Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

1. Taustaa

Op­pi­las- ja opis­ke­li­ja­huol­to­lain (1287/2013) mu­kaan opis­ke­lu­huol­lon to­teut­ta­mis­ta, ar­vi­oin­tia ja ke­hit­tä­mis­tä var­ten laa­di­taan oppi­lai­tos­koh­tai­nen opis­ke­lu-huol­to­suun­ni­tel­ma. Suun­ni­tel­ma voi olla myös kah­den tai use­am­man oppi­lai­tok­sen yh­tei­nen. Opis­ke­lu­huol­to­suun­ni­tel­maan tu­lee olla si­säl­ly­tet­ty­nä suun­ni­tel­ma opis­ke­li­jan suo­jaa­mi­sek­si väki­val­lal­ta, kiu­saa­mi­sel­ta ja häi­rin­näl­tä.

Laki nais­ten ja mies­ten tasa-ar­vos­ta 609/1986 mää­rää laa­ti­maan oppi­lai­tos­koh­tai­ses­ti tasa-arvo­suun­ni­tel­man yh­teis­työs­sä hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den kans­sa. Sekä lu­ki­ois­sa että Joen­suun kau­pun­gin ta­sol­la on laa­dit­tu tasa-arvo­suun­ni­tel­mat, joi­ta tar­kis­te­taan tar­vit­ta­es­sa. Tasa-ar­vo­lain mu­kaan eri­tyi­ses­ti huo­mi­o­ta tu­lee kiin­nit­tää muun mu­as­sa sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän ja suku­puo­leen pe­rus­tu­van häi­rin­nän eh­käi­se­mi­seen ja pois­ta­mi­seen. Yh­teis­kou­lun lu­ki­os­sa suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen osal­lis­tuu yh­tei­söl­li­nen opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­mä yh­teis­työs­sä eri asi­an­tun­ti­ja­ta­ho­jen kans­sa

2. Käsitteistä

2.1 Väkivalta ja kiusaaminen

Kiu­saa­mi­sel­la tar­koi­te­taan jou­tu­mis­ta tois­tu­vas­ti tois­ten ta­hal­li­sen ja kiel­tei­sen toi­min­nan koh­teek­si. Kiu­saa­mi­nen on mah­dol­li­ses­ti hen­kis­tä tai fyy­sis­tä.

Suo­ral­la kiu­saa­mi­sel­la tar­koi­te­taan fyy­sis­tä tai sa­nal­lis­ta sa­tut­ta­mis­ta. Fyy­si­nen sa­tut­ta­mi­nen voi olla esi­mer­kik­si lyö­mis­tä, tö­ni­mis­tä tai pot­ki­mis­ta. Fyy­si­se­nä kiu­saa­mis­ta on myös omai­suu­den tai esi­mer­kik­si kou­lu­töi­den va­ras­ta­mis­ta tai tu­ho­a­mis­ta.

Epä­suo­ral­la kiu­saa­mi­sel­la tar­koi­te­taan mm. sa­tut­ta­mis­ta kier­to­teit­se va­hin­goit­ta­mal­la ih­mis­suh­tei­ta tai sul­ke­mal­la pois jou­kos­ta. Epä­suo­ra kiu­saa­mi­nen voi olla esi­mer­kik­si ar­vos­te­le­mis­ta se­län ta­ka­na tai va­hin­gol­lis­ten juo­ru­jen ja pe­rät­tö­mien jut­tu­jen le­vit­tä­mis­tä. Epä­suo­ra kiu­saa­mi­nen on usein vai­ke­as­ti ha­vait­ta­vaa. Täl­lai­sia kiu­saa­mi­sen muo­to­ja ovat mm. vih­jai­le­mi­nen, moni­mer­ki­tyk­sel­li­set vies­tit, joi­den to­del­li­nen mer­ki­tys au­ke­aa vain tie­tyl­le opis­ke­li­ja­ryh­mäl­le, sekä vuo­ro-vai­ku­tus­sään­tö­jen rik­ko­mi­nen, ku­ten ter­veh­ti­mät­tä jät­tä­mi­nen tai vas­taa­mat­ta jät­tä­mi­nen. Läh­tö­koh­ta­na kiu­saa­mi­ses­sa pi­de­tään kiu­sa­tuk­si jou­tu­neen omia ko­ke­muk­sia. Kiu­saa­ja ei vält­tä­mät­tä tun­nis­ta kiu­saa­van­sa.

Kiu­saa­mis­ta ovat:

Kiu­saa­mi­nen voi ta­pah­tua eri ym­pä­ris­töis­sä, usein so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Kaik­ki epä­miel­lyt­tä­väl­tä tun­tu­va koh­te­lu ei kui­ten­kaan ole kiu­saa­mis­ta. Rii­dat ja eri­mie­li­syy­det kuu­lu­vat ih­mis­ten vä­li­seen kans­sa­käy­mi­seen, ei­vät­kä ne ole kiu­saa­mis­ta. Rii­dat ja eri­mie­li­syy­det ero­a­vat kiu­saa­mi­ses­ta sii­nä, että ne ovat yleen­sä ohi­me­ne­viä ja het­kel­li­siä, eikä nii­den koh­teek­si jou­du jat­ku­vas­ti yksi ja sama opis­ke­li­ja. Kiu­soit­te­lu tai raju leik­ki ei­vät ole kiu­saa­mis­ta, jos nii­hin osal­lis­tu­vat opis­ke­li­jat ovat asi­as­ta sa­maa miel­tä ja se on kaik­kien mie­les­tä haus­kaa.

Kiu­saa­mis­ta esiin­tyy nuor­ten kes­kuu­des­sa usein ver­ho­tus­ti ja il­man että ai­kui­set sitä nä­ke­vät. Esi­mer­kik­si ryh­mäs­sä kiu­saa­mi­ses­ta kär­si­vät hy­vin usein myös ne, jot­ka ei­vät ole kiu­saa­mi­sen var­si­nai­sia koh­tei­ta. Ryh­män kult­tuu­ri saat­taa ra­ken­tua täl­löin pe­lon va­raan avoi­men ak­tii­vi­suu­den si­jas­ta. Väki­val­taa on myös opis­ke­li­jan väki­val­tai­nen ja uh­kaa­va käyt­täy­ty­mi­nen, jol­la hän vaa­ran­taa toi­sen hen­keä tai ter­veyt­tä tai joka koh­dis­tuu esi­mer­kik­si oppi­lai­tok­sen ir­tai­mis­toon.

2.2 Seksuaalinen häirinnän tunnusmerkit

Häi­rin­näl­lä tar­koi­te­taan täs­sä suun­ni­tel­mas­sa sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ja suku­puo­leen pe­rus­tu­vaa häi­rin­tää. Sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää on ei-toi­vot­tu yksi­puo­li­nen huo­mio, joka liit­tyy suku­puo­leen. Sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä sa­noin, elein tai te­oin on kiu­saa­mis­ta. Häi­rin­tä saa toi­sen tun­te­maan it­sen­sä no­lok­si, pe­lok­kaak­si, louk­kaan­tu­neek­si tai vi­hai­sek­si. Häi­rin­tä voi ta­pah­tua myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa tai pu­he­li­men vä­li­tyk­sel­lä. Suku­puo­li­nen huo­mio muut­tuu häi­rin­näk­si sil­loin, kun sitä jat­ke­taan, vaik­ka huo­mi­on koh­de il­mai­si­si sen ole­van epä­miel­lyt­tä­vää. Huo­mi­on koh­tee­na ole­van hen­ki­lön oma tun­te­mus ja ko­ke­mus on mit­ta­ri sii­hen, onko huo­mio sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää vai ei.

Sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ovat esi­mer­kik­si:

Sek­su­aa­li­se­na häi­rin­tä­nä ei voi­da pi­tää esi­mer­kik­si roh­kai­suk­si tai kii­tok­sek­si tar­koi­tet­tua neut­raa­lien var­ta­lon osien kos­ket­te­lua, ter­veh­dys- tai on­nit­te­lu­ti­lan­tee­seen liit­ty­vää ha­laus­ta (jo­hon ei lii­ty sek­su­aa­lis­ta vi­ri­tys­tä), asi­al­lis­ta tai am­ma­til­lis­ta kes­kus­te­lua sek­su­aa­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa tai yk­sit­täis­tä ja vi­a­ton­ta, hy­vän­tah­tois­ta ja huu­mo­riin liit­ty­vää ja vas­ta­vuo­rois­ta tai neut­raa­lia flirt­tiä.

Suku­puo­leen pe­rus­tu­val­la häi­rin­näl­lä tar­koi­te­taan hen­ki­lön suku­puo­leen liit­ty­vää ei-toi­vot­tua käy­tös­tä, joka ei ole luon­teel­taan sek­su­aa­lis­ta ja jol­la tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti tai tosi­a­si­al­li­ses­ti lou­ka­taan tä­män hen­kis­tä tai fyy­sis­tä kos­ke­mat­to­muut­ta ja jol­la luo­daan uh­kaa­va, viha­mie­li­nen, hal­ven­ta­va nöy­ryyt­tä­vä tai ah­dis­ta­va ilma­pii­ri.

Suku­puo­leen pe­rus­tu­va häi­rin­tä voi il­me­tä seu­raa­vin ta­voin:

3.  Joensuun yhteiskoulun lukiossa työskentely kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi

3.1 Ennaltaehkäisevä työ

Häi­rin­nän eh­käi­se­mi­sen läh­tö­koh­ta­na on oppi­lai­tok­sen joh­don ja kaik­kien työn­te­ki­jöi­den asen­ne; kiu­saa­mis­ta, väki­val­taa ja häi­rin­tää ei tule pi­tää mis­sään olo­suh­teis­sa hy­väk­syt­tä­vä­nä, jo­kai­nen on si­tou­tu­nut en­nal­ta­eh­käi­se­mi­seen ja puut­tuu vä­lit­tö­mäs­ti kaik­kiin esil­le tu­le­viin ta­pauk­siin. Jo­kai­sen ai­kui­sen toi­mi­jan pi­tää olla tark­ka­na sii­tä, että ei kiu­saa­mis­ti­lan­tei­ta ha­vai­tes­saan jää kiu­saa­mi­sen hil­jai­sen hy­väk­sy­jän roo­liin. Kiu­saa­mi­nen, väki­val­ta ja häi­rin­tä ei­vät lopu it­ses­tään, kaik­kiin nii­hin on puu­tut­ta­va mää­rä­tie­toi­ses­ti.  Jos nii­hin ei puu­tu­ta, on vaa­ra­na, että nii­tä ale­taan pi­tää yh­tei­sös­sä  ”nor­maa­li­na” käyt­täy­ty­mi­se­nä.

Kun lu­ki­os­sam­me kä­si­tel­lään kiu­saa­mis­ta, väki­val­taa tai häi­rin­tää, on tär­ke­ää, että kes­kus­te­lu py­syy koko ajan toi­sia asi­al­li­se­na ja kun­ni­oit­ta­va­na ja kaik­kien tu­lee ko­kea voi­van­sa tur­val­li­ses­ti osal­lis­tua kes­kus­te­luun. Tä­hän ta­voit­tee­seen pää­se­mis­tä tu­kee huo­mi­on kiin­nit­tä­mi­nen oppi­lai­tok­sen ylei­sen hy­vän ilma­pii­rin ja yh­tei­söl­li­syy­den vah­vis­ta­mi­seen. Kiu­saa­mi­sen, väki­val­lan ja häi­rin­nän eh­käi­se­mis­tä kä­si­tel­lään luku­vuo­sit­tain lu­ki­os­sam­me myös eri oppi­ai­nei­den oppi­tun­neil­la, ryh­män­oh­jauk­ses­sa, opis­ke­li­ja­kun­nas­sa ja mah­dol­li­ses­ti muis­sa yh­teyk­sis­sä.

Kiu­saa­mi­sen, väki­val­lan ja häi­rin­nän eh­käi­se­mis­tä kä­si­tel­lään luku­vuo­sit­tain mm. ryh­män­oh­jauk­ses­sa. Huol­ta­jil­le tie­do­te­taan myös asi­as­ta. Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­sia ja mui­ta ky­se­lyi­den tu­lok­sia seu­ra­taan, ja nii­den poh­jal­ta laa­di­taan tar­vit­ta­vat toi­men­pide­oh­jel­mat yh­tei­söl­li­ses­sä opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­mäs­sä yh­des­sä opis­ke­li­ja­kun­nan edus­ta­jien kans­sa.

Kiu­saa­mi­sen, väki­val­lan ja häi­rin­nän esiin­ty­vyyt­tä lu­ki­os­sam­me seu­ra­taan vuo­sit­tain eri­lai­sil­la ky­se­lyil­lä. Ky­se­lyi­den vas­tauk­set tu­lee säi­lyt­tää mah­dol­li­sia myö­hem­min esil­le nou­se­via sel­vit­te­ly­jä var­ten kak­si vuot­ta ky­se­ly­jen to­teut­ta­mi­sen jäl­keen.

3.2 Koulutuksen tärkeys

Yh­tei­söl­li­sen opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­män jä­se­net osal­lis­tu­vat ku­kin ta­hoil­laan kiu­saa­mi­sen, väki­val­lan ja häi­rin­nän eh­käi­se­mis­tä kä­sit­te­le­viinn kou­lu­tuk­siin. Kou­lu­tuk­sen si­säl­löis­tä kes­kus­tel­laan ryh­mäs­sä ja ja­e­taan osaa­mis­ta. Yh­tei­söl­li­nen opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­mä osal­lis­tuu yh­des­sä reh­to­rin  kans­sa opet­ta­jil­le ja muul­le hen­ki­lö­kun­nal­le jär­jes­tet­tä­vän kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­luun.

Ta­voit­tee­na on, että hen­ki­lö­kun­nal­le tai osal­le sii­tä jär­jes­te­tään kou­lu­tus­ta vä­hin­tään joka kol­mas luku­vuo­si kiu­saa­mi­sen, väki­val­lan ja häi­rin­nän eh­käi­se­mi­ses­tä.

Suun­ni­tel­ma kä­si­tel­lään luku­vuo­sit­tain opet­ta­jien­ko­kouk­ses­sa ja myös opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­ses­sa. Ko­kouk­seen kut­su­taan tar­peen mu­kaan eri asi­an­tun­ti­joi­ta.

3.3 Tiedottaminen ja viestintä

Suun­ni­tel­mas­ta opis­ke­li­jan suo­jaa­mi­sek­si kiu­saa­mi­sel­ta, väki­val­lal­ta ja häi­rin­näl­tä tie­do­te­taan luku­vuo­sit­tain opis­ke­li­joil­le, huol­ta­jil­le ja van­hem­mil­le ja kai­kil­le oppi­lai­tok­sen työn­te­ki­jöil­le, opet­ta­jien li­säk­si myös muul­le hen­ki­lö­kun­nal­le.

4 Menettelytavat eri tilanteissa

Lu­kio voi puut­tua kiu­saa­mi­seen, häi­rin­tään ja väki­val­taan jos  sitä ta­pah­tuu  lu­ki­on alu­eel­la ja työ­päi­vän ai­ka­na tai lu­ki­on jär­jes­tä­mäs­sä ti­lai­suu­des­sa mm. opin­to­mat­kal­la. Jo­kai­nen kiu­saa­mis­ta, väki­val­taa tai häi­rin­tää ha­vain­nut on vel­vol­li­nen ot­ta­maan asi­an pu­heek­si, jot­ta asi­aa voi­daan sel­vit­tää huo­lel­li­ses­ti hen­ki­lö­kun­nan kans­sa.

Täs­sä kiu­saa­mi­sen kä­sit­teen alle on si­säl­ly­tet­ty kiu­saa­mi­sen eri muo­dot ja sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä. Jos opis­ke­li­ja tu­lee ker­to­maan jol­le­kul­le oppi­lai­tok­sen ai­kui­sel­le kiu­saa­mi­ses­ta, ai­kui­nen on vel­vol­li­nen vie­mään asi­aa eteen­päin kiu­saa­mi­sen lop­pu­mi­sek­si. Opis­ke­li­joi­den, joi­ta asia kos­kee, tu­lee olla tie­toi­sia asi­an kä­sit­te­lys­tä.

Jo­kai­nen tie­toon saa­tet­tu kiu­saa­mis­ta­paus on tut­kit­ta­va ja aloi­tet­ta­va sel­vi­tys mah­dol­li­sim­man no­pe­as­ti. Kaik­kia osa­puo­lia on kuul­ta­va. Pro­ses­sil­la ta­voi­tel­laan po­si­tii­vis­ta muu­tos­ta ja vää­rin­ym­mär­rys­ten oi­kai­se­mis­ta.

Kiu­saa­mi­sen sel­vit­te­lys­sä on olen­nais­ta mo­lem­pien osa­puol­ten kuu­le­mi­nen, en­sin erik­seen ja sit­ten yh­des­sä. Sel­vit­te­ly an­taa kum­mal­le­kin osa­puo­lel­le mah­dol­li­suu­den käy­dä ta­pah­tu­nut­ta läpi, rau­hoit­tua ja ke­hit­tää omaa ta­paa sel­vi­tä asi­as­ta eteen­päin oman ar­vok­kuu­ten­sa säi­lyt­tä­en. Ai­kui­nen tar­jo­aa neut­raa­lin asi­an­tun­te­muk­sen­sa ja ai­kui­sen mi­nän­sä osa­puol­ten käyt­töön. Ai­kui­sen tuki on vält­tä­mä­tön tur­val­li­suu­den tun­teen ta­kia. Vain tur­vas­sa nuo­ri voi op­pia ta­pah­tu­nees­ta, ken­ties so­pia ja pyy­tää, saa­da ja an­taa an­teek­si ja pääs­tä eteen­päin. Tar­vit­ta­es­sa ote­taan yh­teys huol­ta­jaan.

Seu­raa­vas­sa on ku­vat­tu esi­merk­ki toi­min­ta­mal­lis­ta, jota voi­daan hyö­dyn­tää kiu­saa­mis- tai häi­rin­tä­ta­pauk­seen liit­ty­vän toi­min­ta­oh­jeen laa­ti­mi­ses­sa:

1.Jo­kai­nen kiu­saa­mis­ta tai sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ha­vain­nut tai sii­tä tie­don saa­nut huo­leh­tii sii­tä, että asi­aa läh­de­tään sel­vit­tä­mään no­pe­as­ti ja to­sis­saan. Kiu­saa­mis­ta­paus­ta läh­tee sel­vit­te­le­mään kiu­sa­tun ryh­män­oh­jaa­ja ja/tai kiu­saa­jan ryh­män­oh­jaa­ja tai muu kiu­saa­mis­ta ha­vain­nut hen­ki­lö­kun­nan jä­sen ja ku­raat­to­ri.

2.Ta­pah­tu­mat kir­ja­taan ylös ja so­vi­taan seu­ran­nas­ta ja so­vit­te­lus­ta. Ta­pah­tu­neen tark­ka kir­jaa­mi­nen on tär­ke­ää: ky­sy­myk­set, vas­tauk­set, tun­te­muk­set, re­ak­ti­ot, fak­tat. Tar­vit­ta­es­sa opis­ke­li­jan tuen tar­peen sel­vit­tä­mi­sek­si koo­taan moni­a­lai­nen asi­an­tun­ti­ja­ryh­mä.

3. Jos on mah­dol­li­suus ver­tais­so­vit­te­luun, myös sii­tä so­vi­taan. So­vit­te­lu pe­rus­tuu va­paa­eh­toi­suu­teen. Täl­lä het­kel­lä lu­ki­os­sam­me ei ole ver­tais­so­vit­te­li­joi­ta.

4.Ta­pauk­ses­ta ke­rä­tään tie­toa haas­tat­te­le­mal­la mui­ta asi­as­ta tie­tä­viä opet­ta­jia ja mui­ta asi­an­o­sai­sia, jot­ka ovat oppi­lai­tok­sen hen­ki­lö­kun­taa, tai opis­ke­li­joi­ta.

5.Ta­pauk­sen kä­sit­te­li­jät ta­paa­vat kun­kin osa­puo­len yk­si­lö­kes­kus­te­luis­sa. Ta­voit­tee­na on, että jo­kai­sen näkö­kul­ma tu­lee esiin. Täs­sä yh­tey­des­sä so­vi­taan ala­i­käis­ten kans­sa yh­tey­den­o­tos­ta huol­ta­jiin ja aika­tau­lus­ta.

6. Eri osa­puol­ten suos­tu­muk­sel­la jär­jes­te­tään yh­tei­nen asi­an kä­sit­te­ly, jon­ka ta­voit­tee­na on so­pi­mi­nen (an­teek­si­pyyn­tö ja an­teek­si­an­ta­mi­nen). Tar­vit­ta­es­sa teh­dään kir­jal­li­nen so­pi­mus, jon­ka osa­puo­let alle­kir­joit­ta­vat.

  1. So­vi­taan seu­ran­ta­ta­paa­mis­ten ajan­koh­dat, jois­sa tar­kis­te­taan, onko kiu­saa­mi­nen lop­pu­nut.

8.Jos kiu­saa­mi­nen ei lopu, ote­taan käyt­töön oppi­lai­tok­sen ku­rin­pito­kei­not ja pyy­de­tään apua muil­ta vi­ran­o­maisilta ku­ten tur­val­li­suus­a­si­an­tun­ti­joil­ta ja las­ten­suo­je­lu­vi­ran­o­mai­sel­ta. Jos kiu­saa­mi­nen täyt­tää ri­kok­sen tun­nus­mer­kit, kiu­saa­mi­ses­ta teh­dään ri­kos­il­moi­tus.

9.Kaik­ki käy­dyt kes­kus­te­lut ja ta­paa­mi­set kir­ja­taan muis­ti­ok­si ja säi­ly­te­tään sa­moin kuin opis­ke­lu­huol­to­ker­to­muk­set (opis­ke­lu­aika + 10 vuot­ta).

  1.  Kai­kil­le osa­puo­lil­le tar­jo­taan tar­vit­ta­es­sa opis­ke­lu­huol­lol­lis­ta yk­si­lö­tu­kea (opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja, psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lu­ja, sekä moni­a­lais­ta yk­si­lö­koh­tais­ta opis­ke­lu­huol­toa).

Kun opis­ke­li­ja käyt­täy­tyy väki­val­tai­ses­ti tai uh­kaa­vas­ti, toi­mi­taan seu­raa­vis­sa asia­kir­jois­sa ku­va­tul­la ta­val­la (ovat osa ope­tuus­suun­ni­tel­maa). Suun­ni­tel­ma toi­min­nas­ta äkil­li­sis­sä krii­seis­sä ja uhka- ja vaa­ra­ti­lan­teis­sa sekä suun­ni­tel­ma ku­rin­pito­kei­no­jen käyt­tä­mi­ses­tä ja nii­hin liit­ty­vis­tä me­net­te­ly­ta­vois­ta.

5 Opiskelijoiden toimintaohjeita

5.1 Opiskelija kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän kohteena

Ke­nen­kään ei tar­vit­se mis­sään muo­dos­sa sie­tää louk­kaa­vaa tai epä­miel­lyt­tä­vää käyt­täy­ty­mis­tä. Kai­kil­la on oi­keus omiin fyy­si­siin ja hen­ki­siin ra­joi­hin. Muil­la yh­tei­sön jä­se­nil­lä on vel­vol­li­suus kun­ni­oit­taa toi­sen aset­ta­mia ra­jo­ja.

5.2 Opiskelija kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän sivusta seuraajana

Joen­suun yh­teis­kou­lun lu­ki­on kaik­kia opis­ke­li­joi­ta sekä hen­ki­lö­kun­taa roh­kais­taan ja kan­nus­te­taan puut­tu­maan nä­ke­mään­sä kiu­saa­mi­seen, väki­val­taan ja häi­rin­tään. Jos opis­ke­li­joil­le on ker­ty­nyt ko­ke­mus­ta oppi­lai­tok­sen toi­mi­vas­ta pro­ses­sis­ta puut­tu­mi­ses­ta kiu­saa­mi­seen, väki­val­taan ja häi­rin­tään tai he tun­te­vat oppi­lai­tok­sen toi­min­ta­suun­ni­tel­man, se roh­kai­see hei­tä kaik­kia ak­tii­vi­ses­ti puut­tu­maan ha­vait­se­miin­sa häi­ri­öi­hin. Myös il­mi­ön kä­sit­te­le­mi­nen ja poh­ti­mi­nen etu­kä­teen aut­taa nuo­ria tun­nis­ta­maan häi­ri­ö­ti­lan­teet. Hen­ki­lö­kun­nan on vir­ka­vas­tuul­la puu­tut­ta­va kaik­keen nä­ke­mään­sä epä­a­si­al­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen.

Toi­set opis­ke­li­jat voi­vat puut­tua nä­ke­mään­sä kiu­saa­mi­seen, väki­val­taan ja häi­rin­tään esi­mer­kik­si seu­raa­vil­la ta­voil­la:

6 Suunnitelman seuranta, arviointi ja päivittäminen

Lu­ki­on yh­tei­söl­li­nen opis­ke­li­ja­huol­to­ryh­mä on vas­tuus­sa suun­ni­tel­man seu­ran­nas­ta, ar­vi­oin­nis­ta ja päi­vit­tä­mi­ses­tä luku­vuo­sit­tain.

Suun­ni­tel­man to­teu­tu­mis­ta seu­ra­taan luku­vuo­sit­tain. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen edus­ta­jat osal­lis­tu­vat ar­vi­oin­tiin ja päi­vit­tä­mi­seen.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020