Matematiikka - loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisua!


Ma­te­ma­tiik­ka on erit­täin tär­keä oppi­aine ja jat­ko-opin­toi­hin sen yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta saa yleen­sä palk­jon pis­tei­tä, on sit­ten ky­sees­sä ly­hyt tai pit­kä oppi­mää­rä koe hy­vin suo­ri­tet­tu­na. Kun var­hai­set kor­ke­a­kult­tuu­rit ai­koi­naan syn­tyi­vät, ih­mis­kun­nal­le tuli tar­ve mer­ki­tä ylös sa­don mää­rää, ve­ro­ja ja las­kea päi­viä ja lu­kea ka­len­te­ria. Il­man ma­te­maat­ti­sia oi­val­luk­sia ja sen so­vel­luk­sia val­ti­oi­den ke­hi­tys oli­si ol­lut vai­ke­aa.

Ma­te­ma­tii­kan tai­dois­ta on pal­jon hyö­tyä arki­päi­väi­sis­sä ai­sois­sa, mut­ta eri­tyi­sen tär­ke­ää se on työ­teh­tä­vis­sä sekä jat­ko-opin­nois­sa, jot­ka pe­rus­tu­vat ma­te­ma­tiik­kaan, esi­mer­kik­si in­si­nöö­ri- ja kaup­pa­tie­teis­sä, mut­ta myös mm. ke­mi­as­sa, bi­o­lo­gi­as­sa, ast­ro­no­mi­as­sa ja lää­ke­tie­tees­sä.

Ma­te­ma­tii­kan har­ras­ta­mi­sen ja las­ke­mi­sen on to­det­tu pa­ran­ta­van myös loo­gis­ta ajat­te­lua ja on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä.

Ma­te­ma­tii­kan ase­ma ai­kam­me kult­tuu­ris­sa edel­lyt­tää val­miut­ta ym­mär­tää, hyö­dyn­tää ja tuot­taa ma­te­maat­ti­ses­ti esi­tet­tyä tie­toa. Sil­lä on mer­kit­tä­vä tai rat­kai­se­va roo­li muun mu­as­sa tie­teis­sä, tek­no­lo­gi­as­sa, ta­lou­des­sa, yrit­tä­jyy­des­sä, ter­vey­den­huol­los­sa ja tur­val­li­suu­des­sa.

Ma­te­ma­tii­kan ope­tuk­sen teh­tä­vä­nä on tu­tus­tut­taa opis­ke­li­ja ma­te­maat­ti­sen ajat­te­lun mal­lei­hin sekä ma­te­ma­tii­kan pe­rus­i­de­oi­hin ja ra­ken­tei­siin, opet­taa käyt­tä­mään pu­hut­tua ja kir­joi­tet­tua ma­te­ma­tii­kan kiel­tä sekä ke­hit­tää las­ke­mi­sen, il­mi­öi­den mal­lin­ta­mi­sen ja on­gel­mien rat­kai­se­mi­sen tai­to­ja.

Van­han mal­lin las­ki­met, siis käm­men­lait­teet ovat ka­to­a­mas­sa lu­kois­ta ja opis­ke­li­ja­käy­tös­tä. Opis­ke­li­joi­ta ope­te­taan käyt­tä­mään las­kin­li­sens­siä, jon­ka saat lu­ki­ol­ta opin­to­je­si al­ka­es­sa, se kuu­luu osak­si 2. as­teen ja lu­kio-opin­to­jen mak­sut­to­muut­ta. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa käm­men­lait­teet ovat myös kiel­let­ty­jä ja las­ke­mi­nen ja kaa­vo­jen syöt­tä­mi­nen ta­pah­tuu tie­to­ko­neen las­kin­oh­jel­mis­toa käyt­tä­mäl­lä. Kaa­vo­jen ja vas­taus­ten kir­joit­ta­mis­ta tie­to­ko­neel­la har­joi­tel­laan jo en­sim­mäi­ses­tä opin­to­jak­sos­ta al­ka­en, että se sit­ten myö­hem­min luis­tai­si su­ju­vas­ti.

JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION MATEMATIIKAN OPINTOJAKSOT

Oppi­mää­ril­tään ma­te­ma­tii­kan ly­hyt (MAB) ja pit­kä oppi­mää­rä (MAA) erot­tu­vat niin si­säl­löl­li­ses­ti kuin myös opin­to­pis­te­mää­ril­tään. En­sim­mäi­nen opin­to­jak­so ly­hy­es­sä ja pit­käs­sä ma­te­ma­tii­kas­sa on sama. Tä­män jäl­keen voit vie­lä muut­taa va­lin­taa­si.

Suo­sit­te­lem­me pit­kää ma­te­ma­tiik­kaa, jos si­nul­la on mo­ti­vaa­ti­o­ta ja luku­ha­lu­ja ja ai­kaa. Pel­käs­tään ko­kei­le­maan  ei kan­na­ta läh­teä. Pit­kän ma­te­ma­tii­kan opis­ke­le­mi­nen vaa­tii enem­män kuin ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan. Muis­ta olla ak­tii­vi­nen oppi­tun­neil­la ja las­kea teh­tä­viä myös ko­to­na.

Ma­te­ma­tii­kan ta­soa suun­taan tai toi­seen voi vaih­taa en­sim­mäi­sen MAY opin­to­jak­son jäl­keen tar­vit­ta­es­sa ly­hy­el­tä pit­käl­le tai pit­käl­tä ly­hy­el­le.

OPINTOJAKSOT – MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Ma­te­ma­tii­kan pit­kän oppi­mää­rän ope­tuk­sen teh­tä­vä­nä on an­taa opis­ke­li­jal­le am­ma­til­lis­ten ja kor­ke­a­kou­lu­o­pin­to­jen edel­lyt­tä­mät ma­te­maat­ti­set val­miu­det sekä ma­te­maat­ti­nen yleis­si­vis­tys. Pit­kän ma­te­ma­tii­kan opin­nois­sa opis­ke­li­jal­la on ti­lai­suus omak­sua ma­te­maat­ti­sia kä­sit­tei­tä ja me­ne­tel­miä sekä op­pia ym­mär­tä­mään ma­te­maat­ti­sen tie­don luon­net­ta.

Pit­käs­sä ma­te­ma­tii­kas­sa opis­kel­laan kak­si­kym­men­tä (20) pa­kol­lis­ta opin­to­pis­tet­tä, jot­ka on tar­koi­tuk­se­na suo­rit­taa kah­den en­sim­mäi­sen opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na, 10+10 op. En­sim­mäi­nen 2 opin­to­pis­teen opin­to­jak­so on sama  ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan kans­sa. Li­säk­si tar­jol­la on kol­me val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa, MAA10 3D ge­o­met­ria 2op, MAA11 al­go­rit­mit ja luku­te­o­ria 2op, ja MAA12 Ana­lyy­sit ja jat­ku­va ja­kau­ma 2 op. Yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten ky­sy­myk­set tu­le­vat val­ta­kun­nal­li­sis­ta pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­to­jak­sois­ta.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio tar­jo­aa li­säk­si kak­si kou­lu­koh­tais­ta kah­den (2) opin­to­pis­teen ko­kois­ta opin­to­jak­soa,  MAA13 säh­köi­set työ­vä­li­neet ma­te­ma­tii­kan yli­op­pi­las­ko­kees­sa sekä MAA14 pit­kän ma­te­ma­tii­kan ker­taus. Nämä val­men­ta­vat si­nua pit­kän ma­te­ma­tii­kan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin.

 OPINTOJAKSOT – MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Ma­te­ma­tii­kan ly­hy­en oppi­mää­rän ope­tuk­sen teh­tä­vä­nä on tar­jo­ta val­miuk­sia hank­kia, kä­si­tel­lä ja ym­mär­tää ma­te­maat­tis­ta tie­toa ja käyt­tää ma­te­ma­tiik­kaa elä­män eri ti­lan­teis­sa  sekä ar­jes­sa ja jat­ko-opin­nois­sa.

Ly­hy­es­sä ma­te­ma­tii­kas­sa val­ta­kun­nal­li­ses­ta ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta opis­kel­laan kuu­si (6) val­ta­kun­nal­lis­ta pa­kol­lis­ta 2 opin­to­pis­teen laa­juis­ta opin­to­jak­soa ja tar­jol­la on kak­si 2 opin­to­pis­teen laa­juis­ta val­ta­kun­nal­lis­ta va­lin­nais­ta opin­to­jak­soa. Ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set pe­rus­tu­vat val­ta­kun­nal­li­siin pa­kol­li­siin sekä val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­to­jak­soi­hin.  En­sim­mäi­nen kah­den opin­to­pis­teen opin­to­jak­so on yh­tei­nen pit­kän ma­te­ma­tii­kan kans­sa.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio tar­jo­aa li­säk­si vie­lä tuki­o­pin­to­jak­son MAB10 2op, jos si­nul­la on ol­lut lu­ki­o­ai­ka­na vai­keuk­sia ma­te­ma­tii­kan opin­nois­sa­si. Ma­te­ma­tii­kan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin val­men­ta­vat kurs­sit MAB11 2 op säh­köi­set työ­vä­li­neet ma­te­ma­tii­kan kir­joi­tuk­sis­sa sekä MAB12 2op ly­hy­en ma­te­ma­tii­kan ker­taus.

Ma­te­ma­tiik­kaa lu­ki­os­sam­me opet­taa vii­si alan  rau­tais­ta am­mat­ti­lais­ta.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021