Äidinkieltä ja kirjallisuutta, teatteri- ja sanataidetta


Äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus on oppi­ai­nee­na  koko  suo­ma­lai­sen si­vis­tyk­sen kivi­jal­ka.  Oppi­ai­nee­na äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus on lu­kio-ope­tuk­sen kes­kei­nen tai­to-, tie­to-, kult­tuu­ri ja tai­de­aine. Se tar­jo­aa ai­nek­sia kie­lel­li­sen ja kult­tuu­ri­sen yleis­si­vis­tyk­sen sekä oman iden­ti­tee­tin ra­ken­ta­mi­seen.

Opis­ke­lu ke­hit­tää ajat­te­le­mi­sen tai­to­ja ja vah­vis­taa sekä ar­jes­sa että opis­ke­lus­sa tar­vit­ta­via op­pi­maan op­pi­mi­sen tai­to­ja ja vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mis­ta. Se saa si­säl­tö­jä kie­li-, kir­jal­li­suus- ja vies­tin­tätie­teis­tä sekä kult­tuu­rin tut­ki­muk­ses­ta. Oppi­aine on osa lu­ki­on kie­li-, kult­tuu­ri-, me­dia- sekä kan­sa­lais- ja demo­kra­ti­a­kas­va­tus­ta.

Äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ope­tuk­sen ta­voit­tee­na on tai­to il­mais­ta it­se­ään suul­li­ses­ti ja kir­jal­li­ses­ti eri ti­lan­tei­den vaa­ti­mal­la ta­val­la. Ope­tus täh­tää sel­lai­seen kie­len ja kir­jal­li­suu­den tun­te­muk­seen sekä kie­len­käyt­tö-, teks­ti-, moni­luku-, vuo­ro­vai­ku­tus- ja me­di­a­tai­toi­hin, joi­ta jat­ko-opin­not, työ­e­lä­mä ja yh­teis­kun­nas­sa toi­mi­mi­nen edel­lyt­tä­vät.

Kir­jal­li­suu­den­o­pe­tuk­sen ta­voit­tee­na on sekä kau­no- että tie­to­kir­jal­li­suu­den ym­mär­tä­mi­nen, luku­ko­ke­mus­ten sy­ven­tä­mi­nen sekä teks­tien erit­te­le­mi­nen ja tul­kit­se­mi­nen eri näkö­kul­mis­ta. Kir­jal­li­suus tar­jo­aa elä­myk­siä ja tu­kee kriit­ti­sen ajat­te­lun, em­pa­ti­an ja iden­ti­tee­tin sekä eet­ti­sen ja es­teet­ti­sen poh­din­nan ke­hit­ty­mis­tä ja kult­tuu­ri­pe­rin­töön tu­tus­tu­mis­ta. Kir­jal­li­suu­den lu­ke­mi­nen moni­puo­lis­taa omaa il­mai­sua.

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN SEKÄ TEATTERITAITEEN OPINNOT JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKIOSSA

Val­ta­kun­nal­li­set äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opin­to­jak­sot lu­ki­os­sa koos­tu­vat kah­des­ta­tois­ta (12) pa­kol­li­ses­ta opin­to­pis­tees­tä  ja  kuu­des­ta (6) val­ta­kun­nal­li­ses­ta va­lin­nai­ses­ta opin­to­pis­tees­tä. Nämä opin­to­jak­sot ovat eri ta­voin tar­jol­la Suo­men jo­kai­ses­sa lu­ki­os­sa.

En­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le suun­na­tut äi­din­kie­leen ja kir­jal­li­suu­teen liit­ty­vät va­lin­nais­kurs­sit luku­vuon­na 2021-2022 löy­dät täs­tä lin­kis­tä tä­män op­paan alku­puo­lel­ta

Nii­den li­säk­si lu­ki­om­me pys­tyy tar­jo­maan vie­lä 12 muu­ta äi­din­kie­leen, kir­jal­li­suu­teen ja te­at­te­ri­tai­tee­seen liit­ty­vää opin­to­jak­soa.

Voit siis opis­kel­la li­säk­si:  luo­vaa kir­joit­ta­mis­ta (ÄI12), kult­tuu­ri­päi­vä­kir­jan te­ke­mis­tä(ÄI13), it­se­ään kuun­te­le­vaa il­mai­sua(ÄI14), Draa­man ja te­at­te­rin pe­rus­tei­ta(ÄI15), Te­at­te­ri­e­si­tyk­sen val­mis­ta­mis­ta(ÄI16-ÄI19), Näyt­te­li­jän­työn ra­ken­tu­mis­ta(ÄI20), suo­rit­taa kir­jal­li­suus­dip­lo­min(ÄI21), teh­dä lu­ki­on leh­teä(ÄI22), ker­ra­ta kie­len­huol­toa(ÄI23) ja osal­lis­tua fik­ti­o­pa­jaan(ÄI24).Te­at­te­ri­tai­tees­ta ja me­di­as­ta voit teh­dä myös val­ta­kun­nal­li­sen lu­ki­o­dip­lo­min ja äi­din­kie­les­sä suo­rit­taa puhe­vies­tin­nän päät­tö­ko­keen.

Äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den ope­tus­suun­ni­tel­maam­me kuu­luu myös mm. elo­kuva­e­si­tyk­siä, te­at­te­ri­vie­rai­lu­ja ja kul­tuu­ri­mat­ko­ja mm. Hel­sin­kiin ja Eu­roop­paan.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021