Fysiikka ja kemia - teorian ja käytännön yhteensovittamista!


Fy­siik­ka ja ke­mia ovat oppi­ai­nei­ta, joi­hin lu­ki­os­sa kuu­luu pal­jon ko­keel­li­suut­ta ja te­ke­mis­tä. Myös te­o­ria tu­lee kui­ten­kin hal­li­ta ja nämä oppi­ai­neet si­säl­tä­vät­kin jon­kin ver­ran las­ku­teh­tä­viä, jot­ka osit­tain ovat si­nul­le tut­tu­ja jo ma­te­ma­tii­kan tun­neil­ta. Fy­sii­kan ja ke­mi­an opis­ke­lun sa­lat avaa­vat si­nul­le pal­jon eri­lai­sia luon­non­tie­tei­siin liit­ty­viä jat­ko-opin­to­mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si in­si­nöö­ri­tie­tei­den tai lää­ke­tie­teen pa­ris­sa.

FYSIIKKA

Fy­sik­ka­no­pin­not ovat tär­kei­tä, jos aiot jat­kaa opin­to­ja­si luon­non­tie­tei­den tai lää­ke­tie­teen pa­ris­sa yli­o­pis­tos­sa tai am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa. Eri­tyi­sen tär­kei­tä fy­sii­kan opin­not ovat mm. in­si­nöö­ri­tie­tei­tä, ark­ki­teh­tuu­ria tai lää­ke­tie­det­tä opis­ke­le­vil­le niin yli­o­pis­tos­sa kuin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa­kin. Maa­il­man­kaik­keu­des­sa on vie­lä pal­jon tut­kit­ta­vaa.

Fy­siik­kaa Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa voit lu­kea mon­ta eri­lais­ta opin­to­jak­soa, jois­ta yksi (mo­duu­lit 1&2) kah­den opin­to­pis­teen ko­ko­nai­suus on pa­kol­li­nen. Tä­män opin­to­jak­son  li­säk­si on tar­jol­la kuu­si(6) val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta  opin­to­jak­soa, jois­ta kak­si FY3 ja FY4 si­joit­tu­vat en­sim­mäi­sel­le opin­to­vuo­del­le. Fy­sii­kan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set pe­rus­tu­vat näi­hin seit­se­mään val­ta­kun­nal­li­seen opin­to­jak­soon.

Li­säk­si tar­jol­la on Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on omas­ta kurs­si­tar­jon­nas­ta nel­jä kah­den opin­to­pis­teen laa­juis­ta kou­lu­koh­tais­ta opin­to­jak­soa,  fy­sii­kan ker­taus yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten (FY9), ko­keel­li­nen fy­siik­ka 1(FY10), ko­keel­li­nen fy­siik­ka 2(FY11),  ja fy­sii­kan tut­ki­mus(FY12).

KEMIA

Ke­mi­an tun­te­mus­ta tar­vit­set, jos jat­kat lu­ki­on jäl­keen esi­mer­kik­si lää­ke­tie­teen, hoi­to­tie­teen tai ke­mi­an te­ol­li­suu­teen liit­ty­vien opin­to­jen pa­ris­sa. Ke­mi­as­ta on fy­sii­kan ta­voin lu­ki­os­sa opis­kel­ta­va yksi pa­kol­li­nen opin­to­jak­so (1&2, 2 op). Tä­män li­säk­si on tar­jol­la nel­jä(4) val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta 2 opin­to­pis­teen laa­juis­ta va­lin­nais­ta kurs­sia. Ke­mi­an yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set pe­rus­tu­vat val­ta­kun­nal­li­siin pa­kol­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­to­jak­soi­hin.

Li­säk­si Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio mah­dol­lis­taa vie­lä nel­jä kah­den opin­to­pis­teen laa­juis­ta kou­lu­koh­tais­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa  omas­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­taan. Nii­tä ovat Ke­mi­an ker­taus­kurs­si yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten (KE07), ke­mi­an la­bo­roin­ti (KE8) ja ke­mi­an tut­ki­mus (KE9).

Myös Itä-Suo­men yli­o­pis­to (UEF) tar­jo­aa lu­ki­o­lai­sil­lem­me il­mai­sek­si mah­dol­li­suuk­sia myös luon­non­tie­teis­sä jo lu­ki­o­ai­ka­na.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021