Joensuun yhteiskoulun lukion ensimmäisen vuoden valinnaiset opintojaksot sisältöineen 2023-2024

Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa esit­te­lem­me aine­va­lin­ta­kor­tis­ta löy­ty­vien va­lin­nais­ten opin­to­jak­so­jen si­säl­löt ly­hy­es­ti.  Val­ta­kun­na­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja (aine­va­lin­ta­kor­tin vi­o­let­ti väri kurs­si­nu­me­ron taus­tal­la)si­nul­la tu­lee lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­ses­sa olla vä­hin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä. Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keet pe­rus­tu­vat oppi­ai­neen pa­kol­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­to­jak­soi­hin.

Pää­osin en­sim­mäi­sen vuo­den opin­not koos­tu­vat kui­ten­kin val­ta­kun­nal­li­sis­ta  pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta. Ur­hei­lu­lu­ki­oon va­lit­ta­vat voi­vat tie­tyin eh­doin vä­hen­tää 16 pa­kol­lis­ta opin­to­pis­tet­tä ja kor­va­ta nii­tä ur­he­li­joil­le suun­na­tuil­la kurs­seil­la (kts. opin­not ur­hei­lu­lin­jal­la).

Kou­lu­koh­tai­set va­lin­nai­set opin­to­jak­sot (ain­va­lin­ta­kor­tis­sa vaa­le­ansi­ni­sel­lä  poh­jal­la ole­va kurs­si­nu­me­ro) ovat omas­ta kou­lu­tus­tar­jon­nas­tam­me ja täy­den­tä­vät val­ta­kun­nal­lis­ta ope­tus­tar­jon­taa. Ne pi­tä­vät si­säl­lään mo­nia hy­vin­kin eri­lai­sia opin­to­jak­so­ja. Näi­hin voi usein hy­väk­si­lu­kea myös lu­ki­on ulko­puo­li­sia opin­to­ja, ku­ten esim. kon­ser­va­to­ri­on, kuva­tai­de­kou­lun tai kan­sa­lais­o­pis­ton opin­to­ja tai us­kon­nol­lis­ten yh­dys­kun­tien ryh­män­joh­ta­ja­kou­lu­tuk­sia tai pro­tu­lei­ri­noh­jaa­jan kou­lu­tuk­sia sekä hy­gie­nia- sekä an­nis­ke­lu­pas­sit tai tuli­työ-/työ­tur­val­li­suus­kor­tit.

VALINNAISET OPINTOJAKSOT  1. VUODEN OPISKELIJOILLE LUKUVUODELLE 2023-2024:

Va­lin­nai­set vie­raat kie­let

Vie­rai­den kiel­ten opis­ke­lu on tär­ke­ää. Kau­pal­li­nen yh­teis­työ vaa­tii usein  muu­ta­kin kuin eng­lan­nin kie­len osaa­mis­ta ja muun vie­raan kie­len osaa­mi­nen on erit­täin hyö­dyl­lis­tä ja erin­o­mai­nen kil­pai­lu­etu kan­sain­vä­li­sil­lä työ­mark­ki­noil­la. Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja ovat kaik­ki val­ta­kun­nal­li­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kai­set A ja B oppi­mää­rien mu­kai­set eng­lan­nin, sak­san, rans­kan, ve­nä­jän, es­pan­jan, sekä ja­pa­nin kie­lien opin­to­jak­sot. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa aa­si­a­lai­siin kie­liin ei vie­lä ole suun­ni­tel­tu ko­kei­ta, jo­ten ja­pa­nin opin­nois­ta saat to­dis­tuk­sen  lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­seen, et yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­seen. Kiel­ten opin­to­jak­sot voi­vat olla yh­tei­siä ly­se­on sekä nor­maa­li­kou­lun lu­ki­oi­den kans­sa, riip­pu­en opis­ke­li­ja­mää­ris­tä, eli opin­to­jak­son jär­jes­tä­mis­paik­ka voi vaih­del­la ja saa­tat jou­tua vaih­ta­maan lu­ki­o­ta väli­tun­nin ai­ka­na.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

ÄI15 Draa­man ja te­at­te­rin pe­rus­teet 2 op – äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­so so­pii sekä vas­ta-al­ka­jil­le että edis­ty­neil­le, kos­ka ke­hit­ty­äk­seen edis­ty­neen­kin on aina pa­lat­ta­va alku­läh­teil­le. Opin­to­jak­son si­säl­tö va­li­koi­tuu ryh­män tar­pei­den mu­kaan. En­nen opin­to­jak­soa ei tar­vit­se osa­ta mi­tään eri­tyis­tä, ja aina on myös lupa ve­täy­tyä yh­tei­ses­tä har­joi­tuk­ses­ta, jos sil­tä tun­tuu. Saa kuun­nel­la it­se­ään ja omia ra­jo­jaan. So­si­aa­li­set tai­dot ovat kui­ten­kin tär­kei­tä.

Opin­to­jak­sol­la käy­dään läpi te­at­te­ri-il­mai­sun eri osa-alu­ei­ta toi­min­nal­li­sin me­ne­tel­min ja val­mis­te­taan yh­des­sä luo­val­la pro­ses­si­draa­mal­la pie­ni ta­ri­na, jo­hon val­mis­te­taan pien­ryh­mäs­sä koh­taus­luon­nos. Tämä on lop­pu­de­monst­raa­tio. Opin­to­jak­son ai­ka­na sel­vi­ää, onko opis­ke­li­jal­la hen­kis­tä ja fyy­sis­tä kes­tä­vyyt­tä var­si­nai­seen te­at­te­ri­pro­ses­siin osal­lis­tu­mi­seen. Opin­to­jak­sol­le voi osal­lis­tua, vaik­ka ei ha­lu­ai­si­kaan mu­kaan te­at­te­riin. Jo­kai­nen opis­ke­li­ja ke­hit­tää roh­keut­taan, il­mai­su­aan ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jaan tur­val­li­ses­sa ilma­pii­ris­sä. Opin­to­jak­soon voi­daan liit­tää pie­niä jul­ki­sia esiin­ty­mi­siä ja te­at­te­ri­vie­rai­lu­ja tai kut­sua tun­nil­le vie­rai­li­joi­ta. HUOM. Tä­män opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­nen on edel­ly­tyk­se­nä te­at­te­ri­e­si­tyk­sen val­mis­ta­mi­seen osal­lis­tu­mi­sel­le.  Ar­vi­oin­ti suo­ri­tet­tu/hy­lät­ty

ÄI18 Te­at­te­ri­e­si­tyk­sen val­mis­ta­mi­nen 4 op – äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Kurs­sil­la val­mis­te­taan mu­siik­ki­te­at­te­ri­e­si­tys yh­des­sä te­at­te­ri­mu­sii­kin ryh­män kans­sa. Si­säl­löt vaih­tu­vat, ja jo­kai­ses­sa pro­jek­tis­sa on eri aihe­pii­ri. Työ­ta­vat ovat lä­hin­nä kol­lek­tii­vi­sia ja toi­min­nal­li­sia tans­sin, näyt­te­li­jän­työn ja luo­van pro­ses­si­draa­man me­ne­tel­miä. Voi­daan läh­teä myös ko­ko­naan ryh­mä­läh­töi­sin de­vi­sing­me­ne­tel­min liik­keel­le. Opin­to­jak­sol­la val­mis­te­taan luo­vien me­ne­tel­mien avul­la jul­ki­nen mu­siik­ki­te­at­te­ri­e­si­tys, joka to­teu­te­taan 5-6 ker­taa, ja sen jäl­keen on ref­lek­tio- ja pa­lau­te­se­mi­naa­ri.Kurs­si ar­vi­oi­daan as­tei­kol­la suo­ri­tet­tu/hy­lät­ty.

FY3 Ener­gia ja läm­pö 2 op – fy­sii­kan val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tut­ki­taan ter­mo­dy­naa­mi­sia sys­tee­me­jä, ener­gi­an siir­ty­mis­tä sys­tee­mien vä­lil­lä ja ener­gi­an siir­ty­mi­sen vai­ku­tuk­sia. Kes­kei­set si­säl­löt liit­ty­vät esi­mer­kik­si ener­gi­an­tuo­tan­toon, il­mas­ton­muu­tok­seen ja ra­ken­ta­mi­seen. Opin­to­jak­so an­taa val­miuk­sia osal­lis­tua ym­pä­ris­töä ja tek­no­lo­gi­aa kos­ke­vaan kes­kus­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

FY4 Voi­ma ja lii­ke 2 op  – fy­sii­kan val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tar­kas­tel­laan ta­sais­ta ja muut­tu­vaa lii­ket­tä ja  pe­reh­dy­tään voi­maan olen­nai­se­na kap­pa­lei­den vä­li­siä vuo­ro­vai­ku­tuk­sia ku­vaa­va­na suu­ree­na ja sii­hen, mi­ten New­to­nin II la­kia käy­te­tään mal­lin­net­ta­es­sa voi­man vai­ku­tus­ta lii­ke­ti­lan muu­tok­seen. Ener­gi­aa ja lii­ke­mää­rää tar­kas­tel­laan me­ka­nii­kan kes­kei­si­nä kä­sit­tei­nä ja säi­ly­vi­nä suu­rei­na.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

KE3 Mo­le­kyy­lit ja mal­lit 2 op– ke­mi­an val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tar­kas­tel­laan hii­len yh­dis­tei­tä, nii­den ra­ken­net­ta ja omi­nai­suuk­sia. Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa käy­te­tään mo­le­kyy­lien mal­lin­ta­mi­ses­sa. Hii­len yh­dis­tei­den ke­mi­an mer­ki­tys­tä opis­ke­li­jan omaan elä­mään tar­kas­tel­laan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den kan­nal­ta. Opin­to­jak­sos­sa pai­not­tu­vat myös yh­teis­kun­nal­li­sen osaa­mi­sen ja glo­baa­li­o­saa­mi­sen laa­ja-alai­set ta­voit­teet.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

PS2 Ke­hit­ty­vä ih­mi­nen 2 op – psy­ko­lo­gi­an val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ai­ka­na tar­kas­tel­laan yk­si­lön kas­vua ja ke­hi­tys­tä. Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään yk­si­lön ke­hi­tys­tä oh­jaa­viin bi­o­lo­gi­siin, psyyk­ki­siin ja kog­ni­tii­vi­siin, sekä so­si­aa­li­siin te­ki­jöi­hin.  Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­siin tut­ki­mus­me­ne­tel­miin ja hyö­dyn­ne­tään tie­teel­lis­tä tut­ki­mus- ja te­o­ri­a­tie­toa ih­mi­sen ke­hi­tyk­sen eri osa-alu­ei­siin liit­ty­en.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta opin­to­jak­sol­la ko­ros­tuu yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen. Yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen liit­tyy esi­mer­kik­si yh­teis­kun­nan päi­vä­hoi­to- ja van­hus­ten­hoi­to­jär­jes­tel­män ar­vi­oi­vaan tar­kas­te­luun ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­sen tie­don näkö­kul­mas­ta. Opin­to­jak­sol­le mah­dol­li­sia so­vel­tu­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si vie­rai­lut, pie­ni­muo­toi­nen tut­ki­mus­työ jos­ta­kin ke­hi­tyk­sen osa-alu­ees­ta, tut­ki­va op­pi­mi­nen, pe­lit, draa­ma­työs­ken­te­ly, väit­te­ly sekä vi­de­oi­den te­ke­mi­nen sekä vi­de­o­a­na­lyy­si. Va­li­tuil­la työ­ta­voil­la py­ri­tään ke­hit­tä­mään moni­puo­li­ses­ti opis­ke­li­jan opi­tun tie­don hal­lin­taa, sekä ana­ly­soin­ti-, ar­vi­oin­ti- ja so­vel­ta­mis­tai­to­ja.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

UO3 Maa­il­man us­kon­to­ja ja us­kon­nol­li­sia liik­kei­tä 2 op  – or­to­dok­si­us­kon­non val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tu­tus­tu­taan In­ti­an, Kii­nan ja Ja­pa­nin us­kon­to­pe­rin­tei­siin ja nii­den vai­ku­tuk­seen aa­si­a­lais­ten kult­tuu­rien muok­kaa­ji­na sekä nii­den il­me­ne­mi­seen ja vai­ku­tuk­seen län­si­mais­sa. Kar­toi­te­taan myös edel­leen vai­kut­ta­vien luon­non­us­kon­to­jen ti­laa ja py­ri­tään tun­nis­ta­maan us­kon­to­jen kult­tuu­ria muok­kaa­vaa vai­ku­tus­ta eri puo­lil­la maa­il­maa. Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen sekä vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen vah­vis­tu­vat luon­te­vas­ti opin­to­jak­son vah­vis­ta­es­sa kult­tuu­ris­ta luku­tai­toa sekä kat­so­muk­sel­li­sen mo­ni­nai­suu­den ym­mär­tä­mis­tä. Myös eet­ti­syys- ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen kyt­key­ty­vät poh­din­taan us­kon­to­jen eri­lai­sis­ta luon­to­suh­teis­ta ja pa­nok­sis­ta eko­lo­gi­sen krii­sin rat­kai­sus­sa.

Opin­to­jak­son ylei­siä ja laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­ta tu­ke­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si ajan­koh­tai­nen me­di­a­seu­ran­ta, mie­li­pide­kir­joi­tus eläy­ty­vän vuo­ro­vai­ku­tuk­sen har­joi­tuk­set, ryh­mä­töi­tä esi­mer­kik­si maa­il­man­us­kon­to­jen län­si­mai­sis­ta so­vel­luk­sis­ta ja draa­ma. Opin­to­jak­so voi­daan opis­kel­la yh­des­sä UE3 opis­ke­li­joi­den kans­sa.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

ET3  Kult­tuu­rit 2 op

Opin­to­jak­so an­taa näkö­kul­mia kult­tuu­rien tar­kas­te­luun. Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan kult­tuu­rei­hin tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen näkö­kul­mas­ta. Jak­son ai­ka­na pe­reh­dy­tään kult­tuu­rien mo­ni­nai­suu­teen ja kult­tuu­rien koh­taa­mi­sen haas­tei­siin. Kult­tuu­ri vai­kut­taa mo­nel­la ta­val­la yk­si­lön ajat­te­luun ja toi­min­taan. Sen mer­ki­tys osa­na yk­si­lön iden­ti­tee­tin muo­tou­tu­mis­ta on myös kes­kei­nen jak­son aihe. Maa­il­man kult­tuu­ri­pe­rin­tö ja suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri ovat myös opin­to­jak­son kes­keis­tä si­säl­töä. Opin­to­jak­sol­la laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta pai­not­tuu glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen. Opin­to­jak­sol­le so­vel­tu­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si pari- ja ryh­mä­työs­ken­te­ly, kult­tuu­rei­hin sy­ven­ty­vät esi­tel­mät sekä ar­tik­ke­li­a­na­lyy­sit.

Ylei­set ta­voit­teet  

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Kes­kei­set si­säl­löt 

Opin­to­jak­son ar­vi­oin­ti: Opin­to­jak­so ar­vi­oi­daan nu­me­roin, as­tei­kol­la 4-10.

GE8 Ava­ruus 2 op

Opin­to­jak­so kuu­luu maan­tie­teen ko­ko­nai­suu­teen. Tar­koi­tuk­se­na on, että opis­ke­li­ja tu­tus­tuu maa­il­man­kaik­keu­teen. Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään maa­il­man­kaik­keu­den ra­ken­tee­seen, täh­tiin, Lin­nun­ra­taan, au­rin­ko­kun­taan ja omaan pla­neet­taam­me.

Opin­to­jak­son ta­voit­teet

Kes­kei­set si­säl­löt

Ar­vi­oin­ti: Opin­to­jak­so ar­vi­oi­daan suo­ri­tet­tu/hy­lät­ty.

LI3 Uu­det mah­dol­li­suu­det 2 op – lii­kun­nan val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on eri­tyi­ses­ti edis­tää opis­ke­li­jan fyy­sis­tä toi­min­ta­ky­kyä sekä moni­puo­lis­taa opis­ke­li­jan lii­kun­nal­lis­ta osaa­mis­ta ja ko­et­tua pä­te­vyyt­tä uu­den op­pi­mi­sen myö­tä.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta täl­lä opin­to­jak­sol­la ko­ros­tu­vat hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen sekä moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen. Näi­tä laa­ja-alai­sia tai­to­ja py­ri­tään vah­vis­ta­maan kä­si­tel­tä­vien si­säl­tö­jen li­säk­si esi­mer­kik­si va­li­tuil­la työ­ta­voil­la. Opin­to­jak­sol­le eri­tyi­sen hy­vin so­vel­tu­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si vie­rai­lut uu­siin liik­ku­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin tu­tus­tut­ta­es­sa sekä hy­vin­voin­ti­so­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­seen tu­tus­tu­mi­nen.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

LI6 Jyk­ki­lii­kun­ta 1 2 op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ylei­set ta­voit­teet ovat so­si­aa­lis­ten tai­to­jen ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen lii­kun­nan avul­la  lii­kun­nan rie­mun ko­ros­ta­mi­nen. Kes­kei­set si­säl­löt päät­tä­vät sil­le osal­lis­tu­vat opis­ke­li­jat yh­des­sä opet­ta­jan kans­sa. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­ta on mm. vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen.

LI10 Las­ket­te­lu ja maas­to­hiih­to 2 op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son si­joit­tuu ko­ko­nai­suu­des­saan työ­jär­jes­tyk­sen ulko­puo­lel­le ja on oma­kus­tan­tei­nen mat­kan, ma­joi­tuk­sen ja vä­li­nei­den sekä yllä­pi­don osal­ta.  Opis­ke­li­ja voi kes­kit­tyä opin­to­jak­sol­la pel­käs­tään las­ket­te­luun tai maas­to­hiih­toon tai teh­dä mo­lem­pia. Opis­ke­li­ja op­pii lau­tai­lun ja/tai las­ket­te­lun sekä maas­to­hiih­don al­keet tai sy­ven­tää jo opit­tu­ja tai­to­ja.

Opin­to­jak­soon kuu­lu­vat  myös so­si­aa­li­sen ter­vey­den ja yh­tei­söl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­nen , vas­tuun­ot­ta­mi­nen, yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­nen  sekä vas­tuul­li­sen ryh­mäs­sä toi­mi­mi­sen op­pi­mis­ta. To­teu­te­taan use­an päi­vän opin­to­mat­ka­na so­vit­tuun hi­i­ih­to­kes­kuk­seen (useim­mi­ten Ru­kal­le). Si­säl­tää oma­ra­hoi­tus­o­suu­den/opis­ke­li­ja (mat­ka, ma­joi­tus, ra­vin­to, rin­ne­li­put ja vä­li­neet).

Ta­voit­tee­na opin­to­jak­sol­la on:

Kes­kei­set si­säl­löt  

LI11 Mai­la­pe­lit 2 op

Ylei­set ta­voit­teet  

Kes­kei­set si­säl­löt  

Opis­ke­li­jan op­pi­mis­ta ja laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ke­hit­ty­mis­tä py­ri­tään tu­ke­maan an­ta­mal­la pa­lau­tet­ta jak­son ai­ka­na esi­mer­kik­si opis­ke­li­jan työs­ken­te­lys­tä. Opin­to­jak­son ar­vi­oin­ti pe­rus­tuu opis­ke­li­jan ak­tii­vi­seen työs­ken­te­lyyn koko jak­son ai­ka­na.

LI13 Sisä­pal­loi­lu 2 op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Ylei­set ta­voit­teet  

Kes­kei­set si­säl­löt 

LI18 Nyky­tans­si al­keet – keho ja lii­ke 2op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­teet

Kes­kei­set si­säl­löt

Nyky­tans­si al­keet – keho ja lii­ke opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan tans­sil­li­ses­ti ke­hoon, liik­kee­seen ja per­soo­nal­li­seen il­mai­suun. Tun­nit si­säl­tä­vät läm­mit­te­lyn, tans­si­tek­ni­siä har­joit­tei­ta sekä ko­re­o­gra­fi­sen osuu­den. Opin­to­jak­so so­pii vas­ta-al­ka­jil­le.

Opin­to­jak­son ar­vi­oin­ti: Suo­ri­tet­tu/hy­lät­ty

Tämä opin­to­jak­so  jär­jes­te­tään vain ker­ran kol­mes­sa vuo­des­sa!

LI19 Nyky­tans­si  jat­ko – tans­si esit­tä­vä­nä tai­tee­na 2op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­teet

Kes­kei­set si­säl­löt

Nyky­tans­si jat­ko – tans­si esit­tä­vä­nä tai­tee­na opin­to­jak­sol­la sy­ven­ne­tään liik­keel­li­siä ja il­mai­sul­li­sia val­miuk­sia sekä tu­tus­tu­taan nyky­tans­siin esit­tä­vä­nä tai­tee­na. Tun­nit si­säl­tä­vät läm­mit­te­lyn, tans­si­tek­ni­siä har­joit­tei­ta sekä ko­re­o­gra­fi­sen osuu­den. Tun­neil­la teh­dään myös omaan liik­kee­seen pe­rus­tu­via lii­ke­tut­ki­mus- ja imp­ro­vi­saa­tio-har­joi­tuk­sia.
Fyy­si­sen har­joit­te­lun li­säk­si ope­tel­laan tun­nis­ta­maan ja ana­ly­soi­maan tans­sin ja ko­re­o­gra­fi­an pe­rus­e­le­ment­te­jä, ku­ten ke­hon muo­to, liik­keen laa­tu ja dy­na­miik­ka, tila, aika ja ko­re­o­gra­fi­an ra­ken­ne. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan opin­to­jak­sol­la käy­dään kat­so­mas­sa nyky­tans­si­e­si­tys. Opin­to­jak­so täh­tää esi­tyk­sen val­mis­ta­mi­seen ja se so­pii nyky­tans­sin al­keet opin­to­jak­son suo­rit­ta­neil­le tai nyky­tans­sia ai­em­min har­ras­ta­neil­le.

Opin­to­jak­son ar­vi­oin­ti: Suo­ri­tet­tu/hy­lät­ty

Tämä opin­to­jak­so jär­jes­te­tään ker­ran kol­mes­sa vuo­des­sa!

MU3 Gen­re – glo­baa­li ute­li­ai­suus 2op – mu­sii­kin val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen sekä yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen

Opis­ke­li­ja avar­taa nä­ke­myk­si­ään eri­lai­sis­ta mu­siik­ki­kult­tuu­reis­ta sekä nii­den mer­ki­tyk­ses­tä yh­teis­kun­taan. Mu­sii­kin eri­lai­set te­ke­mi­sen ta­vat ja ai­heet aut­ta­vat nä­ke­mään myös mah­dol­li­sia ris­ti­rii­to­ja, jot­ka voi­vat liit­tyä epä­demo­kraat­ti­siin ar­voi­hin tai eri­lai­siin raja-ai­toi­hin. Opis­ke­li­jan ym­mär­rys omas­ta ja mui­den mai­den kult­tuu­reis­ta sy­ve­nee. Mo­ni­nai­suu­den kun­ni­oi­tus edis­tää myös eri­lais­ten ryh­mien vä­lis­tä di­a­lo­gia.

Si­säl­löt ja työ­ta­vat esi­mer­kik­si:

Hy­vin­voin­ti- ja vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen sekä eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen:

Opis­ke­li­ja op­pii li­sää it­ses­tään ja vah­vuuk­sis­taan sekä käyt­tää tai­to­jaan ryh­män yh­tei­sek­si eduk­si. Yh­des­sä op­pi­mi­sen tai­dot sekä tun­ne­tai­dot ke­hit­ty­vät. Eri­lais­ten mu­siik­ki­kult­tuu­rien avar­tu­mi­sen myö­tä opis­ke­li­ja myös tun­tee kiin­nos­tus­ta mu­siik­ki­kult­tuu­rien oma­lei­mai­suut­ta ja alku­pe­räi­syyt­tä koh­taan sekä ym­mär­tää nii­den ar­von mu­sii­kin moni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­jä­nä.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

MU5 Mu­sii­kin te­o­ria ja ryt­mi­paja 2op – mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt: 

MU6 Kuo­ro 2op – mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Lau­la­mal­la opis­ke­li­ja huol­taa ään­tään. Eri­lais­ta ja eri­ta­sois­ta oh­jel­mis­toa läpi­käy­tä­es­sä opis­ke­li­ja op­pii tun­nis­ta­maan ää­nel­li­set vah­vuu­ten­sa ja heik­kou­ten­sa ja ke­hit­ty­mään eteen­päin. Ryh­mäs­sä lau­la­mi­nen ke­hit­tää vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja so­si­aa­li­suut­ta. Juh­lis­sa ja muis­sa ta­pah­tu­mis­sa esiin­ty­mi­nen sekä eri kie­lil­lä lau­la­mi­nen an­taa itse­var­muut­ta ja kult­tuu­ri­tie­tout­ta.

MU12 Bän­di­soi­ton pe­rus­teet 2op – mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja 

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt

MU20 Te­at­te­ri­mu­siik­ki 4 op -mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Kou­lun draa­man ja te­at­te­rin opin­to­jak­so­jen pro­duk­ti­ot si­säl­tä­vät run­saas­ti mu­sii­kil­lis­ta ai­nes­ta. Osal­lis­tu­mi­ses­ta muu­sik­ko­na näi­hin pro­duk­ti­oi­hin voi opis­ke­li­ja saa­da 2-4 opin­to­pis­tet­tä oh­jaa­vien opet­ta­jien har­kin­nan mu­kai­ses­ti. Opin­toi­hin ote­taan pie­ni ryh­mä inst­ru­ment­tin­sa hy­vin hal­lit­se­via soit­ta­jia ja lau­la­jia mu­sii­kin­o­pet­ta­jan har­kin­nan mu­kaan. Ryh­mä val­mis­taa te­at­te­ri­e­si­tyk­sen mu­sii­kin, ääni­mai­se­man ja efek­tit pro­duk­ti­on tar­pei­den mu­kaan. Mu­siik­ki­na voi­daan käyt­tää val­mii­ta sä­vel­lyk­siä, tuot­taa mu­siik­kia imp­ro­vi­soi­den tai sä­vel­tää itse.

MU23 Ras­kas­ta roc­kia! 2 opmu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la kä­si­tel­lään ras­kaam­man rock-mu­sii­kin eri­lai­sia tyy­li­la­je­ja sekä his­to­ri­al­lis­ta ke­hi­tys­tä. Tär­kein työs­ken­te­lyn muo­to opin­to­jak­sol­la on yh­teis­mu­si­soin­ti, joka ke­hit­tää opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sia mu­si­soin­ti­val­miuk­sia sekä yh­ty­e­mu­si­soin­nin tai­to­ja. Opin­to­jak­sol­la va­li­koi­daan ja har­joi­tel­laan opin­to­jak­son si­säl­töön so­pi­va soit­to-oh­jel­mis­to ja esiin­ny­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan esi­mer­kik­si kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa.

Si­säl­tö

Opin­to­jak­sol­la soi­te­taan ja lau­le­taan moni­puo­li­ses­ti ras­kaam­man roc­kin oh­jel­mis­toa. Opin­to­jak­sol­le si­säl­ty­viä mu­sii­kin tyy­li­la­je­ja ovat muun mu­as­sa hard rock sekä me­tal­li­mu­sii­kin eri­lai­set muo­dot. Opin­to­jak­sol­le va­li­koi­ta­va oh­jel­mis­to sy­ven­tää ja moni­puo­lis­taa opis­ke­li­jan soit­to- tai lau­lu­tek­niik­kaa.

Ta­voit­teet

Opis­ke­li­ja tu­tus­tuu ras­kaam­man rock-mu­sii­kin eri tyy­li­la­jei­hin sa­mal­la muo­dos­ta­en ja sy­ven­tä­en tun­te­mus­taan tyy­li­la­jien his­to­ri­as­ta sekä es­te­tii­kas­ta.Opis­ke­li­ja har­joit­te­lee yh­des­sä mui­den opis­ke­li­joi­den kans­sa opin­to­jak­son si­säl­töön so­pi­vaa soit­to-oh­jel­mis­toa, jon­ka va­lin­taan opis­ke­li­joil­la on myös mah­dol­li­suus vai­kut­taa.Opis­ke­li­ja saa opin­to­jak­sol­ta mo­ti­vaa­ti­o­ta oman soit­to- tai lau­lu­tai­ton­sa sy­ven­tä­mi­seen ja moni­puo­lis­ta­mi­seen ras­kaan mu­sii­kin kon­teks­teis­sa.Jos mah­dol­lis­ta, opis­ke­li­ja myös ker­ryt­tää esiin­ty­mis­tai­to­aan sekä -ko­ke­mus­taan esit­tä­mäl­lä har­joi­tel­tua oh­jel­mis­toa esi­mer­kik­si kou­lun ti­lai­suuk­sis­sa.

MU25 Esi­tys­tek­niik­ka 2 op – mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la opis­kel­laan esi­tys­tek­niik­kaan liit­ty­viä asi­oi­ta: ää­nen­tois­toa ja valo­tek­niik­kaa kou­lun lait­teis­tol­la. Kos­ka käy­tän­nön har­joi­tuk­set vie­vät mel­ko pal­jon ai­kaa, on va­rau­dut­ta­va myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­työs­ken­te­lyyn.
Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja:

Opin­to­jak­son kes­kei­sis­sä si­säl­löis­sä pa­neu­du­taan mm. seu­raa­viin asi­oi­hin:

KU3 Kuva vies­tii ja vai­kut­taa 2 op  – kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa sy­ven­ny­tään me­di­an maa­il­maan sekä käyt­tä­jän, tuot­ta­jan että tul­kit­si­jan roo­leis­sa. Pe­reh­dy­tään eri­tyi­ses­ti di­gi­taa­li­seen ku­vaan, ku­van muok­kauk­sen kei­noi­hin ja me­di­a­tai­tee­seen. Opin­to­jak­so laa­jen­taa kult­tuu­rin tun­te­mus­ta ja tie­tä­mys­tä me­di­an, tai­teen, mai­non­nan, so­si­aa­li­sen me­di­an, tek­no­lo­gi­an ja au­di­o­vi­su­aa­li­sen vies­tin­nän alal­la. Opin­to­jak­sos­sa tu­tus­tu­taan kuva­tai­teen uu­siin me­di­a­tek­no­lo­gi­an kei­noi­hin, työ­ta­poi­hin ja mah­dol­li­suuk­siin suun­nit­te­lus­sa.

Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mis­ta pai­no­te­taan opin­to­jak­sol­la roh­kai­se­mal­la opis­ke­li­joi­ta esi­mer­kik­si kä­sit­te­le­mään kult­tuu­ri­seen mo­ni­nai­suu­teen ja glo­ba­li­saa­ti­oon liit­ty­viä il­mi­öi­tä ku­val­li­ses­sa työs­ken­te­lys­sä.  Opis­ke­li­jan moni­muo­toi­set osal­lis­tu­mis-, vai­kut­ta­mis- ja työ­ko­ke­muk­set sekä nii­den ref­lek­toin­ti ovat yh­teis­kun­nal­li­sen osaa­mi­sen läh­tö­koh­ta­na. Opin­not sy­ven­tä­vät opis­ke­li­jan ym­mär­rys­tä omas­ta roo­lis­taan, vas­tuus­taan ja mah­dol­li­suuk­sis­taan tu­kea tasa-ar­von to­teu­tu­mis­ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja omas­sa ym­pä­ris­tös­sään. Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä poh­di­taan esi­mer­kik­si sa­nan­va­pau­den mer­ki­tys­tä, sen vas­tuul­lis­ta käyt­töä sekä tie­don­kä­si­tyk­sen ja tie­don­vä­li­tyk­sen muut­tu­mis­ta eri näkö­kul­mis­ta. Opis­ke­li­ja hah­mot­taa ra­ken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja kult­tuu­rien­vä­li­sen ym­mär­ryk­sen mer­ki­tyk­sen kes­tä­väl­le tu­le­vai­suu­del­le, demo­kra­ti­al­le ja rau­hal­le.

Ar­vi­oin­ti: nu­me­roin 4-10

KU5 Ku­van­veis­to ja ke­ra­miik­ka 2 op – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Ku­van­veis­ton ja ke­ra­mii­kan opin­to­jak­sol­la teh­dään eri ma­te­ri­aa­leis­ta har­joi­tus­töi­tä mah­dol­li­ses­ti myös jul­ki­siin ti­loi­hin.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja  

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt 

KU8 Pii­rus­tus ja maa­laus 2op – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt ovat:

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta esiin tu­le­vat ai­na­kin moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen ko­keel­li­suu­den ni­mis­sä sekä yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen jul­kis­ten te­os­ten tar­kas­te­lus­sa, ja tuot­ta­mi­ses­sa.

KU9 Sar­ja­kuva ja ani­maa­tio 2op – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tei­ta ovat:

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt ovat:

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta esiin tu­le­vat ai­na­kin moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen ko­keel­li­suu­den ni­mis­sä sekä yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen jul­kis­ten te­os­ten tar­kas­te­lus­sa, ja tuot­ta­mi­ses­sa, kan­taa ot­ta­mi­ses­sa, sar­ja­ku­van ja ani­maa­ti­on anar­kis­ti­suu­des­sa ja ruo­hon­juu­ri­ta­son demo­kraat­ti­ses­sa voi­mas­saan.

KU10 Ulos luok­ka­huo­nees­ta – ym­pä­ris­tö­tai­teen työ­paja 1 op – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on  

Opin­to­jak­sol­la vie­rail­laan mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ym­pä­ris­tö­tai­tee­seen tu­tus­tu­mas­sa ja osal­lis­tu­taan ajan­koh­tai­siin ta­pah­tu­miin.

Kes­kei­set si­säl­löt 

Opin­to­jak­so to­teu­tuu hen­ki­lö­koh­tai­sen moni­ais­ti­sen ym­pä­ris­tö­ko­ke­muk­sen poh­jal­ta esim. ret­ki luon­nos­sa. In­noit­ta­ja­na voi olla oma lähi­ym­pä­ris­tö, ra­ken­net­tu ja ra­ken­ta­ma­ton ym­pä­ris­tö, tee­ma tai ajan­koh­tai­nen il­miö.

KU11 Gra­fii­kan työ­paja 1 op – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on  

Ti­la­na on Joen­suun gra­fii­kan­paja

Kes­kei­set si­säl­löt 

Opin­to­jak­so tu­kee opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti­o­saa­mis­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mis­ta ja moni­tie­teis­tä ja luo­vaa osaa­mis­ta.

KU 13 Di­gi­taa­li­nen piir­tä­mi­nen ja maa­laa­mi­nen 1 op – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Pa­jaan voi tul­la sekä aloit­te­li­jat että pi­dem­mäl­le eden­neet.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on 

Kes­kei­set si­säl­löt 

URHO1 Ke­hi­ty huip­pu-ur­hei­li­jak­si/val­men­nus­oppi 1 2op – ur­hei­li­joil­le suun­nat­tu kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la työs­ken­nel­lään opis­ke­li­jan koko­nais­val­tai­sen ur­hei­li­ja­na ke­hit­ty­mi­sen tu­ke­mi­sek­si suo­ma­lai­sen val­men­nus­o­saa­mi­sen mal­lia mu­kail­len. Laji­har­joit­te­lun ja fyy­si­sen har­joit­te­lun ym­mär­tä­mi­sen sy­ven­tä­mi­sen li­säk­si an­ne­taan tu­kea psyyk­ki­siin, so­si­aa­li­siin sekä elä­män­hal­lin­nan tai­toi­hin sekä ajan­käy­tön ja kuor­mi­tuk­sen hal­lin­taan.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta pai­not­tu­vat hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen ja eet­ti­nen osaa­mi­nen.

Opin­to­jak­son ta­voit­tei­na ovat, että opis­ke­li­ja

URHO 4-9 Ur­hei­lu­val­men­nuk­sen laji­koh­tai­set opin­to­jak­sot (2 op suo­ri­tet­tu opin­to­jak­so)– ur­hei­li­joil­le suun­nat­tu­ja kou­lu­koh­tai­sia va­lin­nai­sia

Ur­hei­lu­lu­ki­oi­den laji­koh­tai­set ta­voit­teet ja si­säl­löt pe­rus­tu­vat pää­osin laji­liit­to­jen val­men­nuk­sen lin­jauk­siin ja laji­koh­tai­siin ur­hei­li­jan po­lun ku­vauk­siin. Nämä yh­des­sä ur­hei­lu­lu­ki­oi­den yleis­ten ur­hei­lu­o­pin­to­jen ta­voit­tei­den ja si­säl­tö­jen kans­sa muo­dos­ta­vat suo­ma­lai­sen ur­hei­lu­lu­ki­on ur­hei­lu­o­pin­to­jen lin­jauk­set. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta pai­not­tu­vat hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen.

Opin­to­jak­so­jen ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat  ur­hei­li­ja­na ke­hit­ty­mi­nen ja laji­o­saa­mi­nen sekä:

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021