Yleisesti Joensuun yhteiskoulun lukioon hakemisesta ja valintaprosessista kevät 2023

LUKIOKOULUTUKSEN YHTEISHAKU AJALLA 21.2.–21.3. 2023  

Toi­sen as­teen yh­teis­haun kan­nal­ta on erit­täin tär­ke­ää,  että luet kaik­ki haku­oh­jeet huo­lel­li­ses­ti.  Kaik­ki tie­to yh­teis­ha­kuun liit­ty­en löy­tyy täs­tä haku­op­paas­ta tai Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on in­ter­net-si­vuil­ta koh­das­ta ”opis­ke­li­jak­si”. Myös opin­to­pol­ku-jär­jes­tel­mäs­tä löy­tyy ajan­ta­sal­la ole­va tie­to. Lisä­tie­to­ja saat myös omal­ta opin­to-oh­jaa­jal­ta­si, joka on tar­vit­ta­es­sa yh­tey­des­sä myös mei­hin.

Kaik­ki ha­kuun liit­ty­vät lin­kit löy­ty­vät alta. Päi­vi­täm­me lin­kit ja muu­ta­kin in­for­maa­ti­o­ta syk­syl­lä 2022 mah­dol­li­sim­man pi­kai­ses­ti, pää­osin yh­teis­haun al­kuun men­nes­sä. Lisä­tie­to­lo­mak­keet mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le sekä ur­hei­lu­a­ka­te­mi­aan au­ke­a­vat myös yh­teis­haun al­kuun men­nes­sä.

Ke­vääl­lä 2023 Joen­suun kau­pun­gin alu­een 9. luo­kal­la sekä Joen­suun kau­pun­gin kymp­pi­luo­kal­la opis­ke­le­vat an­ta­vat aine­va­lin­tan­sa säh­köi­ses­ti Wil­ma-jär­jes­tel­män kaut­ta. Seu­raa opin­to-oh­jaa­ja­si oh­jei­ta asi­as­sa. Käy­tä hy­väk­se­si aine­va­lin­ta­kort­te­ja (lin­kit mm. tuos­sa al­haal­la).

Muut ha­ki­jat: Jos olet ha­ke­mas­sa Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­oon, täy­tä JYK yleis­lin­jan/mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan va­lin­ta­kort­ti tai ur­hei­lu­lu­ki­on/ur­hei­lu­a­ka­te­mi­an va­lin­ta­kort­ti luku­vuo­del­le 2023-2024 . Lue oh­jeet kor­tis­ta ja täs­tä op­paas­ta tark­kaan. Pa­lau­ta aine­va­lin­ta­kort­ti joko opin­to-oh­jaa­jal­le­si tai pos­ti­ta se tän­ne Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­oon osoit­tee­seen: Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio, Pa­pin­katu 3, 80110 Joen­suu. Voit skan­na­ta sen myös  säh­kö­pos­tiin kou­lu­sih­tee­ri Kir­si Kak­ko­sel­le, kir­si.kak­ko­nen@joen­suu.fi. Toi­mi­ta aine­va­lin­nat yh­teis­haun ai­ka­na, vii­meis­tään 21.3. 2023 (ei siis kos­ke Joen­suun pe­rus­kou­luis­ta tai Joen­suun kau­pun­gin kymp­pi­luo­kal­ta ha­ke­via, jot­ka te­ke­vät aine­va­lin­nat suo­raan Wil­maan)

Si­nun tu­lee AINA teh­dä en­sin ha­ke­mus opin­to­pol­kuun yh­teis­haun ai­ka­na 21.3. 2023 kel­lo 15.00 men­nes­sä. Jos olet ha­ke­mas­sa ur­hei­lu­lu­ki­oon, vas­taa yh­teis­haus­sa si­nul­le avau­tu­viin lisä­ky­sy­myk­siin tai mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le, muis­ta täyt­tää myös eril­li­nen säh­köi­nen lisä­tie­to­lo­ma­ke. Lisä­tie­to­ja ur­hei­lu­lu­ki­oon ha­ke­mi­ses­ta ja mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jal­le ha­ke­mi­ses­ta löy­dät nii­den omis­ta haku­oh­jeis­ta täs­tä op­paas­ta sekä lu­ki­om­me koti­sivuilta.

Yleis­lin­jal­le ha­et­ta­es­sa eril­lis­tä ur­hei­lu­a­ka­te­mi­a­lo­ma­ket­ta ei tar­vit­se täyt­tää, jos olet ha­ke­nut  myös Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ur­hei­lu­lin­jal­le ja täyt­tä­nyt sii­nä ta­pauk­ses­sa ur­hei­li­jal­le suun­na­tut lisä­ky­sy­myk­set opin­to­pol­ku.fi pal­ve­lus­sa.

Jos olet ha­ke­mas­sa  eri­tyis­lin­joil­le (ur­hei­lu­lin­ja, mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja), nii­den so­vel­tu­vuus­ko­keet ja haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään huh­ti- tou­ko­kuus­sa 2023.  Si­nul­le tu­lee nii­hin eril­li­nen kut­su. Tar­kem­mat päi­vä­mää­rät löy­dät täs­tä op­paas­ta.

Va­lin­ta­pää­tök­sen saat tie­dok­se­si ai­kai­sin­taan 15. kesä­kuu­ta 2023. Vi­ral­li­ses­ti paik­ka tu­lee ot­taa vas­taan vii­meis­tään 29.  2023 opin­to­pol­ku­jär­jes­tel­mäs­tä saa­mas­ta­si lin­kis­tä.

LOMAKKEET:
JYK ainevalintakortti  yleislinja/musiikin ja ilmaisun linja 2023-2024
JYK ainevalintakortti urheilulukio/urheiluakatemia 2023-2024
Sähköinen liitelomake Joensuun yhteiskoulun Joensuun urheiluakatemiaan hakeville 2023, jos et ole hakemassa urheilulinjalle. (Jos jokin hakuvaihtoehdoistasi on Joensuun yhteiskoulun lukion urheilulinja ja olet opintopolku.fi palvelussa vastannut urheilijalle suunnattuihin kysymyksiin, silloin erillistä akatemialomaketta ei tarvitse täyttää. Koskee siis myös yleislinjaa, aukeaa yhteishaun alkuun mennessä.)
Sähköinen liitelomake musiikin ja ilmaisun linjalle hakeville 2023 (aukeaa yhteishaun alkuun mennessä)
LISÄKSI SAATAVILLA:
JYK – ESITTELYDIAT 2023
JYK – OPETUSSUUNNITELMA 2023
Lajiliittopisteytys urheilulukioon
Joensuun yhteiskoulun lukion youtube -kanava
Joensuun yhteiskoulun lukion hakusivusto
JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021