Yliopisto-opinnot ja ammattikorkeakouluopinnot osana Joensuun yhteiskoulun lukion lukio-opintoja

KORKEA-ASTEEN OPINTOJA JO LUKIOAIKANASI!

Lu­ki­os­sam­me voit suo­rit­taa jo lu­ki­o­ai­ka­na Itä-Suo­men yli­o­pis­ton sekä Ka­re­lia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opin­to­ja. Nämä suo­ri­te­tut kor­kea-as­teen kurs­sit hy­väk­si­lu­e­taan osak­si lu­kio-opin­to­ja­si ja myö­hem­min ne voi­daan mah­dol­li­ses­ti lu­kea osak­si myös kor­kea-as­teen opin­to­ja­si. Si­ten voit val­men­tau­tua mah­dol­li­seen tu­le­vaan alaa­si jo hel­pos­ti tääl­lä Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa. Itä-Suo­men yli­o­pis­ton lu­ki­o­lai­sil­le suun­nat­tuun tar­jon­taan pää­set tu­tus­tu­maan täs­tä lin­kis­tä.

Ka­re­lia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun lu­ki­o­väy­lä­o­pin­toi­hin voit tu­tus­tua tääl­tä.

Tar­jol­la on mm. kie­liä, yh­teis­kun­ta­tie­tei­tä, ma­te­maat­ti­sia ja luon­non­tie­teel­li­siä oppi­ai­nei­ta,  ja ter­veys­tie­tei­tä. Tar­jon­ta kas­vaa koko ajan. Opis­ke­li­joi­ta opin­toi­hin voi­daan ot­taa vain ra­jal­li­nen mää­rä.

Opin­not ovat Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on opis­ke­li­joil­le mak­sut­to­mia! Mah­dol­li­sis­ta to­dis­tus-/tut­kin­to­mak­suis­ta opis­ke­li­ja huo­leh­tii itse.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021