Ruotsi - toinen kansalliskielemme!


Ruot­sin kie­li on Suo­men toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li ja sitä opis­kel­laan täl­lä het­kel­lä pe­rus­kou­lun 6. luo­kal­ta al­ka­en.  Ruot­sin kie­li on tär­kein skan­di­naa­vi­nen kie­li ja sen avul­la pär­jäät mel­ko hy­vin kaik­ki­al­la poh­jois­mais­sa liik­ku­es­sa­si.  Il­man ruot­sin opin­to­ja et täl­lä het­kel­lä sel­viä myös­kään lu­ki­on jäl­keen jat­ko-opin­nois­sa, vaan niin yli­o­pis­tos­sa kuin myös am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa kaik­ki opis­ke­le­vat ruot­sia.

Ruot­sin opis­ke­lu lu­ki­os­sa vah­vis­taa opis­ke­li­joi­den luot­ta­mus­ta omiin ky­kyi­hin­sä op­pia ruot­sia ja käyt­tää tai­to­aan roh­ke­as­ti sekä tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia ko­kea op­pi­mi­sen iloa. Opis­ke­lu vah­vis­taa opis­ke­li­joi­den ha­lua ja tai­toa toi­mia ruot­sin­kie­li­sis­sä ym­pä­ris­töis­sä sekä Suo­mes­sa että Ruot­sis­sa kuin muu­al­la­kin, mis­sä se on mah­dol­lis­ta.

Kaik­kea opis­ke­li­joi­den kie­li­tai­toa hyö­dyn­ne­tään, ja ope­tuk­ses­sa luo­daan sil­to­ja myös eri kiel­ten vä­lil­le sekä opis­ke­li­joi­den va­paa-ajan kie­len­käyt­töön. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan poh­ti­maan asen­tei­den ja ar­vo­jen mer­ki­tys­tä ja ke­hit­tä­mään tai­to­aan toi­mia ra­ken­ta­vas­ti eri yh­teyk­sis­sä. Opis­ke­lu an­taa val­miuk­sia osal­li­suu­teen ja ak­tii­vi­seen vai­kut­ta­mi­seen kan­sain­vä­li­ses­sä maa­il­mas­sa ja sy­ven­tää opis­ke­li­jois­sa maa­il­man­kan­sa­lai­sen tai­to­ja.

RUOTSIN OPISKELU JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Ruot­sin kie­li Joen­suun kou­luis­sa on ns. B1 -kie­li eli tar­koit­taa, että se on aloi­tet­tu pe­rus­kou­lun 6. tai 7. luo­kal­la ja sii­tä lu­e­taan kes­ki­pit­kää oppi­mää­rää.

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

Kes­ki­pit­kän ruot­sin kie­len oppi­mää­rään kuu­luu 10 opin­to­pis­teen edes­tä pa­kol­li­sia opin­to­jak­so­ja. Niis­tä RUB11&2 – opis­ke­lu­tai­dot ja ruot­sin kie­li ar­jes­sa­ni (4op) opis­kel­laan pää­sään­töi­ses­ti en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na. Muut pa­kol­li­set opin­to­jak­sot ovat RUB13 – Kult­tuu­ri ja me­di­at 2op, RUB14 – Ym­pä­ris­töm­me 2op, RUB15- opis­ke­lu ja työ­e­lä­mä 2 op, jot­ka kuu­lu­vat 3 vuo­den tah­dis­sa ete­ne­väl­le 2. opis­ke­lu­vuo­den oh­jel­maan.

VALTAKUNNALLISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

Ruot­sin kie­len yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set pe­rus­tu­vat val­ta­kun­nal­li­siin pa­kol­li­siin sekä val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­to­jak­soi­hin.  Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja ovat RUB16 – Vies­ti ja vai­ku­ta pu­hu­en 2op sekä RUB17 – Kes­tä­vä elä­män­tapa 2op

KOULUKOHTAISET VALINNAISET OPINTOJAKSOT

Li­säk­si lu­ki­om­me ope­tus­suun­ni­tel­ma si­säl­tää vii­si opin­to­jak­soa ruot­sia li­sää, En­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na voit suo­rit­taa pe­rus­kou­lun ruot­sin  ker­tauk­sen(RUB18). Se on tar­koi­tet­tu va­lit­ta­vak­si, jos si­nul­la on ol­lut to­del­li­sia vai­keuk­sia ruot­sin opin­to­jen kans­sa pe­rus­kou­lus­sa eli nu­me­ro­si ovat luok­kaa 5-7. Pa­kol­li­nen tämä ei kui­ten­kaan ole ke­nel­le­kään.

Jär­jes­täm­me myös tuki­jak­son 1. vuo­den opis­ke­li­joil­le (RUB19), ruot­sin tuki­jak­son 2. vuo­den opis­ke­li­joil­le, (RUB110), kuun­te­le ja kir­joi­ta ruot­sia (RUB111) sekä ker­taus­o­pin­to­jak­son yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten (RUB112).

Ha­lu­tes­saan opis­ke­li­ja voi yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa osal­lis­tua myös ruot­sin pit­kän oppi­mää­rän ko­kee­seen kes­ki­pit­kän ko­keen vaih­to­eh­to­na tai suo­rit­taa sen yli­op­pi­las­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen  jäl­keen kes­ki­pit­kän oppi­mää­rän li­säk­si.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021