Lukiodiplomit taito- ja taideaineissa

Lu­ki­o­dip­lo­mien teh­tä­vä­nä on an­taa opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suus osoit­taa eri­tyis­tä osaa­mis­taan ja har­ras­tu­nei­suut­taan pit­kä­kes­toi­sen näy­tön avul­la. Lu­ki­o­dip­lo­mi ku­vaa moni­puo­li­ses­ti opis­ke­li­jan ta­voit­teel­lis­ta työs­ken­te­lyä, ke­hit­ty­nei­tä tai­to­ja ja sy­väl­lis­tä osaa­mis­ta.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa  val­ta­kun­nal­li­sia lu­ki­o­dip­lo­me­ja on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa kuva­tai­tees­sa, käsi­työs­sä, lii­kun­nas­sa, me­di­as­sa, mu­sii­kis­sa, tans­sis­sa ja te­at­te­ris­sa. Li­säk­si voit suo­rit­taa puhe­vies­tin­nän päät­tö­ko­keen sekä kou­lun oman kir­jal­li­suus­dip­lo­min.

Lu­ki­o­dip­lo­mit tar­jo­a­vat opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suu­den ar­vi­oi­da lu­kio-opin­to­jen ai­ka­na kart­tu­nut­ta osaa­mis­taan ja vah­vuuk­si­aan jat­ko-opin­to­jen näkö­kul­mas­ta.

Lu­ki­o­dip­lo­mit val­mis­ta­vat si­nua mah­dol­li­ses­ti myös kor­ke­a­kou­lu­jen so­vel­tu­vuus­ko­kei­siin ja ne täy­den­tä­vät lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen ja yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen osoit­ta­maa osaa­mis­ta. Lu­ki­o­dip­lo­mit on tar­koi­tet­tu kai­kil­le lu­ki­o­lai­sil­le, ei vain eri­tyis­lin­joil­la opis­ke­le­vil­le.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021