Psykologia - mielen ymmärtämistä!

 Psy­ko­lo­gia on lu­ki­on­sa aloit­ta­val­le nuo­rel­le uusi oppi­aine. Lu­ki­os­sa sen opis­ke­lu on suo­sit­tua.

Ih­mi­sen toi­min­taa tut­ki­va­na tie­tee­nä psy­ko­lo­gia an­taa opis­ke­li­jal­le val­miuk­sia ha­vain­noi­da ja ym­mär­tää moni­puo­li­ses­ti ih­mis­tä ja hä­nen toi­min­taan­sa vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä. Psy­ko­lo­gi­sen tie­don ja kä­sit­tei­den avul­la opis­ke­li­ja voi oma­koh­tai­ses­ti tun­nis­taa, tie­dos­taa ja kä­si­tel­lä psyyk­ki­siä il­mi­öi­tä.

Psy­ko­lo­gi­an tie­dot ja tai­dot tu­ke­vat itse­tun­te­mus­ta, it­sen­sä ke­hit­tä­mis­tä, mui­den ih­mis­ten ym­mär­tä­mis­tä ja psyyk­ki­sen hy­vin­voin­nin yllä­pi­tä­mis­tä.

Psy­ko­lo­gi­an opis­ke­lu on luon­teel­taan tut­ki­mus­pe­rus­tais­ta. Täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa ope­tuk­ses­sa kä­si­tel­lään psy­ko­lo­gi­sen tie­don luon­net­ta ja tie­don­muo­dos­tuk­sen me­ne­tel­miä pai­not­ta­en ajan­koh­tai­sen tut­ki­muk­sen ja tut­ki­mus­pe­rin­teen kes­kei­siä aihe­si­säl­tö­jä.

Ope­tuk­ses­sa tämä tut­ki­mus­pe­rus­tai­suus ja aihe­si­säl­löt kyt­ke­tään ih­mi­sen joka­päi­väi­sen toi­min­nan ja ar­jen ym­mär­tä­mi­seen eli tuo­daan tut­ki­mus­tie­to lä­hel­le opis­ke­li­jaa.

Kor­ke­a­kou­luis­ta psy­ko­lo­gi­as­ta pää­ai­nee­naan val­mis­tu­neet toi­mi­vat usein mm. hen­ki­lös­tö­hal­lin­nos­sa, per­he­neu­vo­lois­sa, hen­ki­lös­tö­kon­sult­tei­na, ter­veys­kes­kus­psy­ko­lo­gei­na tai am­ma­tin­va­lin­ta­psy­ko­lo­gei­na.

PSYKOLOGIAN KURSSIT JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Psy­ko­lo­gi­as­ta jo­kai­sen tu­lee opis­kel­la vä­hin­tään en­sim­mäi­nen kurs­si PS01-Psyyk­ki­nen toi­min­ta ja op­pi­mi­nen, en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na.

Li­säk­si en­sim­mäi­se­nä lu­ki­o­vuo­te­na voit va­li­ta myös sy­ven­tä­vän kurs­sin, PS2-ke­hit­ty­vä ih­mi­nen. Se on en­sim­mäi­nen nel­jäs­tä val­ta­kun­nal­li­ses­ta psy­ko­lo­gi­an sy­ven­tä­väs­tä kurs­sis­ta.

Näi­den vii­den val­ta­kun­nal­li­sen kurs­sin li­säk­si si­nul­le on tar­jol­la myös kou­lu­koh­tai­set so­vel­ta­vat kurs­sit PS06-So­si­aa­li­psy­ko­lo­gia, PS07-Psy­ko­lo­gi­an ker­taus­kurs­si yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vil­le sekä PS08-Psy­ko­lo­gi­an tut­ki­mus­kurs­si.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021