Tieteitä, taiteita, kieliä, kulttuuria! Yhteiskoulusta saat kaiken tarvitsemasi!

Joen­suun  yh­teis­kou­lun lu­ki­on opin­to­jak­so­tar­jo­tin on Itä-Suo­men suu­rim­pia! Yli 600 eri­lais­ta opin­to­jak­soa (si­nun tar­vit­see opis­kel­la vä­hin­tään 150 opin­to­pis­tet­tä) mer­kit­see sitä, että voit jo lu­ki­o­ai­ka­na val­men­tau­tua erin­o­mai­ses­ti kaik­kiin mah­dol­li­siin jat­ko-opin­toi­hin pai­not­ta­mal­la opin­to­ja­si mo­nin eri ta­voin. Meil­lä voit suo­rit­taa myös Itä-Suo­men yli­o­pis­ton sekä Ka­re­lia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kurs­se­ja jo lu­ki­o­ai­ka­na! 9. luo­kal­ta päät­tö­to­dis­tuk­sen­sa ke­vääl­lä 2021 saa­vat myös il­mai­sen oppi­ma­te­ri­aan ja tie­to­ko­neen kaut­tam­me (jos laki edus­kun­nas­sa hy­väk­sy­tään jou­lu­kuus­sa 2020).

JY­Kis­tä löy­dät erin­o­mai­sen kie­li­tar­jon­nan, voit opis­kel­la tai­teis­sa niin te­at­te­ri­tai­det­ta, mu­siik­kia, kuva­tai­det­ta, valo­ku­vaus­ta, vir­tu­aa­li­tai­det­ta, mo­nen­lais­ta tans­sia, luon­non­tie­teis­sä bi­o­lo­gi­aa, fy­siik­kaa, ke­mi­aa, maan­tie­det­tä ja ma­te­ma­tiik­kaa erit­täin kor­ke­a­ta­soi­ses­ti.  Opin­nois­sa­si opit hyö­dyn­tä­mään ajan­ta­sai­sia la­bo­ra­to­ri­oi­ta ja mm. vir­tu­aa­li­tek­no­lo­gi­aa, eS­port-opin­to­ja sekä teko­älyä.

Kie­li­tar­jon­nas­sa meil­lä voit opis­kel­la to­del­la pit­käl­le ylei­sim­pien eng­lan­nin ja ruot­sin kiel­ten li­säk­si myös es­pan­jaa, sak­saa, rans­kaa, kii­naa, ve­nä­jää sekä ja­pa­nia.  Myös lii­kun­nan ja eri­lais­ten ur­hei­lu­o­pin­to­jen tar­jon­ta on to­del­la suu­ri!

Esit­te­lem­me seu­raa­vak­si kaik­ki lu­ki­om­me oppi­ai­neet. Lisä­tie­to­ja nii­den si­säl­löis­tä löy­dät ope­tus­suun­ni­tel­mas­tam­me.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021