Hakeminen Joensuun yhteiskoulun lukion yleislinjalle keväällä 2023

Täl­lä het­kel­lä voim­me tar­vit­ta­es­sa ot­taa vas­taan  yk­sit­täi­siä per­hei­tä tu­tus­tu­mis­käyn­neil­le. Lisä­tie­to­ja saat opin­to-oh­jaa­jil­tam­me.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on (JYK) opis­ke­li­jois­ta pää­o­sal­la ei ole opin­nois­saan har­ras­tuk­seen liit­ty­vää eri­tyis­pai­no­tus­ta. Yleis­lin­jal­le va­li­taan ke­säl­lä 2023 144 opis­ke­li­jaa.

JY­Kin yleis­lin­jal­la opis­kel­laan val­ta­kun­nal­li­sen nuor­ten lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen tun­ti­jaon mu­kai­ses­ti nou­dat­ta­en yleis­tä Joen­suun kau­pun­gin JY­Kil­le hy­väk­sy­mää ope­tus­suun­ni­tel­maa 2023.

Yleis­lin­jal­la opis­kel­laan 3-4 vuot­ta ja opin­toi­hin si­säl­tyy pa­kol­li­sia,  val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia sekä kou­lu­koh­tai­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja. Pe­rus­kou­luun ver­rat­tu­na va­lin­nan­va­paut­ta opin­to­jen suh­teen on pal­jon.  Lu­ki­on oppi­mää­rä on yh­teen­sä 150 opin­to­pis­tet­tä, jois­ta pa­kol­li­sia  on 94-102 opin­to­pis­tet­tä, riip­pu­en opis­ke­let­ko ly­hyt­tä vai pit­kää ma­te­ma­tiik­kaa. Yleis­lin­jal­la tai mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­la opis­ke­le­va voi osal­lis­tua myös Joen­suun ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an toi­min­taan.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on yleis­lin­jal­le ha­kies­sa­si si­nun tu­lee täyt­tää:

1 ha­ke­mus osoit­tees­sa opin­to­pol­ku.fi haku­ajan puit­teis­sa 21.2.- 21.3. 2023 kel­lo 15.00 men­nes­sä. Yh­teis­haus­sa ha­e­taan pe­rus­o­pe­tuk­sen päät­tö­to­dis­tuk­sen nu­me­roil­la (tai jos olet ko­rot­ta­nut oppi­ai­nei­ta mm. 10-luo­kal­la, niin sit­ten käy­te­tään nii­tä nu­me­roi­ta.).

2 Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on yleis­lin­jan/mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan aine­va­lin­ta­kort­ti  tai ur­hei­lu­lu­ki­on/ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an aine­va­lin­ta­kort­ti vä­ril­li­se­nä , joka pos­ti­te­taan lu­ki­ol­le osoit­tee­seen: Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio, Pa­pin­katu 3, 80110 Joen­suu. Tai lä­he­tä se säh­kö­pos­til­la kou­lu­sih­tee­ri Kir­si Kak­ko­sel­le, kir­si.kak­ko­nen@joen­suu.fi. Joi­den­kin pe­rus­kou­lu­jen opin­to-oh­jaa­vat ke­rää­vät va­lin­ta­kor­tit ja pos­tit­ta­vat ne ker­ral­la lu­ki­ol­le. Lä­he­tä se aine­va­lin­ta­kort­ti, mil­le lin­jal­le ensi­si­jai­ses­ti haet.

3 Jos haet li­säk­si ur­hei­lu­val­men­nuk­seen, käy täyt­tä­mäs­sä ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an säh­köi­nen lisä­tie­to­lo­ma­ke. Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an toi­min­taan voit osal­lis­tua ur­hei­lu­lin­jan li­säk­si myös yleis­lin­jal­ta sekä mu­sii­kin- ja il­mai­sun lin­jal­ta, jos olet pai­kan ur­hei­lu­a­ka­te­mi­as­ta an­sain­nut. Jos haet ur­hei­lu­lin­jal­le ja sen li­säk­si mm. yleis­lin­jal­le, si­nun ei tar­vit­se täyt­tää erik­seen ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an säh­köis­tä lisä­tie­to­lo­ma­ket­ta.

Yh­teis­haun tu­lok­set val­mis­tu­vat ai­kai­sin­taan 15. kesä­kuu­ta 2023. Si­nun tu­lee il­moit­taa pai­kan vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta vii­meis­tään 29. kesä­kuu­ta 2023. Il­moi­tuk­sen voi hel­pos­ti teh­dä säh­köi­ses­ti opin­to­pol­ku.fi pal­ve­lus­sa, kun olet an­ta­nut säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­si ha­ke­mus­ta teh­des­sä­si.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021