Hakeminen urheilulukioon keväällä 2023

TERVETULOA  OPISKELEMAAN JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION URHEILULUKIOON!

Täl­lä het­kel­lä voim­me ot­taa oppi­lai­tok­seem­me tu­tus­tu­maan yk­sit­täi­siä per­hei­tä, ot­ta­kaa yh­teyt­tä opin­to-oh­jaa­jiim­me. Tu­tus­tu lu­ki­om­me koti­si­vuil­la mm. vi­de­oi­hin ja muu­hun in­for­maa­ti­oon oppi­lai­tok­ses­tam­me. UR­HEI­LU­LU­KI­OM­ME  esit­te­ly­ci­de­on löy­dät täs­tä.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­ol­la on ope­tus­mi­nis­te­ri­ön myön­tä­mä eri­tyi­nen kou­lu­tus­teh­tä­vä ur­hei­lus­sa. Ur­hei­lu­lin­jam­me on osa val­ta­kun­nal­lis­ta 15 lu­ki­on  muo­dos­ta­maa ur­hei­lu­lu­ki­o­ver­kos­toa, joka toi­mii yh­teis­työs­sä mm. Suo­men olym­pi­a­ko­mi­te­an kans­sa. Val­men­nuk­sen ja muun tuen li­säk­si ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­nen voi ke­ven­tää ope­tus­suun­ni­tel­maan­sa pois­ta­mal­la siel­tä 16 opin­to­pis­teen edes­tä pa­kol­li­sia opin­to­jak­so­ja, jos  osal­lis­tuu ak­tii­vi­ses­ti mm. ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an ur­hei­lu­val­men­nuk­siin ja mui­hin ur­hei­li­jal­le suun­na­tuil­le opin­to­jak­soil­le. Lu­ki­o­lai­sis­tam­me lä­hes 30 pro­sent­tia sat­saa opin­to­jen­sa li­säk­si myös huip­pu-ur­hei­luun.

Ur­hei­li­joil­le suun­nat­tu­ja opin­to­jak­so­ja ovat ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa 2023:

  • URHO1 Ke­hi­ty huip­pu- ur­hei­li­jak­si I (2op) (suo­si­tel­laan va­lit­ta­vak­si osak­si en­sim­mäi­sen opis­ke­lu­vuo­den opin­to­ja)
  • URHO2 Ke­hi­ty huip­pu- ur­hei­li­jak­si II (2op)
  • URHO3 Val­men­nus- ja oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen pe­rus­teet (2-3op)
  • URHO4-19  ur­hei­lu­val­men­nuk­sen laji­koh­tai­sia opin­to­jak­so­ja (2op/opin­to­jak­so) (va­li­taan kuu­sia jak­soa en­sim­mäi­sel­le opis­ke­lu­vuo­del­le)
  • ENA14 Eng­lan­ti ja ur­hei­lu­me­di­at (2op)
  • HI9 Ur­hei­lun his­to­ria (2op)
  • PS9 Psyyk­ki­nen val­men­nus (2op)
  • TE5 Ana­to­mi­an ja fy­si­o­lo­gi­an pe­rus­teet 1 (2op) ja TE6 Ana­to­mi­an ja fy­si­o­lo­gi­an pe­rus­teet 2 (2op). Nämä ovat Ka­re­lia- am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun kans­sa yh­teis­työs­sä jär­jes­tet­tä­vät opin­to­jak­sot ja tu­ke­vat tar­vit­ta­es­sa myös mm. jat­ko-opin­to­ja­si.

Li­sää uu­sia opin­to­jak­so­ja ke­hi­te­tään koko ajan tar­peen mu­kaan. Mui­ta kuin URHO-opin­to­jak­so­ja voi­vat va­li­ta myös muut­kin kuin ur­hei­lu­lu­ki­o­lai­sem­me.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lin­jal­le eli ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­e­taan lu­ki­oi­den ja am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ke­vään 2023 yh­teis­haus­sa säh­köis­tä yh­teis­haku­jär­jes­tel­mää käyt­tä­en koh­tees­sa opin­to­pol­ku.fi. Vi­ral­li­nen ter­mi on Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lin­ja (eri­tyi­nen kou­lu­tus­teh­tä­vä)

HAKEMINEN

Ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­ki­jan tu­lee täyt­tää:

1) yh­teis­haun säh­köi­nen ha­ke­mus 21.hel­mi­kuu­ta –  21. maa­lis­kuu­ta 2023 klo 15.00 men­nes­sä. Vas­taa myös ur­hei­li­joil­le suun­nat­tui­hin lisä­ky­sy­myk­siin. Ta­pah­tuu osoit­tees­sa Opin­to­pol­ku.fi.  Yleis­lin­jal­le tai mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le myös ha­et­ta­es­sa si­nun ei tar­vit­se enää täyt­tää eril­lis­tä ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an haku­lo­ma­ket­ta, jos olet opin­to­pol­ku.fi pal­ve­lus­sa vas­tan­nut noi­hin ur­hei­li­jal­le suun­nat­tui­hin lisä­ky­sy­myk­siin. Yh­teis­haun tu­lok­set ovat jul­ki­sia ai­kai­sin­taan 15. kesä­kuu­ta 2023.

2) Täy­tä  JYK ur­hei­lu­lu­ki­on aine­va­lin­ta­kort­ti 2023-2024 .Lä­he­tä kort­ti Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­oon (myös säh­kö­pos­til­la on­nis­tuu, kir­si.kak­ko­nen@joen­suu.fi, mut­ta yleen­sä opin­to-oh­jaa­ja­si lä­het­tää kor­tit kes­ki­te­tys­ti) yh­teis­haun pää­tyt­tyä.  Tu­los­ta kort­ti mie­lui­ten kak­si­puo­lei­se­na vä­ril­li­se­nä. Joen­suun kau­pun­gin alu­een pe­rus­kou­lu­jen 9. luo­kal­la ole­vat  täyt­tä­vät aine­va­lin­nat Wil­ma-jär­jes­tel­män kaut­ta (lisä­tie­to­ja opin­to-oh­jaa­jal­ta­si). Joen­suu­lai­sil­le: käy­tä oheis­ta pdf-poh­jais­ta  aine­va­lin­ta­kort­tia tu­ke­na, kun teet Wil­mas­sa ur­hei­li­jan aine­va­lin­to­ja.

Kol­men vuo­den suun­ni­tel­mal­la suun­nit­te­le noin 60-80 opin­to­pis­tet­tä opin­to­ja en­sim­mäi­sel­le opin­to­vuo­del­le, mu­kaan­lu­kien val­men­tau­tu­mis­jak­sot. Mak­si­mis­saan en­sim­mäi­se­nä luku­vuon­na voi te­o­ri­as­sa va­li­ta jopa 80 opin­to­pis­tet­tä, mut­ta sil­loin opin­to­ja on kyl­lä lii­kaa ja luku­jär­jes­tyk­se­si on ai­van täyn­nä. Moni ur­hei­li­ja opis­ke­lee yleen­sä 3,5-4 vuot­ta, jol­loin ai­kaa jää myös ur­hei­lul­le sekä muil­le elä­mäs­sä tär­keil­le asi­oil­le. Va­lit­se en­sim­mäi­se­nä vuon­na vain val­ta­kun­nal­li­sia opin­to­jak­so­ja ur­hei­lu­val­men­nus­ten li­säk­si. Mi­kä­li et pää­se ur­hei­lu­lu­ki­oon tai val­men­nuk­seen, si­nul­le li­sä­tään myö­hem­min nor­maa­lit opin­to­jak­sot en­sim­mäi­sel­le vuo­del­le.

HUOM! Ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­ki­jat vas­taa­vat haun yh­tey­des­sä ur­hei­lu­lin­jal­le avau­tu­viin lisä­ky­sy­myk­siin opin­to­pol­ku.fi pal­ve­lus­sa.

URHEILULUKIOON HAKIJOIDEN PISTEYTTÄMINEN
LAJILIITTOPISTEYTYS, MAX. 5p.

OLO­SUH­DE­PIS­TEY­TYS, MAX. 2p.

Olo­suh­de­pis­tey­tyk­ses­sä ha­ki­ja saa:

a)2 pis­tet­tä, jos hän ha­kee Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an val­men­nus­la­jin (am­pu­ma­hiih­to, pesä­pal­lo, uin­ti, yleis­ur­hei­lu, hiih­to, jal­ka­pal­lo, jää­kiek­ko, kori­pal­lo, len­to­pal­lo, sali­ban­dy, suun­nis­tus, tai­to­luis­te­lu, muo­dos­tel­ma­luis­te­lu, Te­am­Gym, te­li­ne­voi­mis­te­lu, ten­nis) val­men­nuk­seen, tai hän osoit­taa, että pys­tyy itse jär­jes­tä­mään laa­duk­kaat val­men­tau­tu­mis­olo­suh­teet la­jis­sa, joka ei ole Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an laji­va­li­koi­mas­sa.

c) 0 pis­tet­tä, jos hän ha­kee Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an laji­va­li­koi­maan kuu­lu­mat­to­man la­jin val­men­nuk­seen eikä osoi­ta pys­ty­vän­sä jär­jes­tä­mään laa­duk­kai­ta val­men­nus­olo­suh­tei­ta ko. la­jis­sa itse pai­kan pääl­lä Joen­suus­sa.

SOVELTUVUUSHAASTATTELU, MAX. 3p.

Ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­ki­jat kut­su­taan säh­kö­pos­tit­se so­vel­tu­vuus­haas­tat­te­luun,  jot­ka jär­jes­te­tään  8.-10.  tou­ko­kuu­ta 2023 (vara­päi­vä 16. tou­ko­kuu­ta) etä­nä Te­ams-ym­pä­ris­tös­sä. Haas­tat­te­luun tu­lee ha­ki­joil­le eril­li­nen kut­su säh­kö­pos­tit­se. Haas­tat­te­lu­pis­teet an­ne­taan 0,1 pis­teen tark­kuu­del­la. Haas­tat­te­lus­sa sel­vi­te­tään ur­hei­li­jan mo­ti­vaa­ti­o­ta ja ta­voit­teel­li­suut­ta.

LISÄTIETOJA URHEILULUKIOON HAKEMISESTA

Lisä­tie­to­ja Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­ke­mi­ses­ta saat mm. seu­raa­vil­ta hen­ki­löil­tä:

Räty Esa, reh­to­ri, puh. 050 592 8082

Muuk­ko­nen Mika, ur­hei­lu­lu­ki­o­koor­di­naat­to­ri, puh. 044 265 9655

Koi­vu­ran­ta Tar­mo, ur­hei­lu­val­men­nus­koor­di­naat­to­ri (Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mia), puh. 050 590 1353

Kok­ko­nen Enni, opin­to-oh­jaa­ja, puh. 050 476 6080

Kuos­ma­nen Kat­ri, opin­to-oh­jaa­ja, puh. 050 374 6315

Luk­ka­ri­nen Anne, opin­to-oh­jaa­ja, puh. 040 530 5095

Reh­to­rin ja ur­hei­lu­val­men­nus­koor­di­naat­to­ri Tar­mo Koi­vu­ran­nan säh­kö­pos­ti muo­toa etu­nimi.suku­nimi@joen­suu.fi, muut etu­nimi.suku­nimi@edu.joen­suu.fi

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio on saa­nut har­vi­nai­sen oi­keu­den käyt­tää olym­pi­a­ren­kai­ta Suo­men olym­pi­a­ko­mi­te­an lu­val­la!

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021