Uskonto

USKONTO

Us­kon­non opis­ke­lu tu­kee opis­ke­li­jaa us­kon­toi­hin ja kat­so­muk­siin liit­ty­vän laa­ja-alai­sen yleis­si­vis­tyk­sen muo­dos­ta­mi­ses­sa. Opis­ke­lus­sa pe­reh­dy­tään us­kon­toi­hin ja us­kon­nol­li­suu­den il­me­ne­mis­muo­toi­hin sekä us­kon­not­to­muu­teen.  Us­kon­to­ja ja kat­so­muk­sia tar­kas­tel­laan osa­na kult­tuu­ria, kult­tuu­ri­pe­rin­töä ja yh­teis­kun­taa sekä yk­si­lön ja yh­tei­sön elä­mää.

Ope­tuk­ses­sa käy­te­tään tut­ki­mus­tie­toa, us­kon­to­jen omia läh­tei­tä ja ajan­koh­tai­sia me­dia-ai­neis­to­ja. Opin­nois­sa pe­reh­dy­tään oppi­ai­neen taus­tal­la ole­vien tie­teen­a­lo­jen kie­leen, kä­sit­teis­töön ja ta­poi­hin ra­ken­taa tie­toa. Oppi­ai­neen tie­de­poh­ja on eri­tyi­ses­ti te­o­lo­gi­as­sa ja us­kon­to­tie­tees­sä. Li­säk­si opin­to­jak­soil­la hyö­dyn­ne­tään moni­puo­li­ses­ti us­kon­toi­hin liit­ty­vää kult­tuu­rin, yh­teis­kun­nan ja tai­teen tut­ki­mus­ta.

USKONNON OPINTOJAKSOT JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Val­ta­kun­nal­li­nen ope­tus­suun­ni­tel­ma­teks­ti on ole­mas­sa lu­te­ri­lai­seen, or­to­dok­si­seen ja ka­to­li­seen sekä juu­ta­lai­suu­teen ja is­la­miin. Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa täl­lä het­kel­lä ope­tet­ta­vat us­kon­not ovat lu­te­ri­lai­nen sekä or­to­dok­si­nen us­kon­to.

Jos kuu­lut jo­hon­kin muu­hun kirk­ko­kun­taan tai us­kon­toon, voit va­li­ta osal­lis­tut­ko us­kon­non vai elä­män­kat­so­mus­tie­don ope­tuk­seen. Osa us­kon­nol­li­sis­ta yh­dys­kun­nis­ta huo­leh­tii itse us­kon­non­o­pe­tuk­sen an­ta­mi­ses­ta. Mui­hin Suo­mes­sa re­kis­te­röi­tyi­hin us­kon­to­kun­tiin kuu­lu­vaa opis­ke­li­jaa voi vaa­tia kou­lua jär­jes­tä­mään oman us­kon­non ope­tus­ta, tä­hän tar­vi­taan vä­hin­tään kol­men opis­ke­li­jan ryh­mä. He voi­vat myös osal­lis­tua ylei­seen us­kon­non ope­tuk­seen tai elä­män­kat­so­mus­tie­toon.

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
Pakolliset opintojaksot

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­ta us­kon­nos­ta opis­kel­laan kak­si pa­kol­lis­ta opin­to­jak­soa.  Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­set opin­to­jak­sot ovat UE1- Us­kon­to il­mi­ö­nä, kris­tin­us­kon ja is­la­min jäl­jil­lä, 2op sekä UE 2 – maa­il­man­laa­jui­nen kris­tin­usko, 2 op. Nämä opin­to­jak­sot mo­lem­mat on suun­ni­tel­tu en­sim­mäi­sel­le vuo­del­le 2022-2023.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja on us­kon­nos­sa nel­jä kah­den opin­to­pis­teen ko­kois­ta opin­to­jak­soa, UE3, UE4, UE5 ja UE6.  Näi­den opis­ke­lu aloi­te­taan pää­sään­töi­ses­ti toi­se­na opin­to­vuon­na.

Koulukohtainen valinnainen opintojakso

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­sa us­kon­nos­sa on tar­jol­la yksi kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen opin­to­jak­so. UE7- koh­ti us­kon­non yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia 2 op, on yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin val­mis­ta­va ja ker­taa­va opin­to­jak­so.

Kat­so­mus­ai­nei­den suo­sio yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa on nou­sus­sa, kos­ka nii­den val­ta­kun­nal­lis­ten opin­to­pis­tei­den mää­rä on suu­ri. Si­ten sen yli­op­pi­las­kir­joi­tus­tu­los­ten pai­no­arvo yli­o­pis­to­jen to­dis­tus­va­lin­nal­la ha­et­ta­es­sa on suh­teel­li­ses­ti suu­ri.

ORTODOKSINEN USKONTO
Pakolliset opintojaksot

Or­to­dok­si­us­kon­non pa­kol­li­set opin­to­jak­sot ovat UO1 – Us­kon­to il­mi­ö­nä, kris­tin­us­kon ja is­la­min jäl­jil­lä 2 op sekä UO2 -or­to­dok­si­nen maa­il­ma 2op

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Li­säk­si tar­jol­la on nel­jä kah­den opin­to­pis­teen laa­juis­ta val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa UO3, UO4 , UO5 ja UO6.  UO3- maa­il­man us­kon­to­ja ja us­kon­nol­li­sia liik­kei­tä opin­to­jak­son voit va­li­ta jo en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na­si.  Opin­to­jak­so mah­dol­li­ses­ti to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä UE3 ryh­män kans­sa.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021