Rehtorin tervehdys

Hei!
Ter­ve­tu­loa elo­kuus­sa 2020  lu­kio-opin­to­jen pa­riin pe­rin­teik­kää­seen ja mo­der­niin Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­oon, niin van­hat jat­ka­vat opis­ke­li­jat kuin myös uu­det. Uu­sia opis­ke­li­joi­ta otam­me tänä vuon­na 40 ur­hei­lu­lu­ki­oon, 28 mu­sii­kin- ja il­mai­sun lin­jal­le ja 142 yleis­lin­jal­le. Li­säk­si muu­ta­mia uu­sia opis­ke­li­joi­ta aloit­taa 2. sekä 3. vuo­del­la. Meil­lä on en­nä­tyk­sel­li­sen suu­ri 4. vuo­si­luok­ka, noin 70 opis­ke­li­jaa. Nel­jän­nel­le vuo­del­le on osoi­tet­tu si­ten kak­si ryh­män­oh­jaa­jaa, Anu Haa­pa­lai­nen ja Jari Kok­ko­nen.

Kai­kil­la on ol­lut poik­keuk­sel­li­nen ke­vät ja kesä, on jou­dut­tu ajat­te­le­maan opin­to­ja sekä omaa va­paa-ai­kaa ihan uu­teen us­koon.  Toi­vot­ta­vas­ti poik­keus­olot jäi­vät taak­se ja voim­me kes­kit­tyä opin­toi­hin jäl­leen te­hok­kaas­ti ja so­si­aa­li­nen elä­mä­kin pa­lai­si en­nal­leen. Toki uu­sia kek­sin­tö­jä sekä in­no­vaa­ti­oi­ta­kin on toi­vot­ta­vas­ti etä­jak­so­jen ai­ka­na syn­ty­nyt niin pe­rus­kou­lu- kuin lu­ki­o­ai­kaan­kin.

Saam­me kai­vat­tua lisä­re­surs­sia opin­to­jen oh­jauk­seen. Pyhä­se­län kou­lus­ta ja lu­ki­os­ta tut­tu opín­to-oh­jaa­ja Jen­ni Ker­vi­nen aloit­taa kol­man­te­na opin­to-oh­jaa­ja­na.  Si­ten 2. ker­rok­seen on teh­ty yksi opin­to-oh­jaa­jan työ­huo­ne li­sää.

Lu­ku­jär­jes­ty­sex­pert­ti  leh­to­ri Jari Rok­ki­la saa toi­mis­ton 3. ker­rok­sen ns. tas­kuun (maan­tie­teen luo­kan ta­ka­na ole­va tila). Sa­maan yh­tey­teen val­mis­tuu toi­nen toi­mis­to­tila myös mui­hin tu­le­vai­suu­den tar­pei­siin lä­hin­nä opis­ke­li­ja­huol­toa sil­mäl­lä pi­tä­en.

Uu­si­na opet­ta­ji­na aloit­ta­vat ma­te­ma­tii­kan, fy­sii­kan ja ke­mi­an leh­to­ri Mi­ka­el Kal­li­o­kos­ki sekä bi­o­lo­gi­an, maan­tie­teen sekä ter­veys­tie­don tun­ti­o­pet­ta­ja Tomi Huus­ko. Ur­hei­lu­a­ka­te­mi­as­ta ai­em­min tut­tu Kim­mo Hyp­pö­nen toi­mii luku­vuon­na 2020-2021 ter­veys­tie­don tun­ti­o­pet­ta­ja­na. Vah­vuu­teen pa­laa vuo­den pois­sa­olon jäl­keen myös eng­lan­nin leh­to­ri Nii­na Ho­lo­pai­nen. Yh­teis­työ tii­vis­tyy en­ti­ses­tään myös ly­se­on sekä Nors­sin kans­sa kurs­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä ja myös nois­ta lu­ki­ois­ta opet­ta­jia on mu­ka­na kurs­seil­la. Isa Pa­ka­ri­nen on vir­ka­va­paal­la ja hä­nen si­jai­suut­taan hoi­taa jo vii­me luku­vuon­na­kin vah­vuu­des­sa ol­lut Nin­ja Tuu­pai­nen.

Opis­ke­li­ja­mää­rä meil­lä on tu­le­va­na luku­vuon­na suu­rem­pi kuin kos­kaan ai­kai­sem­min, noin 700 opis­ke­li­jaa.  Hen­ki­lö­kun­taa löy­tyy noin 50.

Ter­ve­tu­loa siis kai­kil­le tän­ne Pa­pin­ka­dul­le! Nä­em­me vii­meis­tään 13. elo­kuu­ta. Tsemp­piä kai­kil­le!

Esa Räty

reh­to­ri

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­kio

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020