Opiskelun erityinen tuki

Opis­ke­lun eri­tyi­nen tuki

Opis­ke­li­jal­la on tar­vit­ta­es­sa oi­keus saa­da eri­tyis­tä tu­kea opin­toi­hin­sa. Opis­ke­li­ja voi saa­da aine­koh­tais­ta tuki­o­pe­tus­ta, jon­ka käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä so­vi­taan ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa. Kou­lu jär­jes­tää myös eri­lai­sia op­pi­mi­sen tuki­kurs­se­ja mm. ma­te­ma­tii­kas­sa, eng­lan­nis­sa ja ruot­sis­sa.

Eri­tyis­o­pe­tuk­sen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jaa eri­lai­sis­sa op­pi­mi­seen liit­ty­vis­sä vai­keuk­sis­sa, esi­mer­kik­si lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen vai­keus eli luki­vai­keus. Eri­tyis­o­pet­ta­ja ei anna min­kään ai­neen eri­tyis­o­pe­tus­ta, vaan hän aut­taa opis­ke­li­jaa löy­tä­mään so­pi­van op­pi­mis­tyy­lin ja opis­ke­lu­tek­nii­kan. Hä­nen kans­saan suun­ni­tel­laan mah­dol­li­sia tuki­toi­mia yh­des­sä opet­ta­jien kans­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­ja tes­taa ja te­kee tar­vit­ta­via lau­sun­to­ja sekä aut­taa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ha­ke­mi­ses­sa yli­op­pi­las­ko­kei­siin.

Eri­tyis­o­pet­ta­ja­na toi­mii Tan­ja Paa­si­kal­lio, ja hän on yh­teis­kou­lul­la kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin, puh. 050 441 4555, säh­kö­pos­ti: tan­ja.paa­si­kal­lio@edu.joen­suu.fi. Mui­na ai­koi­na hä­net voi ta­voit­taa Wil­mas­ta, pu­he­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

Tu­kea tar­vit­se­van opis­ke­li­jan oli­si hyvä olla yh­tey­des­sä eri­tyis­o­pet­ta­jaan jo en­sim­mäi­se­nä opis­ke­lu­vuon­na. Op­pi­mis- ja opis­ke­lu­vai­keuk­sis­ta on suo­si­tel­ta­vaa kes­kus­tel­la myös ryh­män­oh­jaa­jan kans­sa. Lisä­tie­toa opis­ke­lun tuki­muo­dois­ta löy­tyy kou­lun koti­sivuilta.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020