Temaattiset opinnot - eSport opinnot, metsästäjäopinnot, vanhat tanssit, kulttuuriseikkailu, visualisointia sekä paljon muuta!

Yh­teis­kou­lun lu­ki­on ope­tus­suu­ni­tel­maan kuu­luu ns. nor­maa­lien oppi­ai­nei­den li­säk­si myös te­maat­ti­sia opin­to­ja.  Näi­den opin­to­jak­so­jen suun­nit­te­luun lu­kio saa va­paat kä­det ja usein ne to­teu­te­taan eri oppi­ai­nei­den yh­teis­työ­nä. Opet­ta­ji­na jak­soil­la käy­te­tään myös ulko­puo­li­sia huip­pu­a­si­an­tun­ti­joi­ta yli­o­pis­tois­ta tai peli-/ur­hei­lu­maa­il­mas­ta.

Mets1 – Met­säs­tä­jä­tut­kin­toon val­mis­ta­va opin­to­jak­so 1 op

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on suo­ma­lai­sen erä­pe­rin­teen ja luon­non moni­muo­toi­suu­den ym­mär­tä­mi­nen. Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan met­säs­tä­jä­tut­kin­non aihe­a­lu­ei­siin.  Opin­to­jak­son jäl­keen opis­ke­li­ja voi päät­tää, ha­lu­aa­ko hän suo­rit­taa met­säs­tä­jän­tut­kin­non ja sen myö­tä mah­dol­li­ses­ti aloit­taa met­säs­tys­har­ras­tuk­sen. Opin­to­jak­so to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Suo­men Riis­ta­kes­kuk­sen, riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys­ten ja pai­kal­lis­ten met­säs­tys­seu­ro­jen kans­sa.

Kes­kei­set si­säl­löt

KUMU1 ÄÄ­NES­TÄ KU­VAA-KU­VAA ÄÄ­NES­TÄ  – tai­tei­den vä­li­nen opin­to­jak­so 1 op

Opin­to­jak­sol­la yh­dis­ty­vät ku­van­te­ke­mi­sen in­no­va­tii­vi­set ko­kei­le­vat maa­laa­mi­sen, piir­tä­mi­sen muo­dot ja luo­va ääni-imp­ro­vi­saa­tio ja ko­kei­le­va mu­siik­ki.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­jat  

Kes­kei­set si­säl­löt:  

Opin­to­jak­so tu­kee opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti­o­saa­mis­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mis­ta ja moni­tie­teis­tä ja luo­vaa osaa­mis­ta. Opin­to­jak­so si­joit­tuu toi­seen jak­soon, muo­dos­tuu 1op. mu­siik­kia ja 1op. kuva­tai­det­ta. Opet­ta­ji­na toi­mi­vat vuo­ro­tel­len kuva­tai­teen opet­ta­ja ja mu­sii­kin opet­ta­ja.

RETK1 – LUON­NON­TUN­TE­MUS JA RET­KEI­LY 2 op

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja  

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt

TEAT2 TAI­DET­TA KAI­KIL­LA AIS­TEIL­LA 2 op

Opin­to­jak­sol­la osal­lis­tu­taan JY­Kin mu­siik­ki­te­at­te­rin vuo­tui­seen luo­vaan pro­ses­siin ja suun­ni­tel­laan sekä tuo­te­taan vi­su­aa­lis­ta ma­te­ri­aa­lia pro­jek­tin tar­pei­siin. Vi­su­aa­li­nen ilme, ku­ten ju­lis­teet, do­ku­men­taa­ti­ot, la­vas­teet, pu­vus­tus, mas­kee­raus, mahd. vi­deo/kuva­pro­ji­soin­nit suun­ni­tel­laan yh­des­sä työ­ryh­mäs­sä näyt­te­li­jöi­den ja muu­si­koi­den luo­vaa pro­ses­sia seu­ra­ten.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja 

Kes­kei­set si­säl­löt 

TANSS1 – VAN­HAT TANS­SIT 2op

Vanhat tanssit -opintojakson teemaopinnot yhdistävät tanssin ja musiikin opiskelua tutustuttamalla opiskelijat sekä tanssin- että musiikin historiaan. Musiikit ja tanssit elävät ajassa ja muotoutuvat kulloistenkin muutostarpeiden mukaan 

Ylei­set ta­voit­teet

Kes­kei­set si­säl­löt

KLT1-3 KULT­TUU­RI­SEIK­KAI­LU 1-2 op/opin­to­jak­so

Kult­tuu­ri­seik­kai­lun opin­to­jak­soil­la opis­kel­laan esi­mer­kik­si eri mai­den kult­tuu­rien eri­tyis­piir­tei­tä ja tu­tus­tu­taan nii­hin pai­kan pääl­lä. Kult­tuu­ri­seik­kai­lun opin­to­jak­sol­la voi­daan vaih­to­eh­toi­ses­ti myös tu­tus­tua jon­kin koti­maan alu­een eri­tyi­seen kult­tuu­ri­pe­ri­mään, his­to­ri­aan, pe­rin­tei­siin ja ta­poi­hin.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta opin­to­jak­soil­la ko­ros­tu­vat ai­na­kin vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen sekä glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen. Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja vah­vis­te­taan sekä kult­tuu­ri­seik­kai­lu­mat­kaa yh­des­sä ryh­män kans­sa suun­ni­tel­ta­es­sa että koh­de­maas­sa/koti­maan koh­tees­sa pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria kun­ni­oit­ta­en. Vuo­ro­vai­ku­tus­ta opi­taan yh­des­sä ja yh­teis­työs­sä sekä eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä. Sa­mal­la opis­ke­li­jat ke­hit­tä­vät kie­li­tie­toi­suut­taan ja moni­luku­tai­to­aan. Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mis­ta vah­vis­te­taan, kun opis­ke­li­ja saa ti­lai­suuk­sia har­joi­tel­la ja kar­tut­taa maa­il­man­kan­sa­lai­sen tai­to­jaan sekä vir­tu­aa­li­ses­ti että mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vie­raa­seen maa­han tai koti­maan koh­tee­seen suun­tau­tu­val­la kult­tuu­ri­seik­kai­lu-opin­to­mat­kal­la. Sa­mal­la opis­ke­li­ja myös sy­ven­tää tie­to­jaan ja ym­mär­rys­tään omas­ta iden­ti­tee­tis­tään sekä lu­ki­o­yh­tei­sön ja yh­teis­kun­nan mo­ni­nai­suu­des­ta.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Opin­to­jak­son si­säl­löt

ES­port 1 Tu­tus­tu e-ur­hei­luun 2 op

Opin­to­jak­so suo­ri­te­taan ns. kesä­o­pin­toi­na eli tii­vis­te­tys­ti kesä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la luku­vuo­den vi­ral­li­ses­ti lo­put­tua. Opet­ta­ja­na toi­mii e-sports -asi­an­tun­ti­ja.

Opin­to­jak­son ylei­si­nä ta­voit­tei­na on, että opis­ke­li­ja

Kes­kei­set si­säl­löt

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teet

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta täl­lä opin­to­jak­sol­la ko­ros­tu­vat vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen ja glo­baa­li­o­saa­mi­nen.

TEK1 – OPIS­KE­LU­VÄ­LI­NEET HAL­TUUN 2 op

Opin­to­jak­sol­la opis­kel­laan omas­sa käy­tös­sä ole­van tie­to­ko­neen te­ho­kas­ta hyö­dyn­tä­mis­tä lu­kio- ja jat­ko-opin­nois­sa. Tu­tus­tum­me kou­lun tar­jo­a­miin opis­ke­lu­ym­pä­ris­töi­hin ja pil­vi­pal­ve­lui­hin sekä eri oppi­ai­nei­den opis­ke­lus­sa ja työ­e­lä­mäs­sä ylei­sim­min käy­tet­tä­viin so­vel­luk­siin. Opin­to­jak­sol­la työs­ken­nel­lään har­joi­tus­ten pa­ris­sa enim­mäk­seen it­se­näi­ses­ti ja opet­ta­ja toi­mii oh­jaa­ja­na. Opin­to­jak­son opis­ke­lu vah­vis­taa opis­ke­li­jan moni­tie­teis­tä ja luo­vaa osaa­mis­ta.

Ta­voit­teet 

Kes­kei­set si­säl­löt 

TEK2 – OH­JEL­MOIN­TI 2 op

Opin­to­jak­sol­la opi­taan tek­no­lo­gi­an taus­tal­la ole­vaa tie­don­kä­sit­te­lyä ja sen mer­ki­tys­tä yh­teis­kun­nas­sa. Tu­tus­tum­me jo­hon­kin oh­jel­moin­ti­kie­leen koo­daa­mi­sen kaut­ta. Käy­täm­me yli­o­pis­ton verk­ko-op­pi­mis­ym­pä­ris­töä, joka si­säl­tää te­o­ri­an ja har­joi­tus­teh­tä­vät. Opis­ke­li­ja ete­nee omaan tah­tiin, opet­ta­ja oh­jaa har­joi­tus­ten te­ke­mi­ses­sä. Opin­to­jak­son opis­ke­lu vah­vis­taa moni­tie­teis­tä, luo­vaa ja yh­teis­kun­nal­lis­ta osaa­mis­ta.

Ta­voit­teet 

Kes­kei­set si­säl­löt 

TEK3 – PELI­SUUN­NIT­TE­LU 2 op

Opin­to­jak­sol­la suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan tie­to­kone- tai mo­bii­li­peli ha­lu­a­maan­sa vä­li­net­tä käyt­tä­en. Pe­lin suun­nit­te­luun ja to­teu­tuk­seen voi osal­lis­tua eri roo­leis­sa, esim. käsi­kir­joit­ta­ja­na, ku­van­kä­sit­te­li­jä­nä, ääni­suun­nit­te­li­ja­na, oh­jel­moi­ja­na jne. Opin­to­jak­so to­teu­te­taan vii­kon­lop­pu­ta­pah­tu­ma­na Game Jam -tyy­li­ses­ti yh­teis­työs­sä peli­alan har­ras­ta­jien ja am­mat­ti­lais­ten kans­sa. Opin­to­jak­son opis­ke­lu vah­vis­taa moni­tie­teis­tä ja luo­vaa osaa­mis­ta.

Ta­voit­teet 

 Kes­kei­set si­säl­löt 

TEK4 – 3D MAL­LIN­TA­MI­NEN 1 op

Tu­tus­tu­taan kol­mi­u­lot­tei­seen mal­lin­ta­mi­seen eri mit­ta­kaa­vois­sa ja kon­teks­teis­sa, huo­mi­oi­den  työ­e­lä­män eri­lai­set so­vel­luk­set. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta opin­to­jak­sol­la pai­not­tuu moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen. Opin­to­jak­son ai­ka­na opis­ke­li­ja tu­tus­tuu ai­na­kin yh­teen 3D-mal­lin­ta­mi­sen oh­jel­maan ja osaa tu­los­taa 3-D-tu­los­ti­mel­la. Moni­tie­teis­tä ja luo­vaa osaa­mis­ta ke­hi­te­tään esi­mer­kik­si suun­nit­te­le­mal­la omia mal­le­ja. Li­säk­si  opin­to­jak­so on mah­dol­lis­ta si­säl­lyt­tää osak­si mui­ta opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia esi­mer­kik­si niis­sä hyö­dyn­net­tä­vien osien tu­los­ta­mi­sen myö­tä. Opin­to­jak­son ai­ka­na voi­daan teh­dä yh­teis­työ­tä esi­mer­kik­si Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tai mui­den asi­an­tun­ti­ja­yh­tei­sö­jen kans­sa.

Ar­vi­oin­ti    

Opis­ke­li­jan op­pi­mis­ta ja laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ke­hit­ty­mis­tä tu­e­taan opin­to­jak­son ai­ka­na an­ta­mal­la pa­lau­tet­ta opis­ke­li­jan työs­ken­te­lys­tä. Opis­ke­lun ai­kai­nen pa­lau­te oh­jaa opis­ke­li­jaa tu­le­maan tie­toi­sek­si työs­ken­te­ly­ta­vois­taan sekä ko­ko­nai­suuk­sien hah­mot­ta­mi­sen mer­ki­tyk­ses­tä suun­nit­te­lu­pro­ses­sis­sa. Opin­to­jak­son ar­vi­oin­ti pe­rus­tuu opis­ke­li­jan ak­tii­vi­seen työs­ken­te­lyyn.

TAA1 – TAI­TEES­TA AM­MAT­TI – LUO­VIL­LE ALOIL­LE ORIEN­TOI­VA 1 op

En­nak­ko­teh­tä­viin val­men­ta­via teh­tä­vä­har­joi­tuk­sia kuva­tai­teen, ark­ki­teh­tuu­rin, muo­toi­lun, graa­fi­sen suun­nit­te­lun tai vaa­te/teks­tii­li­suun­nit­te­lun alal­le ai­ko­vil­le. Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään ulko­mai­siin luo­vien alo­jen yli­o­pis­toi­hin ha­kuun ja port­fo­li­on koon­tiin.

Kes­kei­set si­säl­löt 

TUK1 OPIS­KE­LUN TUKI 2op

Opin­to­jak­son ku­vaus

Opin­to­jak­so on tar­koi­tet­tu pää­a­si­as­sa 3.vuo­den opis­ke­li­joil­le, joil­la on hy­lät­ty­jä̈ arvo­sa­no­ja tai kes­ken­e­räi­siä opin­to­jak­so­ja jos­sa­kin oppi­ai­nees­sa. Opis­ke­li­jat oh­ja­taan opin­to­jak­sol­le ai­neen­o­pet­ta­jan, eri­tyis­o­pet­ta­jan ja/tai opin­to-oh­jaa­jan toi­mes­ta.

Opin­to­jak­son ta­voit­tei­na ovat

Kes­kei­set si­säl­löt

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021