Lukio on nuoren parasta aikaa!

https://www.you­tu­be.com/watch?v=ZtkO­DUk89Ic

Hei!

Ter­ve­tu­loa se­laa­maan ke­vään 2023 Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on haku­o­pas­ta! Tämä opas on ole­mas­sa vain säh­köi­ses­sä muo­dos­sa, mut­ta se tai­puu hy­vin mo­nil­la eri ta­voin, riip­pu­en lu­et­ko tätä mat­ka­pu­he­li­mel­la, tie­to­ko­neel­la vai tab­le­til­la. Saat myös tar­vit­ta­es­sa luo­tua pdf-tu­los­teen.

Tie­toa saat­taa myös päi­vit­tyä, riip­pu­en mikä on tar­ve. Saat toki op­paan myös tu­los­tet­tua tai tal­len­net­tua pdf-muo­dos­sa, klik­kaa vain va­sem­man ala­nur­kan va­lik­koa!

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio on 115 vuo­den ikäi­nen (1907-2022), Poh­jois-Kar­ja­lan  suu­rin nuo­ril­le tar­koi­tet­tu päi­vä­lu­kio. Se oli pe­rus­ta­mis­vuon­naan 1907 en­sim­mäi­nen oppi­kou­lu Joen­suus­sa, mis­sä kan­sa­kou­lus­ta yksi­tois­ta vuo­ti­ai­na tul­leet po­jat ja ty­töt saat­toi­vat opis­kel­la tois­ten­sa seu­ras­sa. Oppi­kou­lut oli­vat tuo­hon ai­kaan yleen­sä suun­nat­tu joko po­jil­le tai ty­töil­le.

Yh­teis­kou­lun en­sim­mäi­se­nä reh­to­ri­na toi­mi le­gen­daa­ri­nen ma­te­maa­tiik­ko Rau­ha Elo. Pe­rus­kou­lu-uu­dis­tuk­sen myö­tä vuon­na 1976 ra­ken­nuk­seen jäi­vät pel­kät lu­ki­o­luo­kat.  Alem­mat luo­kat siir­tyi­vät osak­si pe­rus­kou­lu­jär­jes­tel­mää. Vuon­na 2015 Joen­suun kau­pun­ki yh­dis­ti Yh­teis­kou­lun lu­ki­on sekä Nii­ni­vaa­ran lu­ki­on, jol­loin opis­ke­li­ja­mää­rä tup­laan­tui. Opis­ke­li­joi­ta  Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa on  noin 700, jo­ten va­lin­nan­va­raa oppi­ai­nei­den, kurs­sien kuin myös luku­jär­jes­tys­vaih­to­eh­to­jen kans­sa riit­tää.

Yh­teis­kou­lul­la on hie­not lu­kio-opis­ke­luun suun­ni­tel­lut ti­lat, uu­dis­ra­ken­nus val­mis­tui ke­säl­lä 2015.  Ka­lus­teet ja ope­tus­tek­no­lo­gia yh­teis­kou­lus­sa on myös vii­mei­sin­tä huu­toa, mo­nis­sa oppi­ai­neis­sa mm. vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta, ro­bo­tiik­kaa sekä teko­älyä  käy­te­tään ope­tus­ta elä­vöit­tä­mään.  Lu­ki­os­sam­me on ko­keil­tu myös tii­mi­op­pi­mis­ta ja tii­mi­o­pet­ta­mis­ta.

Luku­vuo­dek­si 2023-2024 Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­oon ote­taan 210 uut­ta opis­ke­li­jaa. Luku­vuo­si 2023-2024 al­kaa kes­ki­viik­ko­na  9. elo­kuu­ta 2023  kel­lo 09.00 uu­sil­la en­sim­mäi­sen luku­vuo­den opis­ke­li­joil­la.

Meille voit hakea kolmelle eri linjalle, jotka esitellään kukin tässä oppaassa:

1 YLEIS­LIN­JA (144 PAIK­KAA)

2 MU­SII­KIN JA IL­MAI­SUN LIN­JA (26 PAIK­KAA)

3 UR­HEI­LU­LIN­JAL­LE (ur­hei­lu­lu­kio, eri­tyi­nen kou­lu­tus­teh­tä­vä, 40 PAIK­KAA)

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2023JY­KIS­TÄ JAT­KOON!24.9.2021