Upea ja arvokas koulurakennus - osa joensuulaisen koulutuksen historiaa

Joen­suun yh­teis­kou­lun kou­lu­ra­ken­nus on yhtä ai­kaa Joen­suun van­hin yhä toi­mi­va kou­lu­ra­ken­nus sekä yksi kau­pun­gin uu­sim­mis­ta ja hie­noim­mis­ta kou­luis­ta. Lu­ki­o­ra­ken­nus on suun­ni­tel­tu nyky­ai­kai­sen opis­ke­li­jan tar­peet huo­mi­oi­den.

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on ra­ken­nus edus­taa ra­ken­nus­tai­teel­taan kol­mea eri­lais­ta ark­ki­teh­tuu­ria.  Van­hin osa on otet­tu käyt­töön vuon­na 1912 ja sen on suun­ni­tel­lut Suo­men 1900-lu­vun alun kuu­lui­sin nais­ark­ki­teh­ti Wivi Lönn. Tämä Joen­suun yh­teis­kou­lun en­sim­mäi­nen osa on­kin yksi Joen­suun kau­neim­mis­ta ra­ken­nus­tai­teen hel­mis­tä. Se on syys­tä­kin  mu­se­o­vi­ras­ton toi­mes­ta suo­jel­tu. Tä­hän osaan on teh­ty ar­voi­sen­sa suu­rem­pi re­mont­ti vii­mek­si vuon­na 2009 ja uu­dis­tuk­sia vuon­na 2015.  Vuon­nA 1912 op­pi­lai­ta ra­ken­nuk­ses­sa oli noin 150. Ti­lat al­koi­vat­kin käy­dä ah­taik­si ai­em­mis­sa ti­lois­sa, jot­ka si­jait­si­vat Su­van­to- ja Kou­lu­ka­dun kul­mas­sa mak­ka­ra­mes­ta­ri D. Piis­pa­sen ta­los­sa sekä ny­kyi­sen kau­pun­gin­ta­lon pai­kal­la si­jain­nees­sa ka­na­va­ta­los­sa.

Ra­ken­nuk­sen en­sim­mäi­nen laa­jen­nus otet­tiin käyt­töön vuon­na 1959, jol­loin mm. van­has­sa osas­sa si­jain­nut voi­mis­te­lu­sali sai myös näyt­tä­mön ja ra­ken­nus suu­rem­man ns. lii­kun­ta­sa­lin. Laa­jen­nus­osan ura­koi S.A. Ter­vo.  Vuon­na 1960 oppi­kou­lus­sa oli­kin jo yli 640 op­pi­las­ta eli lä­hes ny­kyi­nen mää­rä.

Kou­lu­ra­ken­nus sai toi­sen lisä­ra­ken­nuk­sen­sa vuon­na 1970 ja opis­ke­li­ja­mää­rä kas­voi rei­lus­ti yli 800 op­pi­laa­seen. Pe­rus­kou­lu-uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä yk­si­tyis­kou­lu siir­tyi Joen­suun kau­pun­gin omis­tuk­seen ja ra­ken­nuk­ses­sa jat­ko­vat het­ken rin­nak­kain Lou­he­lan ylä­aste ja Lou­he­lan lu­kio. Joen­suun yh­teis­kou­lu ni­me­nä otet­tiin uu­del­leen käyt­töön 1980-lu­vun alus­sa.

Vuon­na 2013 tuo 1970-lu­vun alun uu­dis­ra­ken­nus, pu­ret­tiin ja pai­kal­le ra­ken­net­tiin ny­kyi­nen laa­jen­nus­sii­pi, joka val­mis­tui vuon­na 2015. Uu­dis­osa on ark­ki­teh­ti Pasi Siis­to­sen suun­nit­te­le­ma ja si­säl­tää erit­täin pal­jon väl­jää ja va­loi­saa ti­laa niin luok­ka­muo­toi­seen opis­ke­luun kuin myös mui­ta ak­ti­vi­teet­te­ja huo­mi­oi­den. Ra­ken­nuk­ses­sa toi­mii ak­tii­vi­ses­ti yh­täai­kaa myös Joen­suun seu­dun kan­sa­lais­o­pis­to.

Opis­ke­li­ja­ra­vin­to­la Ma­suu­ni muun­tau­tuu hel­pos­ti valo- ja ää­ni­mail­mal­taan upek­si esiin­ty­mis- ja dis­co­ti­lak­si, nel­jän­nen ker­rok­sen aula si­säl­tää yh­den Joen­suun suu­rim­mis­ta soh­vis­ta,  kel­la­ri­ker­rok­ses­ta löy­ty­vät bän­di­tila sekä upea kun­to­sali. Li­säk­si tulo­au­laan saa­pu­es­sa­si voit kuul­la suih­ku­läh­teen ää­net yh­dis­tet­ty­nä va­loil­la teh­tyyn väri­maa­il­maan.

Lu­ki­om­me ei ole pel­kät ti­lat, vaan se on ai­dos­ti hie­no kou­lu­ra­ken­nus upe­as­sa kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tös­sä Pie­lis­joen lä­hei­syy­des­sä.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021