ta ja nä­ke­mys eri ter­veys­kult­tuu­reis­ta ja ter­vey­den ja sai­rauk­sien his­to­ri­as­ta kan­sain­vä­lis­ty­väs­sä maa­il­mas­sa.

Ter­veys­tie­don opin­nois­sa  teh­dään yh­teis­työ­tä mui­den oppi­ai­nei­den kans­sa sekä tu­e­taan opis­ke­li­joi­den osal­li­suut­ta ja ter­veys­o­saa­mi­sen hyö­dyn­tä­mis­tä yh­tei­söl­li­sen opis­ke­lu­huol­lon ke­hit­tä­mi­ses­sä.

TERVEYSTIEDON OPISKELU JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA
Terveystiedon pakollinen opintojakso TE1 2op

TE1-Ter­veys voi­ma­va­ra­na 2 op muo­dos­taa poh­jan ter­veys­tie­don opin­noil­le. Opin­to­jak­sos­sa luo­daan koko­nais­ku­vaa ih­mi­sen voi­ma­va­rois­ta, ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä sekä ter­veyt­tä mää­rit­tä­vis­tä te­ki­jöis­tä, nii­den yh­teyk­sis­tä ja vai­ku­tus­me­ka­nis­meis­ta. Li­säk­si sy­ven­ne­tään ja laa­jen­ne­taan pe­rus­o­pe­tuk­sen ai­ka­na han­kit­tua ym­mär­rys­tä elin­ta­po­jen mer­ki­tyk­ses­tä ter­vey­del­le ja ar­vi­oi­daan ter­vey­den edel­ly­tys­ten to­teu­tu­mis­ta omas­sa elä­mäs­sä, per­hees­sä ja lähi­yh­teisöis­sä.

Terveystiedon valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja ter­veys­tie­dos­sa ovat TE2-Ter­veys ja ym­pä­ris­tö 2op sekä TE3-Ter­veys ja yh­teis­kun­ta.

Terveystiedon koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

TE4-ter­veys­tie­don ker­taus opin­to­jak­soa suo­si­tel­laan suo­ri­tet­ta­vak­si en­nen oppi­ai­neen yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia.  Ka­re­lia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa yh­teis­työs­sä to­teu­te­taan kurs­sit TE5- Ana­to­mi­an ja fy­si­o­lo­gi­an pe­rus­teet 1  2op ja TE6-Ana­to­mi­an ja fy­si­o­lo­gi­an pe­rus­teet 2 2 op. Näis­tä yh­teis­työ­kurs­seis­ta opis­ke­li­ja voi hy­väk­si­lu­kea saa­vut­ta­man­sa opin­to­pis­teet myö­hem­min mis­sä kor­ke­a­kou­lus­sa ta­han­sa osak­si tut­kin­toon joh­ta­vaa kou­lu­tus­ta niin sa­not­tui­na täy­den­tä­vi­nä opin­toi­na tai suo­raan kor­vaa­maan tut­kin­toon kuu­lu­vaa ana­to­mi­an ja fy­si­o­lo­gi­an opin­to­ko­ko­nai­suut­ta. Suo­ri­tus hy­väk­sy­tään myös am­mat­ti­o­pis­to­jen opin­to­tar­jon­nas­sa esi­mer­kik­si lähi­hoi­ta­jan tut­kin­non osak­si.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021