Yhteiskuntaoppi opettaa yhteiskunnassa toimimista ja auttaa ymmärtämään nykyisyyttä

Yh­teis­kun­ta­opin opis­ke­lu lu­ki­os­sa sy­ven­tää opis­ke­li­jan kä­si­tys­tä ym­pä­röi­väs­tä yh­teis­kun­nas­ta ja an­taa hä­nel­le val­miuk­sia kas­vaa yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta kiin­nos­tu­neek­si ak­tii­vi­sek­si ja osal­lis­tu­vak­si kan­sa­lai­sek­si. Kan­sa­lais­yh­teis­kun­taa, yh­teis­kun­nan ra­ken­tei­ta ja kes­kei­siä il­mi­öi­tä, val­taa, ta­lout­ta ja vai­kut­ta­mis­ta tar­kas­tel­laan suo­ma­lai­ses­ta, eu­roop­pa­lai­ses­ta ja glo­baa­lis­ta näkö­kul­mas­ta.

Yh­teis­kun­ta­oppi ra­ken­tuu eri yh­teis­kun­ta­tie­tei­den ja oi­keus­tie­teen si­säl­löis­tä. Mo­net lu­ki­os­sa yh­teis­kun­ta­o­pis­ta kiin­nos­tu­neet ovat läh­te­neet lu­ke­maan mm. yh­teis­kun­ta­tie­tei­tä, oi­keus­tie­tei­tä, ta­lous­tie­tei­tä sekä po­li­tiik­kaa.

Yh­teis­kun­ta­opin op­pi­mi­sen arvo­poh­jas­sa ko­ros­tu­vat demo­kra­ti­an pe­rus­läh­tö­koh­dat, ku­ten tasa-arvo, so­si­aa­li­nen vas­tuu, ih­mis­oi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­nen, mie­li­pi­teen va­paus ja ak­tii­vi­nen kan­sa­lai­suus sekä työn ja yrit­tä­jyy­den ar­vos­ta­mi­nen.

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set yh­teis­kun­ta­o­pis­sa poh­jau­tu­vat val­ta­kun­nal­li­siin pa­kol­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­to­jak­soi­hin.

YHTEISKUNTAOPIN OPINTOJAKSOT JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA
Yhteiskuntaopin valtakunnalliset pakolliset opintojaksot

Lu­ki­on yh­teis­kun­ta­op­piin si­säl­tyy kol­me (3) pa­kol­lis­ta kah­den opin­to­pis­teen laa­juis­ta opin­to­jak­soa YH1, YH2 ja YH3. Yh­teis­kun­ta­opin opis­ke­lu aloi­te­taan Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa yleen­sä lu­ki­on toi­sen opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na Ja jos hy­vin käy, saa­tat pääs­tä mu­kaan vie­rai­lul­le esi­mer­kik­si Eu­roo­pan par­la­ment­tiin, ku­ten Eu­roop­pa­kurs­sim­me (YH3) teki ke­vääl­lä 2017.

Yhteiskuntaopin valtakunnallinen valinnainen  opintojakso YH4-lakitieto 2op

Val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin yh­teis­kun­ta­opin opin­toi­hin kuu­luu yksi  opin­to­jak­so YH4- laki­tie­to, joka on sama kaik­ki­al­la Suo­mes­sa. Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään Suo­men oi­keus­jär­jes­tyk­sen ja oi­keu­den käy­tön pe­rus­a­si­oi­hin. Opin­to­jak­sol­la har­jaan­nu­taan oi­keu­del­li­seen ajat­te­luun, tu­tus­tu­taan tär­keim­piin oi­keu­del­li­siin so­pi­muk­siin ja tie­don läh­tei­siin sekä pa­neu­du­taan ta­van­o­mais­ten oi­keus­a­si­oi­den hoi­ta­mi­seen. Pai­no­pis­te on yk­si­lön kan­nal­ta kes­kei­sis­sä oi­keu­del­li­sis­sa näkö­kul­mis­sa.
Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta pai­not­tu­vat yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen sekä hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen. Näi­tä har­joit­ta­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si oi­keus­käy­tän­tei­siin tu­tus­tu­mi­nen sekä oi­keu­del­lis­ten ta­paus­ten kä­sit­te­ly. Yleen­sä tä­män opin­to­jak­son ai­ka­na vie­rail­laan myös pai­kal­li­ses­sa kä­rä­jä­oi­keu­den is­tun­nos­sa.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot YH5, YH6 ja YH7

Näi­den nel­jän val­ta­kun­nal­li­sen opin­to­jak­son li­säk­si Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa tar­jol­la on kak­si 2 opin­to­pis­teen laa­juis­ta  kou­lu­koh­tais­ta va­lin­nais­ta  opin­to­jak­soa liit­ty­en yrit­tä­jyy­teen, YH5- vuo­si yrit­tä­jä­nä ja YH6 – Yrit­tä­jyys 24h lei­ri. Nämä opin­to­jak­sot to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Nuo­ri yrit­tä­jyys ry:n kans­sa.  Li­säk­si on tar­jol­la kah­den opin­to­pis­teen opin­to­jak­so YH7-yh­teis­kun­ta­opin ker­taus yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021