Filosofia- kysymyksiä, väittelyä, logiikkaa

Fi­lo­so­fia on pe­rus­kou­lus­ta lu­ki­oon tu­le­vil­le ai­van uusi oppi­aine.

Fi­lo­so­fia tar­kas­te­lee koko to­del­li­suut­ta ja eri ta­po­ja hah­mot­taa sitä. Sen ky­sy­myk­sen­a­set­te­lu­jen tun­te­mi­nen luo poh­jan maa­il­maa, yh­teis­kun­taa ja ih­mis­tä kos­ke­vien kä­si­tys­ten ym­mär­tä­mi­sel­le ja nii­den jär­ki­pe­räi­sel­le ar­vi­oin­nil­le. Fi­lo­so­fi­sen ajat­te­lun opis­ke­le­mi­nen har­jaan­nut­taa pun­nit­se­maan kriit­ti­ses­ti eri­lais­ten kä­si­tys­ten pe­rus­te­lu­ja.

Pe­rin­tei­ses­ti fi­lo­so­fi­aa on kut­sut­tu kaik­kien tie­tei­den äi­dik­si. Sik­si sen luon­tee­seen kuu­luu jo läh­tö­koh­tai­ses­ti eri tie­don­a­lo­jen in­teg­raa­tio, joka tu­kee laa­jo­jen kä­sit­teel­lis­ten ko­ko­nai­suuk­sien ja yh­teyk­sien hah­mot­ta­mis­ta. Fi­lo­so­fi­an opis­ke­lu aut­taa nä­ke­mään, mi­ten eri tie­teen­a­lo­jen ja ajat­te­lu­pe­rin­tei­den kä­si­tyk­set ra­ken­tu­vat ja ero­a­vat toi­sis­taan. Tämä tu­kee eri tie­tei­den omak­su­mis­ta, mikä hel­pot­taa lu­ki­o­lai­sen siir­ty­mis­tä jat­ko-opin­toi­hin. Fi­lo­so­fi­an tun­te­mus vah­vis­taa opis­ke­li­jan yleis­si­vis­tys­tä.

Fi­lo­so­fi­an opis­ke­lu vah­vis­taa opis­ke­li­jan kä­si­tys­tä omas­ta iden­ti­tee­tis­tään. Se har­jaan­nut­taa eet­ti­seen poh­din­taan ja aut­taa ym­mär­tä­mään, mitä mer­ki­tys­tä eri­lai­sil­la tie­doil­la ja tai­doil­la on yk­si­löl­le ja yh­teis­kun­nal­le. Fi­lo­so­fia ke­hit­tää ar­vos­te­lu­ky­kyä sekä edis­tää luo­van ja it­se­näi­sen ajat­te­lun ke­hi­tys­tä. Tämä tu­kee opis­ke­li­jan yk­si­löl­lis­ten nä­ke­mys­ten muo­dos­ta­mis­ta ja ky­kyä osal­lis­tua jär­ki­pe­räi­seen kes­kus­te­luun. Kos­ka fi­lo­so­fi­siin ky­sy­myk­siin on har­voin yk­sin­ker­tai­sia vas­tauk­sia, opis­ke­li­ja op­pii muo­dos­ta­maan ja pe­rus­te­le­maan omia kä­si­tyk­si­ään sekä sa­mal­la kun­ni­oit­ta­maan toi­sen­lai­sia pe­rus­tel­tu­ja nä­ke­myk­siä. Moni­mut­kais­ten ky­sy­mys­ten poh­dis­ke­lu ryh­mäs­sä kas­vat­taa opis­ke­li­jan luot­ta­mus­ta omiin ajat­te­lu­tai­toi­hin­sa. Oppi­ai­neen luon­tee­seen so­pi­vat kes­kus­te­le­vat ja di­a­lo­gi­set työ­ta­vat.

FI­LO­SO­FI­AN OPIS­KE­LU JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KI­OS­SA

Filosofian pakolliset valtakunnalliset opintojaksot FI1 ja FI2

Fi­lo­so­fi­aan kuu­luu kak­si (2), val­ta­kun­nal­lis­ta pa­kol­lis­ta opin­to­jak­soa, jois­ta en­sim­mäi­nen, FI1- Joh­da­tus fi­lo­so­fi­seen ajat­te­luun 2 op, opis­kel­laan Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa pää­sään­töi­ses­ti en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na ja toi­nen pa­kol­li­nen opin­to­jak­so, FI2-Etiik­ka 2 op, nor­maa­lis­ti toi­se­na opis­ke­lu­vuo­te­na.

Filosofian valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot FI3 ja FI4

Kah­den pa­kol­li­sen opin­to­jak­son  li­säk­si tar­jol­la on myös kak­si val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa, FI3-Yh­teis­kun­ta­fi­lo­so­fia sekä FI4-To­tuus.  Va­lin­nai­set opin­to­jak­sot suo­ri­te­taan yleen­sä pa­kol­lis­ten opin­to­jak­so­jen jäl­keen. Fi­lo­so­fi­an yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set poh­jau­tu­vat näi­hin nel­jään val­ta­kun­nal­li­siin pa­kol­li­siin ja va­lin­nai­siin opin­to­jak­soi­hin.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021