Aineen oppimäärän arviointi

Aineen oppimäärän arviointi

Ai­neen koko oppi­mää­rän päät­tö­ar­vi­oin­ti muo­dos­tuu pa­kol­lis­ten ja sy­ven­tä­vien kurs­si­arvo­sa­no­jen pe­rus­teel­la. Opet­ta­ja voi päät­tö­ar­vi­oin­tia an­ta­es­saan ot­taa huo­mi­oon opin­to­jen nou­su­joh­tei­suu­den. Oppi­mää­rän hy­väk­syt­ty suo­rit­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut pa­kol­li­set kurs­sit.

Ur­hei­lu­lin­ja­lai­nen voi jät­tää ope­tus­suun­ni­tel­mas­ta 8 pa­kol­lis­ta kurs­sia suo­rit­ta­mat­ta, mut­ta jo­kai­ses­ta oppi­ai­nees­ta tu­lee kui­ten­kin teh­dä vä­hin­tään 50 % pa­kol­li­sis­ta kurs­seis­ta. Jos oppi­ai­nees­sa on vain yksi pa­kol­li­nen kurs­si, on ur­hei­lu­lin­ja­lai­sen se opis­kel­ta­va.

Hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja voi enim­mil­lään olla alla ole­vas­sa tau­lu­kos­sa mai­nit­tu osuus opis­kel­luis­ta pa­kol­li­sis­ta ja sy­ven­tä­vis­tä kurs­seis­ta. Esi­mer­kik­si jos opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut his­to­ri­aa yh­teen­sä nel­jä pa­kol­lis­ta kurs­sia ja yh­den sy­ven­tä­vän kurs­sin, vain yksi kurs­seis­ta voi olla hy­lät­ty. Hy­lät­ty suo­ri­tus kou­lu­koh­tai­ses­sa kurs­sis­sa ei ole mah­dol­li­nen eli se ei ker­ry­tä kurs­si­ker­ty­mää.

Ai­neen oppi­mää­rä ar­vi­oi­daan nu­mee­ri­ses­ti. Mi­kä­li opis­ke­li­ja kir­jal­li­ses­ti pyy­tää, hän on oppi­mää­rän ar­vi­oin­nis­sa oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän (S) lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa on suo­rit­ta­nut vain yh­den kurs­sin, sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li hän on suo­rit­ta­nut niis­sä vain kak­si kurs­sia. Ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lyt muut lu­ki­on teh­tä­vään so­vel­tu­vat opin­not ar­vi­oi­daan pää­sään­töi­ses­ti as­tei­kol­la suo­ri­tet­tu/hy­lät­ty.

Pa­kol­li­sia ja sy­ven­tä­viä kurs­se­ja (ei si­säl­lä so­vel­ta­via kurs­se­ja) saa olla enin­tään:
suo­ri­tet­tu­na  1-2 kurs­sia jois­ta hy­lät­ty­jä kurs­si­arvo­sa­no­ja  voi olla enin­tään 0
suo­ri­tet­tu­na 3-5 kurs­sia,jois­ta hy­lät­ty­jä kurs­si­arvo­sa­no­ja voi olla enin­tään   1
suo­ri­tet­tu­na 6-8 kurs­sia, jois­ta hy­lät­ty­jä kurs­si­arvo­sa­no­ja voi olla enin­tään  2
suo­ri­tet­tu­na 9 tai enem­män kurs­se­ja, jois­ta hy­lät­ty­jä kurs­si­arvo­sa­no­ja voi olla enin­tään 3

Oppiaineen päättöarvosanan korottaminen

Opis­ke­li­ja voi ker­ran yrit­tää min­kä ta­han­sa oppi­mää­rän päät­tö­arvo­sa­nan ko­rot­ta­mis­ta osal­lis­tu­mal­la en­nen yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia tai kir­joi­tus­ten jäl­keen pi­det­tä­viin kuu­lus­te­lui­hin. Kuu­lus­te­lus­sa on hal­lit­ta­va ai­neen koko oppi­mää­rä. Abi­tu­rient­ti voi ko­rot­taa yk­sit­täis­ten hy­lät­ty­jen kurs­sien arvo­sa­no­ja kol­man­nen jak­son ar­vos­te­lun jäl­keen vain uu­sin­ta­koe­päi­vi­nä.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020