Vahvasti yrittäjyyttä!

Yrit­tä­jyys on vah­vas­ti mu­ka­na lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa. Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa yrit­tä­jyys­kas­va­tus on aina ol­lut vah­vas­ti esil­lä. Opis­ke­li­jaa roh­kais­taan yrit­te­li­ää­seen elä­män­a­sen­tee­seen ja hä­nel­le luo­daan mah­dol­li­suuk­sia löy­tää it­ses­tään si­säi­nen yrit­tä­jä.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa on vuo­des­ta 2006 al­ka­en oltu mu­ka­na myös Nuo­ri Yrit­tä­jyys -oh­jel­mas­sa ja eten­kin vuo­si yrit­tä­jä­nä -oh­jel­maa on hyö­dyn­net­ty mo­nin eri ta­voin.Lisä­tie­to­ja oh­jel­mas­ta saat mm. Nuo­ri yrit­tä­jyys si­vus­tol­ta.

YH6 – NY 24h lei­rin opis­ke­li­ja voi va­li­ta syk­syl­lä 2023 jo en­sim­mäi­se­nä opis­ke­lu­vuo­te­naan  osak­si opin­to­jaan. Voit pääs­tä ke­väi­sin osak­si Us­kal­la yrit­tää -fi­naa­lia, mi­kä­li tal­ven ai­ka­na saat ai­kaan NY yri­tyk­sen lei­rin poh­jal­ta. Syk­syl­lä 2023 voit va­li­ta lei­rin jat­kok­si  myös vuo­si yrit­tä­jä­nä-opin­to­jak­son, jota voit suo­rit­taa myös ke­säl­lä 2024.

YH5 KURSSIN AIKANA SAAT SAMALLA SUORITETTUA KANSAINVÄLISEN ENTREPRENEURIAL SKILLS PASSIN (ESP)

Ent­rep­re­neu­ri­al Skills Pass (ESP) on kan­sain­vä­li­nen to­dis­tus op­pi­joil­le, joil­la on ko­ke­mus­ta yrit­tä­jyy­des­tä (NY Vuo­si yrit­tä­jä­nä -oh­jel­ma) ja sii­tä, että he omaa­vat tar­vit­ta­vat tai­dot yrit­tä­jyy­teen ja työ­e­lä­mään.

Ent­rep­re­neu­ri­al Skills Pas­siin kuu­luu oh­jel­man alus­sa ja lo­pus­sa teh­tä­vät itse­ar­vi­oin­ti­ky­se­lyt, joi­den avul­la mi­ta­taan op­pi­jan tai­to­jen ke­hi­tys­tä sekä oh­jel­man lo­pus­sa teh­tä­vä ESP-koe, jon­ka lä­päis­ty­ään op­pi­ja saa kan­sain­vä­li­sen to­dis­tuk­sen osaa­mi­ses­taan.

ESP on luo­tu NY Vuo­si yrit­tä­jä­nä -oh­jel­man tu­ek­si ja on käy­tös­sä yli 25 Eu­roo­pan maas­sa. NY Vuo­si yrit­tä­jä­nä -oh­jel­mas­sa mu­ka­na ole­vat op­pi­jat voi­vat suo­rit­taa Ent­rep­re­neu­ri­al Skills Pas­sin. ESP si­säl­tyy op­pi­jan re­kis­te­röin­ti­mak­suun. Lisä­tie­to­ja saat in­ter­net­o­soit­tees­ta: NY-VUO­SI­Y­RIT­TÄ­JÄ­NÄ-ESP

https://www.you­tu­be.com/watch?v=qTDQir5hXbw&t=19s

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021