Biologia - tie luonnon ihmeisiin!

Biologian opiskelun tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä

Bi­o­lo­gi­an opis­ke­lu li­sää ym­mär­rys­tä bi­o­lo­gi­an tie­teen mer­ki­tyk­ses­tä osa­na luon­non­tie­teel­li­sen maa­il­man­ku­van ra­ken­tu­mis­ta. Opis­ke­lun tar­koi­tuk­se­na on li­säk­si he­rät­tää kiin­nos­tus­ta bio- ja ym­pä­ris­tö­tie­tei­siin. Bi­o­lo­gi­an opis­ke­lu aut­taa opis­ke­li­jaa ym­mär­tä­mään bio­tie­tei­den tar­jo­a­mia mah­dol­li­suuk­sia edis­tää ih­mis­kun­nan, muun eliö­kun­nan ja elin­ym­pä­ris­tö­jen hy­vin­voin­tia.

Bi­o­lo­gi­an opis­ke­lul­le on omi­nais­ta ha­vain­noin­tiin ja ko­keel­li­suu­teen pe­rus­tu­va tie­don­han­kin­ta, tut­ki­muk­sel­li­suus sekä ak­ti­voi­vat ja vuo­ro­vai­kut­tei­set työ- ja toi­min­ta­ta­vat. Bi­o­lo­gi­an oppi­tun­neil­la teh­dään la­bo­roin­te­ja ja työs­ken­nel­lään myös di­gi­taa­li­sis­sa ja kou­lun ulko­puo­li­sis­sa opis­ke­lu­ym­pä­ris­töis­sä. Ope­tuk­ses­sa teh­dään yh­teis­työ­tä eri­tyi­ses­ti ter­veys­tie­don, mut­ta myös mui­den oppi­ai­nei­den kans­sa.

BIOLOGIAN OPINTOJAKSOT JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Valtakunnalliset pakolliset opintojaksot

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti lu­kio-opin­nois­sa bi­o­lo­gi­aa on tar­jol­la kak­si (2) pa­kol­lis­ta 2 opin­to­pis­teen ko­kois­ta opin­to­jak­soa, jot­ka mo­lem­mat  opis­kel­laan Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa pää­sään­töi­ses­ti en­sim­mäi­se­nä luku­vuon­na: BI1-elä­mä ja evo­luu­tio sekä BI2&3 -eko­lo­gia ja ym­pä­ris­tö.  Opin­to­jak­so­jen si­säl­löt löy­dät ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta.

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

Val­ta­kun­nal­li­seen ope­tus­suun­ni­tel­maan kuu­luu vie­lä li­säk­si kol­me kah­den opin­to­pis­teen laa­juis­ta val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa , BI4- solu ja pe­rin­nöl­li­syys, BI5 – Ih­mi­sen bi­o­lo­gia ja BI6-bio­tek­niik­ka ja sen so­vel­luk­set. Bi­o­lo­gi­an yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set pe­rus­tu­vat näi­hin val­ta­kun­nal­li­siin pa­kol­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­to­jak­soi­hin.

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

Li­säk­si Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio tar­jo­aa vie­lä kol­me kou­lu­koh­tais­ta kah­den opin­to­pis­teen laa­juis­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa, BI7- Bi­o­lo­gi­an ker­taus yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten, BI8- ko­keel­li­nen bi­o­lo­gia sekä BI9-eläin­ten käyt­täy­ty­mi­nen. Näi­den kurs­sien si­säl­löt löy­dät Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta.

Bi­o­lo­gia on myös vah­vas­ti esil­lä  kah­des­sa te­maat­ti­ses­sa opin­to­jak­sos­sa, METS1-opin­to­jak­sos­sa 1 op, mikä val­men­taa met­säs­tä­jä­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­seen sekä RETK1 luon­non­tun­te­mus ja ret­kei­ly 2op – opin­to­jak­sos­sa.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021