Musiikin ja ilmaisun linja - itseilmaisua taiteiden keinoin!

https://www.you­tu­be.com/watch?v=yHr­gu8lER­HI

Mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­ja on toi­mi­nut vi­re­äs­ti vuo­des­ta 1998, alun­pe­rin mu­siik­ki­lin­ja­na. Val­ta­kun­nal­lis­ten kurs­sien li­säk­si tar­jol­la on yli 80 opin­to­pis­tet­tä eri­lai­sia tai­de­o­pin­to­ja, jot­ka on suun­ni­tel­tu mu­siik­kia ja il­mai­sua har­ras­ta­vil­le lu­ki­o­lai­sil­le. Myös lu­ki­om­me mui­den lin­jo­jen opis­ke­li­jat voi­vat va­paas­ti va­li­ta näi­tä tai­tei­den opin­to­jak­so­ja.

Val­ta­kun­nal­lis­ten tai­to­ai­nei­den opin­to­jak­so­jen si­säl­tö on yleis­si­vis­tä­vää ja pyr­kii yllä­pi­tä­mään ja ke­hit­tä­mään kaik­kien opis­ke­li­joi­den ylei­siä il­mai­sul­li­sia tai­to­ja. Lin­jan omat kou­lu­koh­tai­set opin­to­jak­sot puo­les­taan kes­kit­ty­vät mu­sii­kin, kuva­tai­teen, tans­sin sekä te­at­te­rin eri­tyis­a­lu­ei­den opis­ke­luun. Opin­to­jak­so­ja on hy­vin eri­lai­sia rap-mu­sii­kin te­os­ta sar­ja­ku­vaan ja sana­tai­tee­seen sekä eri­lai­siin tans­sei­hin. Moni­puo­li­suus on mu­sii­kin ja il­mai­sun lin­jan to­del­li­nen vah­vuus.

Tans­sin osa-alu­eel­ta meil­lä on tar­jol­la street­tans­sia, show­jaz­zia sekä nyky­tans­sia niin aloit­te­li­joil­le kuin hiu­kan jo ko­ke­neim­mil­le­kin tans­sin har­ras­ta­jil­le. Meil­lä voi opis­kel­la myös 20 opin­to­pis­tet­tä te­at­te­riin ja draa­maan liit­ty­viä opin­to­ja. Kuva­tai­tees­ta on tar­jol­la mm. valo­ku­vaus­ta, sar­ja­ku­vien te­ke­mis­tä, teks­tii­li­tai­det­ta, ku­van­veis­toa ja ke­ra­miik­kaa sekä pii­rus­tus­ta ja maa­laus­ta.

 Lin­jal­le ha­ke­vat ei­vät va­lit­se eril­lis­tä pää­ai­net­ta, vaan kaik­ki opis­ke­le­vat sa­man ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti ja va­lit­se­vat lu­ki­o­ai­ka­na kai­kis­ta il­mai­sul­li­sis­ta opin­to­jak­sois­ta vä­hin­tään 16 opin­to­pis­tet­tä lin­jan päät­tö­to­dis­tus­ta var­ten. 

LUKIODIPLOMIT

Tai­to- ja tai­de­ai­neis­sa ope­tus­hal­li­tus on an­ta­nut lu­ki­oil­le mah­dol­li­suu­den teet­tää lu­ki­o­dip­lo­mei­ta. Joen­suun yh­teis­kou­lun  lu­ki­os­sa lu­ki­o­dip­lo­min voi suo­rit­taa kuva­tai­tees­sa, käsi­työs­sä, te­at­te­ri­tai­tees­sa, mu­sii­kis­sa sekä tans­sis­sa, me­di­as­sa  ja lii­kun­nas­sa. Meil­lä voit teh­dä päät­tö­ko­keen myös puhe­vies­tin­näs­sä. Val­ta­kun­nal­lis­ten dip­lo­mei­den li­säk­si voit suo­rit­taa myös lu­ki­on oman kir­jal­li­suus­dip­lo­min.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021