Erityislinjojen soveltuvuuskoepäivät ja haastattelut kevät 2023

SOVELTUVUUDEN TESTAAMINEN

URHEILULUKION ja URHEILUAKATEMIAN HAASTATTELUT:
MUSIIKIN JA ILMAISUN LINJAN SOVELTUVUUSKOKEET:

So­vel­tu­vuus­ko­kee­seen voi osal­lis­tua vain yh­des­sä tai­teen­la­jis­sa (mu­siik­ki, kuva­tai­de, draa­ma).

Lin­jan so­vel­tu­vuus­ko­keet  ke­vääl­lä 2023 jär­jes­te­tään seu­raa­vas­ti ja nii­hin tu­lee oh­jeet ja hen­ki­lö­koh­tai­nen kut­su. Jos et saa­vu so­vel­tu­vuus­ko­kee­seen, ha­ku­si lin­jal­le hy­lä­tään. Voit va­li­ta vain yh­den so­vel­tu­vuus­ko­keen edel­lä mai­ni­tuis­ta kol­mes­ta eri­lai­ses­ta. Täy­tä yh­teis­haun yh­tey­des­sä myös eril­li­nen mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan lisä­tie­to­lo­ma­ke.

Mu­sii­kin- ja il­mai­sun lin­jal­le ha­ke­va voi ha­kea myös ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an ur­hei­lu­val­men­nuk­seen. Täl­löin ha­ki­jan tu­lee täyt­tää myös ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an säh­köi­nen lisä­tie­to­lo­ma­ke (kts. lisä­tie­to­ja si­vul­ta ha­ke­mi­nen ur­hei­lu­lu­ki­oon.) Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan ha­ke­val­le ha­e­taan myös laji­liit­to­pis­teet laji­lii­toilta (kou­lu ja ur­hei­lu­a­ka­te­mia hoi­ta­vat, maks. 5p). Li­säk­si 5 pis­tet­tä voi saa­da mak­si­mis­saan haas­tat­te­lus­ta (maks 3p) ja val­men­nus­la­jis­ta (maks 2 pis­tet­tä),  Jos val­men­nus­ta ei voi­da tääl­lä pai­kan pääl­lä jär­jes­tää, 0p). Eli aka­te­mi­aan ha­et­ta­es­sa voi saa­da mak­si­mis­saan 10 pis­tet­tä. Pis­tey­tys on sama kuin ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­et­ta­es­sa, mut­ta to­dis­tus­arvo­sa­no­ja ei huo­mi­oi­da.

Haku kat­so­taan hy­lä­tyk­si, jos et saa­vu so­vel­tu­vuus­ko­kee­seen.  Muis­tat­han il­moit­taa, jos pe­rut osal­lis­tu­mi­se­si!

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021