Historia - auttaa ymmärtämään myös oman aikasi maailmaa!

His­to­ri­an opis­ke­lu vah­vis­taa opis­ke­li­jan yleis­si­vis­tys­tä ja edel­ly­tyk­siä ym­mär­tää oman ai­kan­sa maa­il­maa sekä sen muu­tos­pro­ses­se­ja. Se an­taa vä­li­nei­tä ny­kyi­syy­den ym­mär­tä­mi­seen ja avaa näkö­kul­mia tu­le­vai­suu­den ke­hi­tyk­sen poh­ti­mi­seen.

Kult­tuu­rien tun­te­mus­ta edis­tä­vä­nä oppi­ai­nee­na his­to­ria sy­ven­tää yk­si­löl­lis­tä, kan­sal­lis­ta, eu­roop­pa­lais­ta ja glo­baa­lia iden­ti­teet­tiä sekä tu­kee opis­ke­li­jan kas­vua ak­tii­vi­sek­si ja mo­ni­nai­suut­ta ym­mär­tä­väk­si yh­teis­kun­nan jä­se­nek­si.

His­to­ri­an opin­nois­sa tar­kas­tel­laan ny­kyi­syy­teen joh­ta­nut­ta ke­hi­tys­tä, ih­mi­sen ja ym­pä­ris­tön vä­lis­tä suh­det­ta sekä kult­tuu­rin, val­lan­käy­tön ja ta­lou­den vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Pe­reh­dy­tään yk­si­lön mer­ki­tyk­seen ja mah­dol­li­suuk­siin toi­mi­ja­na sekä poh­di­taan yk­si­löi­den ja vä­es­tö­ryh­mien toi­min­nan taus­ta­te­ki­jöi­tä ja mo­tii­ve­ja his­to­ri­al­li­sis­sa kon­teks­teis­saan.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa myös vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta käy­te­tään his­to­ri­an ope­tuk­ses­sa ja op­pi­mi­ses­sa. Meil­lä on myös run­saas­ti ai­to­ja ko­pi­oi­ta eri aika­kau­sien aseis­ta ja asus­teis­ta. His­to­ri­an tun­nil­la saa­tat löy­tää it­se­si mm. ai­don rau­ta­haar­nis­ka­jäl­ji­tel­män si­säl­tä tai pu­et­tu­na kes­ki­ai­kai­seen nai­sen asuun.

HISTORIAN OPINTOJAKSOT JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA
Valtakunnalliset pakolliset opintojaksot

Jo­kai­nen opis­ke­lee his­to­ri­aa 6 opin­to­pis­tet­tä pa­kol­li­sia val­ta­kun­nal­li­sia opin­to­ja, jois­ta  kak­si en­sim­mäis­tä, HI1-Ih­mi­nen ym­pä­ris­tö ja his­to­ria sekä  HI2-kan­sain­vä­li­set suh­teet, suo­si­tel­laan opis­kel­ta­van  en­sim­mäi­sen lu­ki­o­vuo­den ai­ka­na.  Voit toki va­li­ta en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na­kin li­sää his­to­ri­aa, mi­kä­li luku­jär­jes­tyk­sii­si mah­tuu.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia 2 opin­to­pis­teen laa­jui­sia opin­to­jak­so­ja on va­lit­ta­va­na kol­me: HI4- eu­roop­pa­lai­nen ih­mi­nen, HI5 Ruot­sin itä­maas­ta Suo­mek­si ja HI6-maa­il­man kult­tuu­rit koh­taa­vat.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

Yh­teis­kou­lun lu­ki­on omas­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta tar­jol­la on nel­jä kou­lu­koh­tais­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa, HI7-val­loi­tuk­sia ja val­ta­kun­tia, HI8-elä­vä arki, HI9-Ur­hei­lun his­to­ria ja HI10-His­to­ri­an ker­taus yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vil­le.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021