Kansainvälisyyttä

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio on kan­sain­vä­li­ses­ti erit­täin ak­tii­vi­nen lu­kio. Yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä lä­hes tul­koon kai­kis­ta Eu­roo­pan mais­ta sekä Aa­si­as­ta ja Ame­ri­kas­ta. Vuo­sit­tain meil­lä vie­rai­lee pal­jon eri­lai­sia kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta.  Meil­tä vas­taa­vas­ti ulko­mail­le teh­dään pal­jon eri­lai­sia opin­to­mat­ko­ja, opis­ke­lu­vaih­toa tai pro­jek­te­ja, jois­sa opis­ke­li­jat ovat ak­tii­vi­sia toi­mi­joi­ta. Kuva Ka­na­dan mat­kal­ta.

Luku­vuon­na 2022-2023  yh­teis­kou­lus­sa on kan­sain­vä­li­siä vaih­to-opis­ke­li­joi­ta mm Chi­les­tä ja Ka­na­das­ta.  Vaih­to-opis­ke­li­joi­den  kans­sa voit haas­taa kie­li­tai­to­a­si ja op­pia sa­mal­la vie­rais­ta kult­tuu­reis­ta. Vaih­to-opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kaut­ta voit myös itse läh­teä ihan min­ne päin maa­il­maa ta­han­sa opis­ke­li­ja­vaih­toon vaik­ka koko luku­vuo­den ajak­si. Vaih­to-opet­ta­jia meil­lä käy aika ajoin.

Un­ka­rin pää­kau­pun­giin Bu­da­pes­tiin lu­ki­ol­lam­me on ol­lut vah­va side jo vuo­des­ta 2006 al­ka­en ja sin­ne opis­ke­li­jat te­ke­vät lu­ki­om­me kaut­ta yk­sit­täi­siä vaih­to­ja vuo­sit­tain. Yh­teis­työ­oppi­lai­tok­sem­me siel­lä on FA­CUL­TAS COG­NOS­CEN­DI ACA­DE­MY. Opis­ke­li­ja­vaih­to sin­ne on yleen­sä yh­den lu­ki­o­jak­son mit­tai­nen tai ly­hy­em­pi. Vas­taa­vas­ti un­ka­ri­lai­set opis­ke­li­jat tu­le­vat tän­ne meil­le myös 1-2 kuu­kau­den ajak­si. Un­ka­ri-vaih­toon osal­lis­tu­mi­nen toi­mii ns. vas­ta­vuo­roi­suus­pe­ri­aat­tel­la eli kun ma­joi­tat tääl­lä kes­ki­eu­roop­pa­lai­sen nuo­ren, pää­set itse vas­taa­vas­ti läh­te­mään Un­ka­riin. Vaih­to-oh­jel­ma on käyn­nis­ty­mäs­sä uu­del­leen luku­vuo­del­le 2023-2024 ko­ro­na­pan­de­mi­an jäl­keen. 

Mui­ta pit­kä­ai­kai­sia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, joi­den kans­sa vuo­den/kah­den vuo­den vä­lein teem­me noin vii­kon mit­tai­sia opis­ke­li­ja­vie­rai­lu­ja, ovat mm.  Hof Sak­sas­sa sekä Delft Alan­ko­mais­sa.

Yh­teis­työ­tä teh­dään myös ka­na­da­lai­sen Wins­ton Churc­hill high schoo­lin kans­sa Lethb­rid­ges­tä Al­ber­tan osa­val­ti­os­ta. USAn Ver­moun­tis­sa si­jait­se­van es­se­xi­läi­sen lu­ki­on kans­sa yh­teis­työ al­kaa syk­syl­lä 2023.

Li­säk­si lu­ki­om­me te­kee ke­väi­sin vä­hin­tään yh­den opin­to­mat­kan jon­ne­kin päin Eu­roop­paa.  Ai­kai­sem­pi­na vuo­si­na mat­ka­koh­tei­na ovat ol­leet mm. Mad­rid, Ber­lii­ni ja Lon­too.

Lu­ki­ol­lam­me on myös ns. Eras­mus+ ak­kre­di­toin­ti, mikä tar­koit­taa, että vuo­teen 2027 saak­ka voim­me lä­het­tää lu­ki­om­me opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa ym­pä­ri Eu­roop­paa eri­lai­sil­le op­pi­mis­mat­koil­le, joi­den kes­to voi vaih­del­la 5 vuo­ro­kau­des­ta aina 29 vuo­ro­kau­teen. Täl­lä het­kel­lä ak­kre­di­toin­te­ja on myön­net­ty vain noin 70 yleis­si­vis­tä­väl­le kou­lul­le Suo­mes­sa.

Jos siis olet kiin­nos­tu­nut kan­sain­vä­li­syy­des­tä, on Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio si­nul­le var­mas­ti oi­kea paik­ka ko­kea sitä niin tääl­lä koti­maan ka­ma­ral­la kuin myös jos­sain päin maa­il­maa. Et var­mas­ti tule pet­ty­mään kan­sain­väli­syys­tar­jon­taam­me! Olem­me var­mas­ti Itä-Suo­men kan­sain­vä­li­sin lu­kio!

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021