Elämänkatsomustieto - avartaa mieltäsi

Elä­män­kat­so­mus­tie­to on oppi­aine, joka tu­kee opis­ke­li­jan elä­män­kat­so­muk­sen ja iden­ti­tee­tin muo­dos­tu­mis­ta sekä hy­vän elä­män ta­voit­te­lua. Elä­män­kat­so­mus tar­koit­taa yk­si­lön kä­si­tys­tä maa­il­mas­ta ja omas­ta pai­kas­taan sii­nä.

Elä­män­kat­so­mus­tie­don läh­tö­koh­ta­na ovat val­mii­den oppi­jär­jes­tel­mien si­jaan opis­ke­li­jan elä­mis­maa­ilma ja sen il­mi­öt. Oppi­aine kan­nus­taa opis­ke­li­jaa jä­sen­tä­mään ak­tii­vi­ses­ti omaa elä­män­kat­so­mus­taan, ref­lek­toi­maan sen pe­rus­tei­ta ja erit­te­le­mään sii­hen vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä. Sa­mal­la tar­kas­tel­laan eri­lai­sia ylei­siä maa­il­man­kat­so­muk­sia, jot­ka voi­vat olla esi­mer­kik­si po­liit­ti­sia, tie­teel­li­siä, elä­män­fi­lo­so­fi­sia, aat­teel­li­sia, po­pu­laa­ri­kult­tuu­ris­ta nou­se­via tai us­kon­nol­li­sia.

OPINTOJAKSOT
Elämänkatsomustiedon pakolliset opintojaksot

Elä­män­kat­so­mus­tie­don opin­toi­hin kuu­luu kak­si  kah­den opin­to­pis­teen laa­juis­ta pa­kol­lis­ta opin­to­jak­soa ET1-Minä ja hyvä elä­mä 2op ja ET2-Minä ja yh­teis­kun­ta 2op. ET1 opin­to­jak­so opis­kel­laan yleen­sä en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den ai­ka­na

Elämänkatsomustiedon valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Ku­ten myös muis­sa kat­so­mus­ai­neis­sa, elä­män­kat­so­mus­tie­dos­sa myös on nel­jä kah­den opin­to­pis­teen val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa, ET3, ET4, ET5 ja ET6.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021