Ylioppilastutkinto - lukio-opintojesi loppuhuipennus!

Yli­op­pi­las­tut­kin­to on lu­ki­o­lai­sen kyp­syys­koe ja pää­sy­si kor­kea-as­teen opin­toi­hin  ja se on ol­lut osa suo­ma­lais­ta kou­lu­jär­jes­tel­mää lä­hes 170 vuot­ta. Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keis­sa pää­set näyt­tä­mään, mil­lai­sia tie­to­ja ja tai­to­ja olet lu­ki­on ai­ka­na op­pi­nut.

Tut­kin­non ra­ken­ne pi­tää si­säl­lään vä­hin­tään vii­si ko­et­ta.  Se si­säl­tää  äi­din­kie­les­sä ja kir­jal­li­suu­des­sa jär­jes­tet­tä­vän ko­keen (tai suo­mi toi­se­na kie­le­nä koe)  sekä ko­ke­laan va­lin­nan mu­kaan vä­hin­tään kol­me ko­et­ta ryh­mäs­tä, jo­hon kuu­lu­vat ma­te­ma­tii­kan, toi­sen ko­ti­mai­sen kie­len, vie­raan kie­len ja re­aa­li­ai­neen koe. Ko­ke­las päät­tää itse, min­kä vii­den­nen ko­keen suo­rit­taa, esi­mer­kik­si toi­sen re­aa­li­ai­neen ko­keen tai vie­raan kie­len. Yli­op­pi­las­ko­kei­siin laa­di­taan myös oppi­aine­ra­jat ylit­tä­viä teh­tä­viä.

Oppi­vel­vol­li­suus­laki­uu­dis­tus tuo mu­ka­naan myös sen, että vii­si tut­kin­toon kuu­lu­vaa ko­et­ta ovat il­mai­sia. täl­lä het­kel­lä opis­ke­li­jat mak­sa­vat niis­tä.

Joil­le­kin aloil­le par­haat mah­dol­li­set pis­teet saa­vut­taak­se­si voit tar­vi­ta kuu­si­kin  yli­op­pi­las­tut­kin­non arvo­sa­naa. Ylä­ra­jaa ko­kei­den mää­räl­le ei ole, jo­ten voit suo­rit­taa äi­din­kie­len (tai vaih­to­eh­toi­ses­ti suo­mi toi­se­na kie­le­nä ko­keen) ja mui­den nel­jän pa­kol­li­sen ko­keen li­säk­si mui­ta­kin ko­kei­ta mie­len­kiin­to­si mu­kaan niin mon­ta kuin ha­lu­at. Niis­tä­kin on var­mas­ti hyö­tyä elä­mä­si var­rel­la! Suu­rin osa yli­op­pi­las­ko­ke­lais­ta ha­jaut­taa tut­kin­ton­sa kah­teen suo­ri­tus­ker­taan. Täl­löin opis­ke­li­ja suo­rit­taa yleen­sä 1–2 ko­et­ta kol­man­nen vuo­den syk­syl­lä ja lo­put ko­keet seu­raa­va­na ke­vää­nä en­nen val­mis­tu­mis­taan yli­op­pi­laak­si. Osa lu­ki­o­lai­sis­ta opis­ke­lee 3,5–4 vuot­ta, ja sil­loin myös kir­joi­tus­ten aloit­ta­mis­ta luon­nol­li­ses­ti siir­re­tään mah­dol­li­ses­ti kol­man­nen vuo­den syk­syä myö­häi­sem­mäk­si.

Hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tun yli­op­pi­las­tut­kin­non jäl­keen olet arvo­sa­no­jen li­säk­si oi­keu­tet­tu yli­op­pi­las­lak­kiin sekä nii­hin liit­ty­viin hulp­pei­siin juh­lal­li­suuk­siin! Lak­ki seu­raa si­nua läpi koko elä­män ja sitä käy­te­tään vuo­sit­tain mm. kor­kea-as­teen opis­ke­li­joi­den juh­lal­li­suuk­sis­sa sekä eten­kin vap­pu­na.

Lisä­tie­to­ja yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta: www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021