Oppivelvollisuus ja ilmainen toinen aste - maksutonta lukio-opiskelua Joensuun yhteiskoulun lukiossa kaikille aloittaville!

Oppivelvollisuutesi jatkuu 18 ikävuoteen saakka

Jo­kai­sen täl­lä het­kel­lä pe­rus­kou­lus­sa opis­ke­le­van oppi­vel­vol­li­suus­ikä on nous­sut 18 ikä­vuo­teen saak­ka. Jo­kai­sel­le taa­taan 2. as­teen opis­ke­lu­paik­ka syk­syl­lä 2023. Tämä voi olla am­mat­ti­kou­lu, lu­kio, 10-luok­ka tai muu vas­taa­va, esi­mer­kik­si kan­san­o­pis­to. Yh­teis­haun peri­aat­teet ei­vät kui­ten­kaan ole muut­tu­mas­sa, edel­leen ha­e­taan sa­mal­la ta­val­la kuin en­nen­kin ja to­dis­tuk­se­si rat­kai­see, mi­hin pää­set opin­to­ja­si jat­ka­maan. Eli jos ha­lu­at sen kou­lu­pai­kan mi­hin ha­lu­at, si­nun tu­lee suo­rit­taa pe­rus­kou­lu­opin­tosi mah­dol­li­sim­man hy­vin. Et myös­kään voi ero­ta 2. as­teen oppi­lai­tok­ses­ta, ell­ei si­nul­la ole alle 18 vuo­ti­aa­na seu­raa­vaa paik­kaa jo tie­dos­sa. Lisä­tie­to­ja saat opin­to-oh­jaa­jal­ta­si.

Ilmaiset oppimateriaalit kaikille uusille lukiolaisille Joensuun yhteiskoulun lukiossa – ei pelkästään oppivelvollisille!

Pe­rus­kou­lus­sa olet tot­tu­nut, että kaik­ki opis­ke­luun liit­ty­vä ma­te­ri­aa­li ja työ­vä­li­neet ovat il­mai­sia. Näin on pää­osin  jat­kos­sa myös 2. as­teen opin­nois­sa sii­hen saak­ka, kun­nes täy­tät 20 vuot­ta.  Tä­hän kuu­lu­vat opis­ke­lus­sa tar­vit­ta­vat oh­jel­mis­tot ja pää­osin säh­köi­set oppi­ma­te­ri­aa­lit. Laki kos­kee vain oppi­vel­vol­li­suus­i­käi­siä yh­teis­haus­sa.

Myös opis­ke­lu­vä­li­neet tu­le­vat ole­maan il­mai­sia 2. as­teen opis­ke­li­joil­le. Tämä tar­koit­taa lu­ki­o­lai­sen koh­dal­la lä­hin­nä tie­to­ko­net­ta, kos­ka sil­lä su­juu muis­tiin­pa­no­jen te­ke­mi­nen, ko­kei­den suo­rit­ta­mi­nen sekä muu­kin opis­ke­lu. Tie­to­kone tar­vi­taan eten­kin di­gi­taa­lis­ta oppi­ma­te­ri­aa­lia var­ten. Se tu­lee si­nul­le kes­ki­te­tys­ti lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jäl­tä, sen ko­koon­pa­noon et voi siis  itse vai­kut­taa. Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio an­taa il­mai­sen tie­to­ko­neen kai­kil­le syk­syl­lä 2023  lu­kio-opin­ton­sa aloit­ta­vil­le, ei siis pel­käs­tään oppi­vel­vol­li­suus­i­käi­sil­le.

Ilmaiset koulumatkat yli 7 kilometristä

Täl­lä het­kel­lä pe­rus­kou­lu­lain mu­kaan kou­lu­mat­kat ovat il­mai­sia, jos mat­kaa ker­tyy enem­män kuin vii­si kilo­met­riä.   Kun siir­ryt toi­sel­le as­teel­le, il­mai­sen kou­lu­mat­kan raja on seit­se­män kilo­met­riä.  Oma­vas­tuu­o­suut­ta bus­si­li­pus­sa ei ole.  Ei oppi­vel­vol­li­set 2. as­teen opis­ke­li­jat saa­vat  KE­LAn tu­ke­man bus­si­li­pun 10 kilo­met­rin mat­kan jäl­keen. Joen­suun kau­pun­ki ei vas­taa eikä jär­jes­tä 2. as­teen kou­lu­kyy­di­tyk­siä. Kyy­tien or­ga­ni­soin­ti on 2. as­teel­la opis­ke­li­jan oma asia.

Kaikki ei kuitenkaan ole ilmaista – tarjolla elämyksiä!

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio jär­jes­tää opin­to­mat­ko­ja ja pro­jek­te­ja vuo­sit­tain eri puo­lil­le maa­il­maa, pää­osin Eu­roop­paan, mut­ta myös Poh­jois-Ame­rik­ka on käy­nyt opis­ke­li­joil­lem­me tu­tuk­si.  Opin­to­mat­kat tu­le­vat lain­sää­dän­nön mu­kaan edel­leen säi­ly­mään mak­sul­li­si­na, jos nii­hin ei ole muu­ta ra­hoi­tus­ta tar­jol­la. Mel­ko usein ra­hoi­tus­ta on tar­jol­la esi­mer­kik­si Eu­roo­pan Uni­o­nin pro­jek­teis­ta. Myös va­lin­nai­sis­sa opin­nois­sa saat­taa tul­la joi­ta­kin kus­tan­nuk­sia, mm. mat­kois­ta. Esi­merk­ki­nä mm. las­ket­te­luun ja maas­to­hiih­toon kes­kit­ty­vä opin­to­jak­so.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021