Käsitteitä lukio-opiskeluun liittyen

Suo­men lu­ki­os­sa ele­tään suu­rin­ta mur­ro­kaut­ta 50 vuo­teen.  Syk­syl­lä 2022 lu­ki­on­sa aloit­ta­va ikä­luok­ka saa saa naut­tia opin­to­jen täy­des­tä mak­sut­to­muu­des­ta. Oppi­vel­vol­li­suus­ikä on myös  nous­sut 18 ikä­vuo­teen saak­ka. Myös yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set uu­dis­tui­vat ke­vääs­tä 2022 al­ka­en ja jo­kai­sen tu­lee osal­lis­tua vä­hin­tään vii­teen yli­op­pi­las­ko­kee­seen.

https://www.you­tu­be.com/watch?v=b9Wst8wnvNA

Seu­raa­vak­si hie­man  kä­sit­teis­töä lu­kio-opin­toi­hin  liit­ty­en.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021