Vieraita kieliä ja kulttuureja - ja ymmärrät maailmaa! Tarjolla englantia, espanjaa, kiinaa, ranskaa, saksaa, venäjää sekä japania!


Vie­rai­den kiel­ten opis­ke­lu on glo­ba­li­soi­tu­vas­sa maa­il­mas­sa erit­täin tär­ke­ää.  Suo­ma­lai­set yri­tyk­set ovat ol­leet pit­kään huo­lis­saan sii­tä, että nuor­ten tah­to opis­kel­la moni­puo­li­ses­ti kie­liä on vä­he­ne­mään päin. Sik­si­pä ne, jot­ka osaa­vat use­am­paa vie­ras­ta kiel­tä, ovat työ­mark­ki­noil­la ha­lut­tua työ­voi­maa.  Niin pit­kis­sä kuin ly­hyis­sä­kin kie­lis­sä voit osal­lis­tua yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. B2/B3 -kie­lis­sä yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set ovat sa­mat, olet sit­ten aloit­ta­nut kie­len­o­pis­ke­lun pe­rus­kou­lus­sa tai lu­ki­os­sa. Ja­pa­nin ja kii­nan kie­lis­sä ei voi vie­lä täl­lä het­kel­lä suo­rit­taa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia. Syk­syl­lä 2023 tar­jo­am­me aa­si­a­lai­sis­ta kie­lis­tä ja­pa­nin kiel­tä.

Kiel­ten­o­pis­ke­lu sy­ven­tää pe­rus­o­pe­tuk­ses­sa aloi­tet­tua kie­li­kas­va­tus­ta ja kie­li­tie­toi­suu­den ke­hit­tä­mis­tä. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan ke­hit­tä­mään eri kiel­ten tai­to­aan ja laa­jen­ta­maan moni­kie­lis­tä kom­pe­tens­si­aan sekä ke­hit­tä­mään meta­kie­lel­li­siä tai­to­jaan. Kiel­ten ope­tus pe­rus­tuu laa­jaan teks­ti­kä­si­tyk­seen, jos­sa teks­til­lä tar­koi­te­taan sekä pu­hut­tua että kir­joi­tet­tua kiel­tä. Kiel­ten­o­pis­ke­lu edis­tää osal­taan opis­ke­li­joi­den moni­luku­tai­toa.

Opis­ke­li­joi­ta roh­kais­taan hank­ki­maan elin­i­käi­siä kie­len­o­pis­ke­lu­tai­to­ja tun­nis­ta­mal­la it­sel­leen so­pi­via ta­po­ja op­pia kie­liä, ar­vi­oi­mal­la oman op­pi­mi­sen­sa edis­ty­mis­tä sekä nä­ke­mään kie­li­tai­to myös työ­e­lä­mä­tai­to­na. Kiel­ten opis­ke­lus­sa ja kie­li­va­lin­nois­sa vah­vis­te­taan suku­puol­ten tasa-ar­voa kan­nus­ta­mal­la en­nak­ko­luu­lot­to­muu­teen ja kä­sit­te­le­mäl­lä moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia ai­hei­ta.

Kiel­ten­o­pe­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään tut­ki­vaa op­pi­mis­ta käyt­tä­en moni­puo­li­sia ja opis­ke­li­ja­läh­töi­siä me­ne­tel­miä. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan ha­ke­maan, ar­vi­oi­maan ja kä­sit­te­le­mään tie­toa osaa­mil­laan kie­lil­lä. Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa käy­te­tään luon­te­vas­ti opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen osa­na. Joka vuo­si jär­jes­täm­me eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia käyt­tää op­pi­maa­si vie­ras­ta kiel­tä käy­tän­nös­sä.

VIERAIDEN KIELTEN OPISKELU JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa voit jat­kaa pe­rus­kou­lus­sa aloit­ta­maa­si kiel­tä tai ot­taa ko­ko­naan uu­den.

Kie­li­koo­dit ovat seu­raa­vat:

A1/A2= pe­rus­kou­lus­sa ala­luo­kil­la aloit­ta­ma­si pit­kä kie­li.  A1 kie­li on ylei­ses­ti eng­lan­ti, A2 sak­sa tai rans­ka 

B1= toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li eli ruot­si. Ruot­si ei ole vie­ras kie­li. Suo­mes­sa lu­e­taan ruot­sis­ta ns. kes­ki­pit­kää oppi­mää­rää. Sii­tä voi tois­tai­sek­si yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa teh­dä myös pit­kän oppi­mää­rän ko­keen.  Ruot­sin kie­les­tä on tar­jol­la 1. vuo­den al­kuun myös RUB18 eli pe­rus­kou­lun ker­taus­kurs­si, jos si­nul­la on ruot­sin kie­len kans­sa ol­lut vai­keuk­sia ja pe­rus­kou­lun arvo­sa­na­si on ol­lut 5-7.

B2= pe­rus­kou­lus­sa yleen­sä 8. luo­kal­la al­ka­nut ly­hyt vie­ras kie­li. Lu­ki­os­sam­me voit jat­kaa  B2-kie­len opin­to­ja­si sak­san, rans­kan, es­pan­jan sekä ve­nä­jän kie­lis­sä. Ryh­mät yh­dis­ty­vät mah­dol­li­ses­ti jos­sain vai­hees­sa sa­man kie­len B3 ryh­mien kans­sa.

B3= lu­ki­oon tul­les­sa aloit­ta­ma­si uusi kie­li. B3-kie­les­sä ede­tään ri­va­kas­ti ja yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set ovat sa­mat kuin B2- kie­les­sä. B3- kie­li­nä Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa tar­jo­taan sak­saa, rans­kaa, ve­nä­jää, es­pan­jaa, ja­pa­nia sekä kii­naa. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia ei vie­lä tois­tai­sek­si ole kii­nan eikä ja­pa­nin kie­lis­sä tar­jol­la. Kii­naa ei ole tar­jol­la luku­vuon­na 2023-2024, ja­pa­nia kyl­lä.

Pit­kis­sä A-kie­lis­sä on tar­jol­la val­ta­kun­nal­li­sia pa­kol­li­sia (ENA1-6, 12 op) ja val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja (ENA7-8, 4 op).  Löy­tyy myös  vuo­si­ta­so­jen ker­tauk­sia (ENA10-12) ja abi­ker­taus/yo-val­men­nus (ENA13) en­nen kir­joi­tuk­sia. Eli myös tu­kea kiel­ten­o­pis­ke­luun on hy­vin tar­jol­la.

Lu­ki­om­me te­kee yh­teis­työ­tä use­al­le puo­lel­le Eu­roop­paa, jo­ten pää­set mah­dol­li­ses­ti hyö­dyn­tä­mään op­pi­mi­a­si kie­liä käy­tän­nös­sä.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021