Maantiede - Opintoja ympäröivästä yhteiskunnasta, maapallosta ja maailmankaikkeudesta

Maan­tie­teen opis­ke­lu ke­hit­tää opis­ke­li­jan maan­tie­teel­lis­tä maa­il­man­ku­vaa ja an­taa hä­nel­le val­miuk­sia ym­mär­tää maa­il­man­laa­jui­sia, alu­eel­li­sia ja pai­kal­li­sia il­mi­öi­tä ja on­gel­mia sekä nii­den rat­kai­su­mah­dol­li­suuk­sia.

Nuor­ten elä­mis­maa­ilma sekä opis­ke­li­jan ar­ki­set ko­ke­muk­set ja ha­vain­not ovat maan­tie­teen ope­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Tut­ki­va lä­hes­ty­mis­tapa aut­taa opis­ke­li­jaa sy­ven­tä­mään maan­tie­teel­lis­tä ajat­te­lua sekä ym­mär­tä­mään arki­ym­pä­ris­tös­sä, pai­kal­li­sel­la, alu­eel­li­sel­la ja glo­baa­lil­la ta­sol­la ta­pah­tu­via muu­tok­sia

Kor­ke­a­kou­luis­ta  val­mis­tu­neet eri­lai­sis­sa maan­tie­det­tä lä­hel­lä ole­via tie­tei­tä opis­ke­le­vat si­joit­tu­vat val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen mo­nes­ti mm. eri­lai­siin ym­pä­ris­tö­alan teh­tä­viin, kar­toi­tus- ja gps- asi­an­tun­ti­joik­si tai vaik­ka­pa poh­ja­vesi­a­si­an­tun­ti­joik­si, maan­käyt­töä kos­ke­viin teh­tä­viin  ja tie­ten­kin opet­ta­jik­si. Li­säk­si maan­tie­teen opin­nois­ta on hyö­tyä myös mm. his­to­ri­an, yh­teis­kun­ta­opin sekä bi­o­lo­gi­an opin­nois­sa ja näi­den oppi­ai­nei­den yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa.

Pakollinen valtakunnallinen opintojakso

Maan­tie­det­tä lu­ki­os­sa opis­kel­laan  yksi val­ta­kun­nal­li­nen pa­kol­li­nen opin­to­jak­so (GE1  maa­il­ma muu­tok­ses­sa 2op) ja tämä yleen­sä ta­pah­tuu JY­Kis­sä heti en­sim­mäi­se­nä luku­vuon­na.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Li­säk­si val­ta­kun­nal­li­ses­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta si­nul­le tar­jol­la on lu­ki­o­ai­ka­na vie­lä kol­me val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta 2 opin­to­pis­teen laa­juis­ta opin­to­jak­soa, GE2 -Si­ni­nen pla­neet­ta, GE3- yh­tei­nen maa­il­ma sekä GE4-geo­me­dia – tut­ki, osal­lis­tu, vai­ku­ta.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

Li­säk­si Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio tar­jo­aa si­nul­le li­säk­si nel­jä kah­den opin­to­pis­teen laa­juis­ta  kou­lu­koh­tais­ta va­lin­nais­ta  maan­tie­teen opin­to­jak­soa. GE5 – opin­to­jak­so ker­taa lu­ki­on maan­tie­teen opin­to­jak­so­ja yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten,   GE6- Joen­suu tu­tuk­si opin­to­jak­sol­la tu­tus­tum­me Joen­suun alu­een maan­tie­teen osa-alu­ei­siin. Tämä opin­to­jak­so on tar­jol­la en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le jo heti en­sim­mäi­se­nä luku­vuon­na 2022-2023.

GE7-mat­kal­la maa­il­mal­la opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan mat­kai­luun maan­tie­teen näkö­kul­mas­ta. GE8-ava­ruus opin­to­jak­so tu­tus­tut­taa  si­nut ava­ruu­den maa­il­man­kaik­keu­den pe­rus­kä­sit­tei­siin ja opin­to­jak­soon kuu­luu myös vie­rai­lu ob­ser­va­to­ri­oon sään sal­lies­sa.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021