KELAn opintoetuudet 2020-2021

KELAn opintoetuudet

Opin­to­raha, opin­to­lai­nan val­ti­on­ta­kaus, kor­ko­a­vus­tus, huol­ta­ja­ko­ro­tus
• Kou­lu­mat­ka­tuki (ha­et­ta­va luku­vuo­dek­si ker­ral­laan)
Opin­to­tu­kea voi saa­da Suo­mes­sa tai ulko­mail­la suo­ri­tet­ta­viin opin­toi­hin lu­ki­os­sa. Opin­to­tuki­e­tuuk­sia myön­ne­tään vain opis­ke­li­jan ha­ke­muk­ses­ta.
Opin­to­tuen myön­tä­mis­e­del­ly­tys on opin­to­jen pää­toi­mi­nen har­joit­ta­mi­nen. Lu­kio-opin­not ovat pää­toi­mi­sia, jos suo­ri­tet­ta­van oppi­mää­rän laa­juus on vä­hin­tään 75 kurs­sia ja opis­ke­li­ja opis­ke­lee läs­nä ol­len luku­kau­den ai­ka­na vä­hin­tään 10 kurs­sia tai osal­lis­tuu luku­kau­den ai­ka­na kah­teen yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­lu­vaan ko­kee­seen. Opin­to­tuen suu­ruus mää­räy­tyy iän, si­vii­li­sää­dyn ja asu­mis­muo­don mu­kaan. Opis­ke­li­jan omat tu­lot ja van­hem­pien tu­lot voi­vat vai­kut­taa opin­to­tuen mää­rään.

Alle 18-vuo­ti­aan on il­moi­tet­ta­va ha­ke­muk­ses­saan myös huol­ta­ja­tie­to, kos­ka Ke­lan on an­net­ta­va alle 18-vuo­ti­aan ha­ki­jan opin­to­e­tuuk­sia kos­ke­va pää­tös tie­dok­si myös huol­ta­jal­le.

Opin­to­raha
Opin­to­ra­haa ei myön­ne­tä opis­ke­li­jal­le, joka saa lap­si­li­sää. Lap­si­li­sää mak­se­taan sen ka­len­te­ri­kuu­kau­den lop­puun, jol­loin lap­si täyt­tää 17 vuot­ta. Opin­to­raha voi olla enin­tään 250,28 eu­roa. It­se­näi­si­ses­ti asu­vien yli 18 vuo­ti­ai­den osal­ta van­hem­pien tu­lot ei­vät vai­ku­ta opin­to­ra­han mää­rään.

Opin­to­ra­han huol­ta­ja­ko­ro­tus

Jos olet alle 18-vuo­ti­aan lap­sen huol­ta­ja, voit saa­da 252,76 eu­ron opin­to­ra­han li­säk­si opin­to­ra­han huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sen, joka on 100,99 eu­roa kuu­kau­des­sa 1.8.2020 al­ka­en. Las­ten luku­mää­rä ja se, ke­nen luo­na lap­si asuu, ei­vät vai­ku­ta huol­ta­ja­ko­ro­tuk­seen. Huol­ta­ja­ko­ro­tus­ta ei voi ha­kea, vaan Kela myön­tää sen au­to­maat­ti­ses­ti muun opin­to­ra­han li­säk­si, kun tie­to huol­ta­juu­des­ta on vä­es­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä.

Opin­to­tuen ha­ke­mi­nen
• Kela toi­voo, että opin­to­tu­kia kos­ke­vat ha­ke­muk­set lä­he­tet­täi­siin heil­le ensi­si­jai­ses­ti säh­köi­ses­ti.
• www.kela.fi/asi­oin­ti
›› Pal­ve­luun kir­jau­du­taan omil­la verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la.
›› Myös ha­ke­muk­sen liit­teet voi toi­mit­taa ver­kos­sa.
• Ha­ke­mus­lo­mak­kei­ta saa Ke­lan in­ter­net­sivuilta, Ke­las­ta ja oppi­lai­tok­sis­ta.
• Opin­to­tuki voi­daan myön­tää ai­kai­sin­taan ha­ke­muk­sen saa­pu­mis­kuu­kau­den alus­ta al­ka­en.
• Oh­jeet opin­to­e­tuuk­sis­ta ja nii­den ha­ke­mi­ses­ta löy­ty­vät osoit­tees­ta www.kela.fi/opis­ke­li­jat. Neu­vo­ja saa myös lu­ki­on kans­li­as­ta ja Ke­lan pai­kal­lis­toi­mis­tois­ta.
• Mah­dol­li­sen nel­jän­nen opis­ke­lu­vuo­den syys- ja ke­vät­luku­kau­del­le opis­ke­li­jan on teh­tä­vä uusi ha­ke­mus, mi­kä­li opin­not ovat edel­leen pää­toi­mi­sia. Ke­lan säh­köi­ses­sä asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa opis­ke­li­ja voi:
• ha­kea opin­to­tu­kea
• tar­kis­taa, mil­le ajal­le opin­to­tuki on myön­net­ty ja pal­jon­ko tu­kea mak­se­taan
• tar­kis­taa vuo­si­tulo­ra­jan­sa ja kat­soa, mon­ta­ko tuki­kuu­kaut­ta on käyt­tä­nyt ja mon­ta­ko on vie­lä käy­tet­tä­vis­sä
• tar­kis­taa opin­to­lai­na­tie­ton­sa
• pa­laut­taa, pe­rua tai lak­kaut­taa opin­to­tuen
• il­moit­taa tu­keen vai­kut­ta­vis­ta muu­tok­sis­ta ja ha­kea lisä­tu­kea.

Opin­to­ra­han oppi­ma­te­ri­aa­li­lisä on 47,26 e/kk, ja sitä voi­daan myön­tää 1.8.2020 al­ka­en. Voit saa­da oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sää, jos seu­raa­vat eh­dot täyt­ty­vät: Oppi­ma­te­ri­aa­li­li­sää voi­vat saa­da opin­to­tu­keen oi­keut­ta­vaa am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta tai lu­ki­o­kou­lu­tus­ta suo­rit­ta­vat,  jos van­hem­pie­si yh­teen­las­ke­tut tu­lot ovat enin­tään 41 100 e/v.

Kou­lu­mat­ka­tuki
• Opis­ke­li­jan on ha­et­ta­va etuut­ta luku­vuo­dek­si ker­ral­laan.
• Yh­den­suun­tai­sen kou­lu­mat­kan opis­ke­li­jan koti­o­soit­tees­ta oppi­lai­tok­seen on ol­ta­va vä­hin­tään 10 km.
• Kou­lu­mat­ka vä­hin­tään 4 päi­vä­nä vii­kos­sa, ja tu­keen oi­keut­ta­van ajan tu­lee kes­tää yhtä­jak­soi­ses­ti vä­hin­tään 18 päi­vää.
• Ka­len­te­ri­kuu­kau­des­sa on ol­ta­va vä­hin­tään 18 tu­keen oi­keut­ta­vaa päi­vää.
• Kou­lu­mat­ka­tu­kea voi­vat saa­da pää­toi­mi­ses­ti opis­ke­le­vat lu­kio-opis­ke­li­jat. Lu­kio-opin­not ovat pää­toi­mi­sia, jos suo­ri­tet­ta­van oppi­mää­rän laa­juus on vä­hin­tään 75 kurs­sia ja opis­ke­li­ja opis­ke­lee läs­nä ol­len luku­kau­den ai­ka­na vä­hin­tään 10 kurs­sia tai osal­lis­tuu luku­kau­den ai­ka­na kah­teen yli­op­pi­las­tut­kin­toon kuu­lu­vaan ko­kee­seen.
• Kou­lu­mat­ka­tu­keen ei­vät vai­ku­ta ikä­si, tu­lo­si eikä omai­suu­te­si.

Kou­lu­mat­ka­tuki­lip­pu kan­nat­ta hank­kia, jos kuu­kau­si­li­pun hin­ta on yli 43 eu­roa(ely, mat­ka­huol­to) tai yli 36 € (Jojo-bus­sit A, AB, ABC-alu­eet). JoJo-A-alu­een si­säl­lä kan­nat­taa ver­ra­ta myös las­ten li­pun hin­taa alle 17 vuo­ti­ail­la.  Lisä­tie­toa Joen­suun seu­dun bus­si­lip­pu­jen hin­noit­te­lus­ta si­vul­ta https://jojo.joen­suu.fi/li­put-ja-hin­nat. Opis­ke­li­ja toi­mit­taa pa­pe­ri­lo­ma­ke­ha­ke­muk­sen­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta lu­ki­on kans­li­aan ai­kai­sin­taan elo­kuus­sa. Kou­lu­mat­ka­tu­et­tu­jen bus­si­lip­pu­jen os­toa var­ten kou­lu­sih­tee­ri kir­joit­taa osto­to­dis­tuk­sen opis­ke­li­jal­le. Las­ten lip­puun et tar­vit­se osto­to­dis­tus­ta.

Luku­vuo­den vii­mei­nen kou­lu­mat­ka­tuki­lip­pu on os­tet­ta­va vii­meis­tään 22.5.2019, jos luku­vuo­den pää­tös­päi­väk­si mer­ki­tään .5. kesä­kuu­ta.

Itse jär­jes­tet­ty kul­ku­tapa:
• Opis­ke­li­jan jär­jes­tä­mä kul­ku­tapa.
• Yleen­sä vain, jos muut kul­ku­ta­vat ei­vät ole käy­tet­tä­vis­sä.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020