Kurssin arviointi

Ar­vi­oin­nin yleis­peri­aat­teet

KURS­SI­AR­VI­OIN­NIS­SA KÄY­TE­TYT MER­KIN­NÄT:

Kurssin arvioimatta jättäminen

Kurs­si­arvo­sa­naa ei an­ne­ta lain­kaan opis­ke­li­jal­le, joka il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä (ks. pois­sa­olot) on pois­sa oppi­tun­neilta tai muul­la ta­val­la lyö lai­min opis­ke­lun­sa tai kurs­siin liit­ty­vät suo­ri­tuk­sen­sa. Vil­pis­tä seu­raa kurs­sin ar­vos­te­le­mat­ta jät­tä­mi­nen ja uu­sin­ta­oi­keu­den me­net­tä­mi­nen. Sa­moin kurs­sin jou­tuu suo­rit­ta­maan uu­des­taan, mi­kä­li opis­ke­li­ja jää kiin­ni vil­pin yrit­tä­mi­ses­tä.

Kurssin uusiminen ja uusintakoe

Uu­sin­ta­ko­kee­seen voi osal­lis­tua vain, jos on saa­nut hy­lä­tyn arvo­sa­nan kurs­sis­ta. Hy­lä­tyn kurs­sin voi uu­sia yh­den ker­ran uu­sin­ta­koe­päi­vä­nä mil­loin ta­han­sa lu­ki­o­ai­ka­na. Suo­si­tel­ta­vaa on, että opis­ke­li­ja suo­rit­taa vain yh­den ko­keen/uu­sin­ta­päi­vä. Uu­sin­taan on il­moit­tau­dut­ta­va Wil­man kaut­ta. Mi­kä­li opis­ke­li­ja on pois­sa uu­sin­ta­ko­kees­ta il­man pä­te­vää syy­tä, hän me­net­tää uu­sin­ta­oi­keu­ten­sa. Hy­väk­sy­tyn kurs­sin voi uu­sia osal­lis­tu­mal­la kurs­sil­le uu­des­taan tai neu­vot­te­le­mal­la sen suo­rit­ta­mi­ses­ta opet­ta­jan kans­sa. Pa­rem­pi arvo­sana jää voi­maan. Kaik­kien kurs­sien ei tar­vit­se olla hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu­ja oppi­ai­neen päät­tö­ar­vi­oin­tia var­ten.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020