Joensuun yhteiskoulun lukion ensimmäisen vuoden valinnaiset opintojaksot sisältöineen

Täs­sä ar­tik­ke­lis­sa esit­te­lem­me aine­va­lin­ta­kor­tis­ta löy­ty­vien va­lin­nais­ten opin­to­jak­so­jen si­säl­löt ly­hy­es­ti.  Val­ta­kun­na­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja (aine­va­lin­ta­kor­tin vi­o­let­ti väri kurs­si­nu­me­ron taus­tal­lasi­nul­la tu­lee lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­ses­sa olla vä­hin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä. Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keet pe­rus­tu­vat oppi­ai­neen pa­kol­li­siin ja val­ta­kun­nal­li­siin va­lin­nai­siin opin­to­jak­soi­hin.

Pää­osin en­sim­mäi­sen vuo­den opin­not koos­tu­vat kui­ten­kin val­ta­kun­nal­li­sis­ta  pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta. Ur­hei­lu­lu­ki­oon va­lit­ta­vat voi­vat tie­tyin eh­doin vä­hen­tää 16 pa­kol­lis­ta opin­to­pis­tet­tä ja kor­va­ta nii­tä ur­he­li­joil­le suun­na­tuil­la kurs­seil­la (kts. opin­not ur­hei­lu­lin­jal­la).

Kou­lu­koh­tai­set va­lin­nai­set opin­to­jak­sot (ain­va­lin­ta­kor­tis­sa vaa­le­ansi­ni­sel­lä  poh­jal­la ole­va kurs­si­nu­me­ro) ovat omas­ta kou­lu­tus­tar­jon­nas­tam­me ja täy­den­tä­vät val­ta­kun­nal­lis­ta ope­tus­tar­jon­taa. Ne pi­tä­vät si­säl­lään mo­nia hy­vin­kin eri­lai­sia opin­to­jak­so­ja. Näi­hin voi usein hy­väk­si­lu­kea myös lu­ki­on ulko­puo­li­sia opin­to­ja, ku­ten esim. kon­ser­va­to­ri­on, kuva­tai­de­kou­lun tai kan­sa­lais­o­pis­ton opin­to­ja tai us­kon­nol­lis­ten yh­dys­kun­tien ryh­män­joh­ta­ja­kou­lu­tuk­sia tai pro­tu­lei­ri­noh­jaa­jan kou­lu­tuk­sia sekä hy­gie­nia- sekä an­nis­ke­lu­pas­sit tai tuli­työ-/työ­tur­val­li­suus­kor­tit.

VALINNAISET OPINTOJAKSOT  1. VUODEN OPISKELIJOILLE LUKUVUODELLE 2021-2022:

Va­lin­nai­set vie­raat kie­let

Vie­rai­den kiel­ten opis­ke­lu on tär­ke­ää. Kau­pal­li­nen yh­teis­työ vaa­tii usein  muu­ta­kin kuin eng­lan­nin kie­len osaa­mis­ta ja muun vie­raan kie­len osaa­mi­nen on erit­täin hyö­dyl­lis­tä ja erin­o­mai­nen kil­pai­lu­etu kan­sain­vä­li­sil­lä työ­mark­ki­noil­la. Val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja ovat kaik­ki val­ta­kun­nal­li­sen ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kai­set A ja B oppi­mää­rien mu­kai­set eng­lan­nin, sak­san, rans­kan, ve­nä­jän, es­pan­jan, kii­nan sekä ja­pa­nin kie­lien opin­to­jak­sot. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa aa­si­a­lai­siin kie­liin ei vie­lä ole suun­ni­tel­tu ko­kei­ta, jo­ten kii­nan ja ja­pa­nin opin­nois­ta saat to­dis­tuk­sen  lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­seen, et yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­seen. Opin­to­jak­sot voi­vat olla yh­tei­siä ly­se­on sekä nor­maa­li­kou­lun lu­ki­oi­den kans­sa, riip­pu­en opis­ke­li­ja­mää­ris­tä.

ÄI15 Draa­man ja te­at­te­rin pe­rus­teet 2 op – äi­din­kie­len kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­so so­pii sekä vas­ta-al­ka­jil­le että edis­ty­neil­le, kos­ka ke­hit­ty­äk­seen edis­ty­neen­kin on aina pa­lat­ta­va alku­läh­teil­le. Opin­to­jak­son si­säl­tö va­li­koi­tuu ryh­män tar­pei­den mu­kaan. En­nen opin­to­jak­soa ei tar­vit­se osa­ta mi­tään eri­tyis­tä, ja aina on myös lupa ve­täy­tyä yh­tei­ses­tä har­joi­tuk­ses­ta, jos sil­tä tun­tuu. Saa kuun­nel­la it­se­ään ja omia ra­jo­jaan. So­si­aa­li­set tai­dot ovat kui­ten­kin tär­kei­tä.

Opin­to­jak­sol­la käy­dään läpi te­at­te­ri-il­mai­sun eri osa-alu­ei­ta toi­min­nal­li­sin me­ne­tel­min ja val­mis­te­taan yh­des­sä luo­val­la pro­ses­si­draa­mal­la pie­ni ta­ri­na, jo­hon val­mis­te­taan pien­ryh­mäs­sä koh­taus­luon­nos. Tämä on lop­pu­de­monst­raa­tio. Opin­to­jak­son ai­ka­na sel­vi­ää, onko opis­ke­li­jal­la hen­kis­tä ja fyy­sis­tä kes­tä­vyyt­tä var­si­nai­seen te­at­te­ri­pro­ses­siin osal­lis­tu­mi­seen. Opin­to­jak­sol­le voi osal­lis­tua, vaik­ka ei ha­lu­ai­si­kaan mu­kaan te­at­te­riin. Jo­kai­nen opis­ke­li­ja ke­hit­tää roh­keut­taan, il­mai­su­aan ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jaan tur­val­li­ses­sa ilma­pii­ris­sä. Opin­to­jak­soon voi­daan liit­tää pie­niä jul­ki­sia esiin­ty­mi­siä ja te­at­te­ri­vie­rai­lu­ja tai kut­sua tun­nil­le vie­rai­li­joi­ta. HUOM. Tä­män opin­to­jak­son suo­rit­ta­mi­nen on edel­ly­tyk­se­nä te­at­te­ri­e­si­tyk­sen val­mis­ta­mi­seen osal­lis­tu­mi­sel­le.  Ar­vi­oin­ti suo­ri­tet­tu/hy­lät­ty

ÄI16 Te­at­te­ri­e­si­tyk­sen val­mis­ta­mi­nen 4 op – äi­din­kie­len kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Kurs­sil­la val­mis­te­taan mu­siik­ki­te­at­te­ri­e­si­tys yh­des­sä te­at­te­ri­mu­sii­kin ryh­män kans­sa. Si­säl­löt vaih­tu­vat, ja jo­kai­ses­sa pro­jek­tis­sa on eri aihe­pii­ri. Työ­ta­vat ovat lä­hin­nä kol­lek­tii­vi­sia ja toi­min­nal­li­sia tans­sin, näyt­te­li­jän­työn ja luo­van pro­ses­si­draa­man me­ne­tel­miä. Voi­daan läh­teä myös ko­ko­naan ryh­mä­läh­töi­sin de­vi­sing­me­ne­tel­min liik­keel­le. Opin­to­jak­sol­la val­mis­te­taan luo­vien me­ne­tel­mien avul­la jul­ki­nen mu­siik­ki­te­at­te­ri­e­si­tys, joka to­teu­te­taan 5-6 ker­taa, ja sen jäl­keen on ref­lek­tio- ja pa­lau­te­se­mi­naa­ri.Kurs­si ar­vi­oi­daan as­tei­kol­la suo­ri­tet­tu/hy­lät­ty.

FY3 Ener­gia ja läm­pö 2 op – fy­sii­kan val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tut­ki­taan ter­mo­dy­naa­mi­sia sys­tee­me­jä, ener­gi­an siir­ty­mis­tä sys­tee­mien vä­lil­lä ja ener­gi­an siir­ty­mi­sen vai­ku­tuk­sia. Kes­kei­set si­säl­löt liit­ty­vät esi­mer­kik­si ener­gi­an­tuo­tan­toon, il­mas­ton­muu­tok­seen ja ra­ken­ta­mi­seen. Opin­to­jak­so an­taa val­miuk­sia osal­lis­tua ym­pä­ris­töä ja tek­no­lo­gi­aa kos­ke­vaan kes­kus­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon.

FY4 Voi­ma ja lii­ke 2 op  – fy­sii­kan val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tar­kas­tel­laan ta­sais­ta ja muut­tu­vaa lii­ket­tä ja  pe­reh­dy­tään voi­maan olen­nai­se­na kap­pa­lei­den vä­li­siä vuo­ro­vai­ku­tuk­sia ku­vaa­va­na suu­ree­na ja sii­hen, mi­ten New­to­nin II la­kia käy­te­tään mal­lin­net­ta­es­sa voi­man vai­ku­tus­ta lii­ke­ti­lan muu­tok­seen. Ener­gi­aa ja lii­ke­mää­rää tar­kas­tel­laan me­ka­nii­kan kes­kei­si­nä kä­sit­tei­nä ja säi­ly­vi­nä suu­rei­na.

KE3 Mo­le­kyy­lit ja mal­lit 2 op– ke­mi­an val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tar­kas­tel­laan hii­len yh­dis­tei­tä, nii­den ra­ken­net­ta ja omi­nai­suuk­sia. Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa käy­te­tään mo­le­kyy­lien mal­lin­ta­mi­ses­sa. Hii­len yh­dis­tei­den ke­mi­an mer­ki­tys­tä opis­ke­li­jan omaan elä­mään tar­kas­tel­laan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den kan­nal­ta. Opin­to­jak­sos­sa pai­not­tu­vat myös yh­teis­kun­nal­li­sen osaa­mi­sen ja glo­baa­li­o­saa­mi­sen laa­ja-alai­set ta­voit­teet.

PS2 Ke­hit­ty­vä ih­mi­nen 2 op – psy­ko­lo­gi­an val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ai­ka­na tar­kas­tel­laan yk­si­lön kas­vua ja ke­hi­tys­tä. Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään yk­si­lön ke­hi­tys­tä oh­jaa­viin bi­o­lo­gi­siin, psyyk­ki­siin ja kog­ni­tii­vi­siin, sekä so­si­aa­li­siin te­ki­jöi­hin.  Opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­siin tut­ki­mus­me­ne­tel­miin ja hyö­dyn­ne­tään tie­teel­lis­tä tut­ki­mus- ja te­o­ri­a­tie­toa ih­mi­sen ke­hi­tyk­sen eri osa-alu­ei­siin liit­ty­en.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta opin­to­jak­sol­la ko­ros­tuu yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen. Yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen liit­tyy esi­mer­kik­si yh­teis­kun­nan päi­vä­hoi­to- ja van­hus­ten­hoi­to­jär­jes­tel­män ar­vi­oi­vaan tar­kas­te­luun ke­hi­tys­psy­ko­lo­gi­sen tie­don näkö­kul­mas­ta. Opin­to­jak­sol­le mah­dol­li­sia so­vel­tu­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si vie­rai­lut, pie­ni­muo­toi­nen tut­ki­mus­työ jos­ta­kin ke­hi­tyk­sen osa-alu­ees­ta, tut­ki­va op­pi­mi­nen, pe­lit, draa­ma­työs­ken­te­ly, väit­te­ly sekä vi­de­oi­den te­ke­mi­nen sekä vi­de­o­a­na­lyy­si. Va­li­tuil­la työ­ta­voil­la py­ri­tään ke­hit­tä­mään moni­puo­li­ses­ti opis­ke­li­jan opi­tun tie­don hal­lin­taa, sekä ana­ly­soin­ti-, ar­vi­oin­ti- ja so­vel­ta­mis­tai­to­ja.

HI5 Ruot­sin itä­maas­ta Suo­mek­si 2 op  his­to­ri­an val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­so tar­kas­te­lee ny­kyi­sen Suo­men alu­een ke­hi­tys­tä osa­na Itä­me­ren alu­een his­to­ri­aa esi­his­to­ri­as­ta au­to­no­mi­an ajal­le asti. Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään yh­teis­kun­nan, ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön li­säk­si yh­tei­sö­jen ja yk­si­löi­den vä­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, ar­jen his­to­ri­aan ja ih­mis­ten elä­män­ta­paan sekä elin­kei­noi­hin his­to­ri­an eri vai­heis­sa. Opin­to­jak­sol­la sy­ven­ny­tään eri­tyi­ses­ti lähi­ym­pä­ris­tön his­to­ri­an läh­tei­siin ja eri­lai­siin tut­ki­mus­me­ne­tel­miin.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta pai­not­tu­vat moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen sekä glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen. Näi­tä har­joit­ta­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si asia­teks­tin tuot­ta­mi­nen, his­to­ri­al­lis­ten do­ku­ment­ti­ai­neis­to­jen tul­kit­se­mi­nen sekä läh­de­kri­tiik­ki­har­joi­tuk­set.

HI8 Elä­vä arki 2 op – his­to­ri­an kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään uu­sim­man ajan ar­jen his­to­ri­aan 1800-lu­vul­ta nyky­päi­vään. Tar­kas­te­lun koh­tee­na ovat ar­jen tut­ki­mi­nen ja ko­ke­mi­nen sekä yk­si­lön ja yh­teis­kun­nan suh­de eri elä­män­a­lu­eil­la. Esi­merk­ke­jä va­paa­va­lin­tai­sis­ta tut­ki­mus­koh­teis­ta voi­vat olla nuo­ri­son ala­kult­tuu­rit, asu­mi­nen ja tek­no­lo­gi­an ke­hi­tys.
Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta pai­not­tu­vat glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen sekä moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen. Näi­tä har­joit­ta­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si ar­jes­ta ker­to­van me­dia-ai­neis­ton tul­kin­ta, vie­rai­lut sekä asia­teks­tin tuot­ta­mi­nen.

YH6 yrit­tä­jyys 24h lei­ri 2 op – yh­teis­kun­ta­opin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­so koos­tuu noin 6 oppi­tun­nin val­mis­ta­vas­ta osi­os­ta, 24 tun­nin mit­tai­ses­ta yrit­tä­jyys­lei­ris­tä ja 3 tun­nin pa­lau­te­ti­lai­suu­des­ta. Lei­ri ra­ken­tuu ras­ti­teh­tä­vis­tä, yh­teis­lu­en­nois­ta ja tie­tois­kuis­ta. Lei­ril­lä luo­daan lii­ke­idea, jota ke­hi­te­tään eteen­päin yh­des­sä asi­ois­ta op­pien ja ide­oi­ta työs­tä­en sekä ke­hi­te­tään esiin­ty­mis­tai­to­ja in­nos­ta­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä. Opin­to­jak­son lei­rin ta­voit­tee­na on saa­da lei­ri­läi­set aset­ta­maan ta­voit­tei­ta ja ot­ta­maan vas­tuu­ta sekä omas­ta että tii­min­sä toi­min­nas­ta. Lei­ril­lä so­vel­let­ta­va in­ter­ak­tii­vi­nen ryh­mä­op­pi­mi­nen ke­hit­tää lei­ri­läis­ten vuo­ro­vai­ku­tus- ja neu­vot­te­lu­tai­to­ja sekä on­gel­man­rat­kai­su­ky­ky­jä.

UE3 maa­il­man­laa­jui­nen kris­tin­usko 2op  – ev.lut. us­kon­non val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tu­tus­tu­taan In­ti­an, Kii­nan ja Ja­pa­nin us­kon­to­pe­rin­tei­siin ja nii­den vai­ku­tuk­seen aa­si­a­lais­ten kult­tuu­rien muok­kaa­ji­na sekä nii­den il­me­ne­mi­seen ja vai­ku­tuk­seen län­si­mais­sa. Kar­toi­te­taan myös edel­leen vai­kut­ta­vien luon­non­us­kon­to­jen ti­laa ja py­ri­tään tun­nis­ta­maan us­kon­to­jen kult­tuu­ria muok­kaa­vaa vai­ku­tus­ta eri puo­lil­la maa­il­maa. Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen sekä vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen vah­vis­tu­vat luon­te­vas­ti opin­to­jak­son vah­vis­ta­es­sa kult­tuu­ris­ta luku­tai­toa sekä kat­so­muk­sel­li­sen mo­ni­nai­suu­den ym­mär­tä­mis­tä. Myös eet­ti­syys– ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen kyt­key­ty­vät poh­din­taan us­kon­to­jen eri­lai­sis­ta luon­to­suh­teis­ta ja pa­nok­sis­ta eko­lo­gi­sen krii­sin rat­kai­sus­sa.

Opin­to­jak­son ylei­siä ja laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­ta tu­ke­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si ajan­koh­tai­nen me­di­a­seu­ran­ta, eläy­ty­vän vuo­ro­vai­ku­tuk­sen har­joi­tuk­set, ryh­mä­töi­tä esi­mer­kik­si maa­il­man­us­kon­to­jen län­si­mai­sis­ta so­vel­luk­sis­ta ja draa­ma. Opin­to­jak­so voi­daan opis­kel­la yh­des­sä UO3 opis­ke­li­joi­den kans­sa.

UO3 maa­il­man us­kon­to­ja ja us­kon­nol­li­sia liik­kei­tä 2 op  – or­to­dok­si­us­kon­non val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa tu­tus­tu­taan In­ti­an, Kii­nan ja Ja­pa­nin us­kon­to­pe­rin­tei­siin ja nii­den vai­ku­tuk­seen aa­si­a­lais­ten kult­tuu­rien muok­kaa­ji­na sekä nii­den il­me­ne­mi­seen ja vai­ku­tuk­seen län­si­mais­sa. Kar­toi­te­taan myös edel­leen vai­kut­ta­vien luon­non­us­kon­to­jen ti­laa ja py­ri­tään tun­nis­ta­maan us­kon­to­jen kult­tuu­ria muok­kaa­vaa vai­ku­tus­ta eri puo­lil­la maa­il­maa. Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen sekä vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen vah­vis­tu­vat luon­te­vas­ti opin­to­jak­son vah­vis­ta­es­sa kult­tuu­ris­ta luku­tai­toa sekä kat­so­muk­sel­li­sen mo­ni­nai­suu­den ym­mär­tä­mis­tä. Myös eet­ti­syys- ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen kyt­key­ty­vät poh­din­taan us­kon­to­jen eri­lai­sis­ta luon­to­suh­teis­ta ja pa­nok­sis­ta eko­lo­gi­sen krii­sin rat­kai­sus­sa.

Opin­to­jak­son ylei­siä ja laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­ta tu­ke­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si ajan­koh­tai­nen me­di­a­seu­ran­ta, mie­li­pide­kir­joi­tus eläy­ty­vän vuo­ro­vai­ku­tuk­sen har­joi­tuk­set, ryh­mä­töi­tä esi­mer­kik­si maa­il­man­us­kon­to­jen län­si­mai­sis­ta so­vel­luk­sis­ta ja draa­ma. Opin­to­jak­so voi­daan opis­kel­la yh­des­sä UE3 opis­ke­li­joi­den kans­sa.

ET3 kult­tuu­ri  2 op   – elä­män­kat­so­mus­tie­don val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­so an­taa näkö­kul­mia kult­tuu­rien tar­kas­te­luun. Jak­sos­sa tu­tus­tu­taan kult­tuu­rei­hin tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen näkö­kul­mas­ta. Jak­son ai­ka­na pe­reh­dy­tään kult­tuu­rien mo­ni­nai­suu­teen ja kult­tuu­rien koh­taa­mi­sen haas­tei­siin. Kult­tuu­ri vai­kut­taa mo­nel­la ta­val­la yk­si­lön ajat­te­luun ja toi­min­taan. Sen mer­ki­tys osa­na yk­si­lön iden­ti­tee­tin muo­tou­tu­mis­ta on myös kes­kei­nen jak­son aihe. Maa­il­man kult­tuu­ri­pe­rin­tö ja suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri ovat myös opin­to­jak­son kes­keis­tä si­säl­töä. Opin­to­jak­sol­la laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta pai­not­tuu glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen.

Opin­to­jak­sol­le so­vel­tu­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si pari- ja ryh­mä­työs­ken­te­ly, kult­tuu­rei­hin sy­ven­ty­vät esi­tel­mät sekä ar­tik­ke­li­a­na­lyy­sit.

LI3 Uu­det mah­dol­li­suu­det 2op – lii­kun­nan val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on eri­tyi­ses­ti edis­tää opis­ke­li­jan fyy­sis­tä toi­min­ta­ky­kyä sekä moni­puo­lis­taa opis­ke­li­jan lii­kun­nal­lis­ta osaa­mis­ta ja ko­et­tua pä­te­vyyt­tä uu­den op­pi­mi­sen myö­tä.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen osa-alu­eis­ta täl­lä opin­to­jak­sol­la ko­ros­tu­vat hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen sekä moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen. Näi­tä laa­ja-alai­sia tai­to­ja py­ri­tään vah­vis­ta­maan kä­si­tel­tä­vien si­säl­tö­jen li­säk­si esi­mer­kik­si va­li­tuil­la työ­ta­voil­la. Opin­to­jak­sol­le eri­tyi­sen hy­vin so­vel­tu­via työ­ta­po­ja ovat esi­mer­kik­si vie­rai­lut uu­siin liik­ku­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin tu­tus­tut­ta­es­sa sekä hy­vin­voin­ti­so­vel­lus­ten hyö­dyn­tä­mi­seen tu­tus­tu­mi­nen.

LI6 Jyk­ki­lii­kun­ta 1 2op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ylei­set ta­voit­teet ovat so­si­aa­lis­ten tai­to­jen ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen lii­kun­nan avul­la  lii­kun­nan rie­mun ko­ros­ta­mi­nen. Kes­kei­set si­säl­löt päät­tä­vät sil­le osal­lis­tu­vat opis­ke­li­jat yh­des­sä opet­ta­jan kans­sa. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­tei­ta on mm. vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen.

LI10 Las­ket­te­lu ja maas­to­hiih­to 2 op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son si­joit­tuu ko­ko­nai­suu­des­saan työ­jär­jes­tyk­sen ulko­puo­lel­le ja on oma­kus­tan­tei­nen.  Opis­ke­li­ja voi kes­kit­tyä opin­to­jak­sol­la pel­käs­tään las­ket­te­luun tai maas­to­hiih­toon tai teh­dä mo­lem­pia

Opis­ke­li­ja op­pii lau­tai­lun ja/tai las­ket­te­lun sekä maas­to­hiih­don al­keet tai sy­ven­tää jo opit­tu­ja tai­to­ja. Opin­to­jak­soon kuu­lu­vat  myös so­si­aa­li­sen ter­vey­den ja yh­tei­söl­li­syy­den ke­hit­tä­mi­nen , vas­tuun­ot­ta­mi­nen, yh­teis­ten asi­oi­den hoi­ta­mi­nen  sekä vas­tuul­li­sen ryh­mäs­sä toi­mi­mi­sen op­pi­mis­ta

To­teu­te­taan use­an päi­vän opin­to­mat­ka­na so­vit­tuun hi­i­ih­to­kes­kuk­seen (useim­mi­ten Ru­kal­le). Si­säl­tää oma­ra­hoi­tus­o­suu­den/opis­ke­li­ja (mat­ka, ma­joi­tus, ra­vin­to, rin­ne­li­put ja vä­li­neet).

LI11 Mai­la­pe­lit 2op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Ylei­set ta­voit­teet  

Kes­kei­set si­säl­löt  

LI13 Sisä­pal­loi­lu 2op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Ylei­set ta­voit­teet  

Kes­kei­set si­säl­löt 

LI20 Show­jazz­tans­si al­keet 2op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­teet

Kes­kei­set si­säl­löt

Show­jazz al­keet -opin­to­jak­sol­la ope­tel­laan tans­si­la­jil­le omi­nais­ta ke­hon käyt­töä, ryt­mi­tys­tä ja il­mai­sua. Tun­nit si­säl­tä­vät läm­mit­te­lyn, tans­sin­tek­ni­siä har­joit­tei­ta sekä ko­re­o­gra­fi­sen osuu­den. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan opin­to­jak­sol­la käy­dään kat­so­mas­sa show­jazz­e­si­tys ja/tai kat­so­mas­sa tans­si­elo­kuva. Opin­to­jak­so so­pii vas­ta-al­ka­jil­le.

LI21 Show­jazz­tans­si jat­ko 2op – lii­kun­nan kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­teet

Kes­kei­set si­säl­löt

Show­jazz jat­ko opin­to­jak­sol­la sy­ven­ne­tään jaz­zin pe­rus­tek­niik­kaa sekä liik­keel­li­siä ja il­mai­sul­li­sia val­miuk­sia. Tun­nit si­säl­tä­vät läm­mit­te­lyn, tans­si­tek­ni­siä har­joit­tei­ta sekä ko­re­o­gra­fi­sen osuu­den. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan opin­to­jak­sol­la käy­dään kat­so­mas­sa show­jazz­e­si­tys ja/tai kat­so­taan tans­si­elo­kuva. Opin­to­jak­so täh­tää esi­tyk­sen val­mis­ta­mi­seen ja se so­pii show­jazz al­keet opin­to­jak­son suo­rit­ta­neil­le tai show­jaz­zia ai­em­min har­ras­ta­neil­le.

MU3 Gen­re – glo­baa­li ute­li­ai­suus 2op – mu­sii­kin val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mi­nen sekä yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen

Opis­ke­li­ja avar­taa nä­ke­myk­si­ään eri­lai­sis­ta mu­siik­ki­kult­tuu­reis­ta sekä nii­den mer­ki­tyk­ses­tä yh­teis­kun­taan. Mu­sii­kin eri­lai­set te­ke­mi­sen ta­vat ja ai­heet aut­ta­vat nä­ke­mään myös mah­dol­li­sia ris­ti­rii­to­ja, jot­ka voi­vat liit­tyä epä­demo­kraat­ti­siin ar­voi­hin tai eri­lai­siin raja-ai­toi­hin. Opis­ke­li­jan ym­mär­rys omas­ta ja mui­den mai­den kult­tuu­reis­ta sy­ve­nee. Mo­ni­nai­suu­den kun­ni­oi­tus edis­tää myös eri­lais­ten ryh­mien vä­lis­tä di­a­lo­gia.

Si­säl­löt ja työ­ta­vat esi­mer­kik­si:

Hy­vin­voin­ti- ja vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen sekä eet­ti­syys ja ym­pä­ris­tö­o­saa­mi­nen:

Opis­ke­li­ja op­pii li­sää it­ses­tään ja vah­vuuk­sis­taan sekä käyt­tää tai­to­jaan ryh­män yh­tei­sek­si eduk­si. Yh­des­sä op­pi­mi­sen tai­dot sekä tun­ne­tai­dot ke­hit­ty­vät. Eri­lais­ten mu­siik­ki­kult­tuu­rien avar­tu­mi­sen myö­tä opis­ke­li­ja myös tun­tee kiin­nos­tus­ta mu­siik­ki­kult­tuu­rien oma­lei­mai­suut­ta ja alku­pe­räi­syyt­tä koh­taan sekä ym­mär­tää nii­den ar­von mu­sii­kin moni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­jä­nä.

MU6 Kuo­ro 2op – mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Lau­la­mal­la opis­ke­li­ja huol­taa ään­tään. Eri­lais­ta ja eri­ta­sois­ta oh­jel­mis­toa läpi­käy­tä­es­sä opis­ke­li­ja op­pii tun­nis­ta­maan ää­nel­li­set vah­vuu­ten­sa ja heik­kou­ten­sa ja ke­hit­ty­mään eteen­päin. Ryh­mäs­sä lau­la­mi­nen ke­hit­tää vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja so­si­aa­li­suut­ta. Juh­lis­sa ja muis­sa ta­pah­tu­mis­sa esiin­ty­mi­nen sekä eri kie­lil­lä lau­la­mi­nen an­taa itse­var­muut­ta ja kult­tuu­ri­tie­tout­ta.

MU12 Bän­di­soi­ton pe­rus­teet – avai­met on­nis­tu­nee­seen yh­ty­e­soit­toon 2op -mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la pai­not­tuu vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen ja hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen.

Opin­to­jak­son ta­voit­tei­ta mm.  ovat: Opis­ke­li­ja op­pii ar­vos­ta­maan omaa ja mui­den yh­ty­een jä­sen­ten osaa­mis­ta ja tai­to­ja. Ym­mär­tää, että laa­du­kas yh­teis­soit­to edel­lyt­tää tois­ten yh­ty­een jä­sen­ten kun­ni­oit­ta­mis­ta, yh­teis­tä suun­nit­te­lua ja ta­voit­tei­den aset­te­lua, tois­ten kan­nus­ta­mis­ta sekä sit­ke­ää har­joit­te­lua. Opis­ke­li­ja pyr­kii laa­duk­kaa­seen it­se­näi­seen har­joit­te­luun ja yh­teis­soit­toon.Opis­ke­li­ja ke­hit­tää omaa mu­sii­kil­lis­ta itse­luot­ta­mus­ta ja esiin­ty­mis­ky­kyä, roh­kais­tuu tuo­maan esil­le omia mu­sii­kil­li­sia aja­tuk­si­a­ja omia tun­tei­ta.

Si­säl­tö­jä ovat mm.: Kuun­nel­laan ko­ko­nai­suut­ta ja et­si­tään yh­des­sä kei­no­ja pa­ran­taa lop­pu­tu­los­ta, ais­ti­taan yh­teis­soi­ton tun­nel­maa ja ha­e­taan sa­mas­ta kap­pa­lees­ta eri tun­nel­mia ja tun­ne­ti­lo­ja, suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan yh­des­sä so­vit­tu soit­to-oh­jel­mis­to sekä ar­vi­oi­daan yh­des­sä lop­pu­tu­lok­sen on­nis­tu­mis­ta, yh­ty­een jä­sen­ten vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa py­ri­tään aset­ta­maan sel­kei­tä yh­tei­siä ta­voit­tei­ta, har­joit­te­lus­sa ja yh­teis­soi­tos­sa py­ri­tään pit­kä­jän­tei­syy­teen ja laa­duk­kaa­seen lop­pu­tu­lok­seen. Hy­vin usein tä­män opin­to­jak­son tuo­tok­sia löy­tyy mar­ras­kuun syys­kon­ser­tis­tam­me.

MU18 Ra­pis­ta rii­meik­si 2 op – mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la py­ri­tään löy­tä­mään opis­ke­li­jan vah­vuu­det so­lis­ti­ses­sa il­mai­sus­sa, omien sa­noi­tus­ten kek­si­mi­ses­sä sekä an­ta­maan val­miuk­sia eri­lais­ten tul­kit­se­mis­ta­po­jen ha­vait­se­mi­seen ja har­joit­ta­mi­seen.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja op­pii muo­dos­ta­maan sa­nois­ta rii­me­jä sekä rim­mai­lun tek­nii­koi­ta hel­pois­ta haas­ta­viin, tu­tus­tuu Beat Bo­xauk­sen al­kei­siin , va­pau­tuu ko­kei­le­maan so­lis­tis­ta esiin­ty­mis­tä ryh­män kans­sa, ko­kei­lee eri­lai­sia tul­kit­se­mis­ta­po­ja  sekä saa val­miuk­sia per­soo­nal­li­seen ja mu­si­kaa­li­seen il­mai­suun.

Opin­to­jak­son kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat: eri­lai­sia ryh­mä­har­joi­tuk­set, pa­neu­tu­mi­nen suo­ma­lai­sen rä­pin sa­noi­tuk­siin, tu­tus­tu­taan eri­lai­siin rap-kult­tuu­rei­hin ja rin­nak­kais­la­jei­hin, luo­daan omia teks­te­jä ja so­vi­tel­laan sa­no­ja eri ryt­mei­hin, free­sty­le räp­piin tu­tus­tu­mi­nen – opet­ta­ja­na alan Suo­men mes­ta­ri, Pure, Har­joi­tel­laan koko­nais­val­tais­ta esiin­ty­mis­tä (il­meet, eleet, esiin­ty­mis­ti­lan käyt­tö), kes­kus­tel­laan esiin­ty­mis­jän­ni­tyk­sen hal­lin­taan liit­ty­vis­tä kei­nois­ta.

Ope­tus­ti­lan­teis­sa käy­te­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan vie­rai­li­joi­ta ja tu­tus­tu­taan myös pai­kal­li­seen mu­siik­ki­tar­jon­taan.

MU19 Mu­siik­ki­stu­dio 1 op – mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la pe­reh­dy­tään mu­sii­kin ää­nit­tä­mi­seen ja stu­di­o­työs­ken­te­lyyn. Opin­to­jak­son luon­teen vuok­si opis­ke­li­joi­den on va­rau­dut­ta­va myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­työs­ken­te­lyyn.
Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja pe­reh­tyy käy­tän­nös­sä inst­ru­ment­tien mi­ki­tyk­seen sekä op­pii ää­ni­tet­ty­jen rai­to­jen edi­toin­nin ja efek­toin­nin kaut­ta lop­pu­tuot­teen mik­sauk­seen ja mas­te­roin­tiin liit­ty­vät pe­rus­a­si­at.

Kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat mm.: opin­to­jak­sol­la tu­tus­tu­taan stu­di­o­työs­ken­te­lyn mah­dol­li­suuk­siin  ja opis­kel­laan mu­sii­kin ää­nit­tä­mis­tä di­gi­taa­li­sen au­di­o­työ­a­se­ma­oh­jel­mis­ton (DAW) avul­la.

MU20 Te­at­te­ri­mu­siik­ki 4 op -mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Kou­lun draa­man ja te­at­te­rin opin­to­jak­so­jen pro­duk­ti­ot si­säl­tä­vät run­saas­ti mu­sii­kil­lis­ta ai­nes­ta. Osal­lis­tu­mi­ses­ta muu­sik­ko­na näi­hin pro­duk­ti­oi­hin voi opis­ke­li­ja saa­da 2-4 opin­to­pis­tet­tä oh­jaa­vien opet­ta­jien har­kin­nan mu­kai­ses­ti. Opin­toi­hin ote­taan pie­ni ryh­mä inst­ru­ment­tin­sa hy­vin hal­lit­se­via soit­ta­jia ja lau­la­jia mu­sii­kin­o­pet­ta­jan har­kin­nan mu­kaan. Ryh­mä val­mis­taa te­at­te­ri­e­si­tyk­sen mu­sii­kin, ääni­mai­se­man ja efek­tit pro­duk­ti­on tar­pei­den mu­kaan. Mu­siik­ki­na voi­daan käyt­tää val­mii­ta sä­vel­lyk­siä, tuot­taa mu­siik­kia imp­ro­vi­soi­den tai sä­vel­tää itse.

MU25 Esi­tys­tek­niik­ka 2 op – mu­sii­kin kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la opis­kel­laan esi­tys­tek­niik­kaan liit­ty­viä asi­oi­ta: ää­nen­tois­toa ja valo­tek­niik­kaa kou­lun lait­teis­tol­la. Kos­ka käy­tän­nön har­joi­tuk­set vie­vät mel­ko pal­jon ai­kaa, on va­rau­dut­ta­va myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­työs­ken­te­lyyn.
Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja:

Opin­to­jak­son kes­kei­sis­sä si­säl­löis­sä pa­neu­du­taan mm. seu­raa­viin asi­oi­hin:

KU3 Kuva vies­tii ja vai­kut­taa 2 op  – kuva­tai­teen val­ta­kun­nal­li­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sos­sa sy­ven­ny­tään me­di­an maa­il­maan sekä käyt­tä­jän, tuot­ta­jan että tul­kit­si­jan roo­leis­sa. Pe­reh­dy­tään eri­tyi­ses­ti di­gi­taa­li­seen ku­vaan, ku­van muok­kauk­sen kei­noi­hin ja me­di­a­tai­tee­seen. Opin­to­jak­so laa­jen­taa kult­tuu­rin tun­te­mus­ta ja tie­tä­mys­tä me­di­an, tai­teen, mai­non­nan, so­si­aa­li­sen me­di­an, tek­no­lo­gi­an ja au­di­o­vi­su­aa­li­sen vies­tin­nän alal­la. Opin­to­jak­sos­sa tu­tus­tu­taan kuva­tai­teen uu­siin me­di­a­tek­no­lo­gi­an kei­noi­hin, työ­ta­poi­hin ja mah­dol­li­suuk­siin suun­nit­te­lus­sa.

Glo­baa­li- ja kult­tuu­ri­o­saa­mis­ta pai­no­te­taan opin­to­jak­sol­la roh­kai­se­mal­la opis­ke­li­joi­ta esi­mer­kik­si kä­sit­te­le­mään kult­tuu­ri­seen mo­ni­nai­suu­teen ja glo­ba­li­saa­ti­oon liit­ty­viä il­mi­öi­tä ku­val­li­ses­sa työs­ken­te­lys­sä.  Opis­ke­li­jan moni­muo­toi­set osal­lis­tu­mis-, vai­kut­ta­mis- ja työ­ko­ke­muk­set sekä nii­den ref­lek­toin­ti ovat yh­teis­kun­nal­li­sen osaa­mi­sen läh­tö­koh­ta­na. Opin­not sy­ven­tä­vät opis­ke­li­jan ym­mär­rys­tä omas­ta roo­lis­taan, vas­tuus­taan ja mah­dol­li­suuk­sis­taan tu­kea tasa-ar­von to­teu­tu­mis­ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja omas­sa ym­pä­ris­tös­sään. Vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­sen ke­hit­tä­mi­ses­sä poh­di­taan esi­mer­kik­si sa­nan­va­pau­den mer­ki­tys­tä, sen vas­tuul­lis­ta käyt­töä sekä tie­don­kä­si­tyk­sen ja tie­don­vä­li­tyk­sen muut­tu­mis­ta eri näkö­kul­mis­ta. Opis­ke­li­ja hah­mot­taa ra­ken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja kult­tuu­rien­vä­li­sen ym­mär­ryk­sen mer­ki­tyk­sen kes­tä­väl­le tu­le­vai­suu­del­le, demo­kra­ti­al­le ja rau­hal­le.

KU6 Valo­ku­vaus 2 op  – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Valo­ku­vaus­kurs­sil­la työs­ken­nel­lään moni­puo­li­ses­ti valo­ku­via ot­ta­en ja tai­teen­muo­toon muu­ten laa­jas­ti tu­tus­tu­en

Opin­to­jak­son ta­voit­tei­ta ovat mm., että opis­ke­li­ja­tun­tee valo­ku­vauk­sen his­to­ri­aa, ke­hi­tys­tä ja tyy­li­la­je­ja tai­de­muo­to­na, tun­tee ka­me­ran toi­min­ta­peri­aat­teet Ca­me­ra Obs­cu­ras­ta digi­ka­me­raan, op­pii käyt­tä­mään jär­jes­tel­mä­ka­me­ran mah­dol­li­suuk­sia  ja op­pii oman valo­kuva­il­mai­sun ja sy­ven­tää  ku­vaus­tyy­li­ään.

Opin­to­jak­son kes­kei­siä  si­säl­tö­jä ovat: 

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta esiin tu­le­vat ai­na­kin hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen täs­sä hy­vin ku­val­lis­tu­nees­sa ajas­sa, jos­sa nuo­ren iden­ti­teet­tiin liit­tyy vah­vas­ti valo­ku­van voi­ma hy­väs­sä ja pa­has­sa.

KU8 Pii­rus­tus ja maa­laus 2op – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt ovat:

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta esiin tu­le­vat ai­na­kin moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen ko­keel­li­suu­den ni­mis­sä sekä yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen jul­kis­ten te­os­ten tar­kas­te­lus­sa, ja tuot­ta­mi­ses­sa.

KU9 Sar­ja­kuva ja ani­maa­tio 2op – kuva­tai­teen kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­son ta­voit­tei­ta ovat:

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt ovat:

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta esiin tu­le­vat ai­na­kin moni­tie­tei­nen ja luo­va osaa­mi­nen ko­keel­li­suu­den ni­mis­sä sekä yh­teis­kun­nal­li­nen osaa­mi­nen jul­kis­ten te­os­ten tar­kas­te­lus­sa, ja tuot­ta­mi­ses­sa, kan­taa ot­ta­mi­ses­sa, sar­ja­ku­van ja ani­maa­ti­on anar­kis­ti­suu­des­sa ja ruo­hon­juu­ri­ta­son demo­kraat­ti­ses­sa voi­mas­saan.

URHO1 Ke­hi­ty huip­pu-ur­hei­li­jak­si/val­men­nus­oppi 1 2op – ur­hei­li­joil­le suun­nat­tu kou­lu­koh­tai­nen va­lin­nai­nen

Opin­to­jak­sol­la työs­ken­nel­lään opis­ke­li­jan koko­nais­val­tai­sen ur­hei­li­ja­na ke­hit­ty­mi­sen tu­ke­mi­sek­si suo­ma­lai­sen val­men­nus­o­saa­mi­sen mal­lia mu­kail­len. Laji­har­joit­te­lun ja fyy­si­sen har­joit­te­lun ym­mär­tä­mi­sen sy­ven­tä­mi­sen li­säk­si an­ne­taan tu­kea psyyk­ki­siin, so­si­aa­li­siin sekä elä­män­hal­lin­nan tai­toi­hin sekä ajan­käy­tön ja kuor­mi­tuk­sen hal­lin­taan.

Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta pai­not­tu­vat hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen ja eet­ti­nen osaa­mi­nen.

Opin­to­jak­son ta­voit­tei­na ovat, että opis­ke­li­ja

URHO 4-9 Ur­hei­lu­val­men­nuk­sen laji­koh­tai­set opin­to­jak­sot (2op suo­ri­tet­tu opin­to­jak­so)– ur­hei­li­joil­le suun­nat­tu­ja kou­lu­koh­tai­sia va­lin­nai­sia

Ur­hei­lu­lu­ki­oi­den laji­koh­tai­set ta­voit­teet ja si­säl­löt pe­rus­tu­vat pää­osin laji­liit­to­jen val­men­nuk­sen lin­jauk­siin ja laji­koh­tai­siin ur­hei­li­jan po­lun ku­vauk­siin. Nämä yh­des­sä ur­hei­lu­lu­ki­oi­den yleis­ten ur­hei­lu­o­pin­to­jen ta­voit­tei­den ja si­säl­tö­jen kans­sa muo­dos­ta­vat suo­ma­lai­sen ur­hei­lu­lu­ki­on ur­hei­lu­o­pin­to­jen lin­jauk­set. Laa­ja-alai­sen osaa­mi­sen ta­voit­teis­ta pai­not­tu­vat hy­vin­voin­ti­o­saa­mi­nen, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mi­nen.

Opin­to­jak­so­jen ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat  ur­hei­li­ja­na ke­hit­ty­mi­nen ja laji­o­saa­mi­nen sekä:

TE­MAAT­TI­SET OPIN­NOT 

Te­maat­ti­set ovat opin­to­ja, jot­ka usein muo­dos­tu­vat usei­den eri oppi­ai­nei­den osa-alu­eis­ta tai ne to­teu­te­taan usei­den eri oppi­ai­nei­den yh­teis­työ­nä

Es­port1 – Tu­tus­tu e-ur­hei­luun 2op – kou­lu­koh­tai­nen te­maat­ti­nen va­lin­nai­nen opin­to­jak­so

Opin­to­jak­so suo­ri­te­taan ns. kesä­o­pin­toi­na eli tii­vis­te­tys­ti kesä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la luku­vuo­den vi­ral­li­ses­ti lo­put­tua. Opet­ta­ja­na toi­mii e-sports -asi­an­tun­ti­ja.

Opin­to­jak­son ylei­si­nä ta­voit­tei­na on, että opis­ke­li­ja

Kes­kei­set si­säl­löt

KUMU1 Ää­nes­tä ku­vaa-ku­vaa ää­nes­tä 2 op- tai­tei­den vä­li­nen te­maat­ti­nen kou­lu­koh­tai­nen opin­to­jak­so

Opin­to­jak­sol­la yh­dis­ty­vät ku­van­te­ke­mi­sen in­no­va­tii­vi­set ko­kei­le­vat maa­laa­mi­sen, piir­tä­mi­sen muo­dot ja luo­va ääni-imp­ro­vi­saa­tio ja ko­kei­le­va mu­siik­ki.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­jat

Kes­kei­siä si­säl­tö­jä ovat kuva- ja ääni-imp­ro­vi­saa­tio, tai­tei­den­vä­li­nen lä­hes­ty­mi­nen, tuot­ta­mi­nen, te­os­ten ja­ka­mi­nen.

Opin­to­jak­so tu­kee opis­ke­li­jan hy­vin­voin­ti­o­saa­mis­ta, vuo­ro­vai­ku­tus­o­saa­mis­ta ja moni­tie­teis­tä ja luo­vaa osaa­mis­ta. Opin­to­jak­so si­joit­tuu toi­seen jak­soon, muo­dos­tuu 1op. mu­siik­kia ja 1op. kuva­tai­det­ta. Opet­ta­ji­na toi­mi­vat vuo­ro­tel­len kuva­tai­teen opet­ta­ja ja mu­sii­kin opet­ta­ja.

RETK1 Luon­non­tun­te­mus ja ret­kei­ly 2op – kou­lu­koh­tai­nen te­maat­ti­nen opin­to­jak­so

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Opin­to­jak­son kes­kei­set si­säl­löt

TEAT2 Tai­det­ta kai­kil­la ais­teil­la (mu­sii­ki­te­at­te­rin vi­su­a­li­soin­ti) 2op – kou­lu­koh­tai­nen te­maat­ti­nen opin­to­jak­so 

Opin­to­jak­sol­la osal­lis­tu­taan JY­Kin mu­siik­ki­te­at­te­rin vuo­tui­seen luo­vaan pro­ses­siin ja suun­ni­tel­laan sekä tuo­te­taan vi­su­aa­lis­ta ma­te­ri­aa­lia pro­jek­tin tar­pei­siin. Vi­su­aa­li­nen ilme, ku­ten ju­lis­teet, do­ku­men­taa­ti­ot, la­vas­teet, pu­vus­tus, mas­kee­raus, mahd. vi­deo/kuva­pro­ji­soin­nit suun­ni­tel­laan yh­des­sä työ­ryh­mäs­sä näyt­te­li­jöi­den ja muu­si­koi­den luo­vaa pro­ses­sia seu­ra­ten.

Opin­to­jak­son ta­voit­tee­na on, että opis­ke­li­ja

Kes­kei­set si­säl­löt

HA­LU­TES­SA­SI VOIT OT­TAA OPIN­TO­JAK­SO­JA LU­KI­ON ALET­TUA MYÖS 2.-3. VUO­SIEN TAR­JON­NAS­TA, MI­KÄ­LI LUKU­JÄR­JES­TYK­SEE­SI MAH­TUU.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIO ha­ki­jan opas ke­vät 2021JY­KIS­TÄ JAT­KOON!28.12.2020