Opiskelijahuolto ja opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijahuolto
Lukion opiskelijahuollolla tarkoitetaan sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.  Yhteisöllinen opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään  opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta  ja esteettömyyttä.

Yh­tei­söl­li­sen opis­ke­li­ja­huol­lon läh­tö­koh­ta­na on opis­ke­li­jan ja huol­ta­jien osal­li­suus ja kuul­luk­si  tu­le­mi­nen. Yh­tei­söl­lis­ten toi­min­ta­ta­po­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ote­taan huo­mi­oon yh­teis­työ myös  kun­nan mui­den nuor­ten hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­vien vi­ran­o­mais­ten ja  toi­mi­joi­den kans­sa.

Lu­ki­on yh­tei­söl­li­nen opis­ke­lu­huol­to­ryh­mä vas­taa opis­ke­lu­huol­lon suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä,  to­teut­ta­mi­ses­ta ja ar­vi­oin­nis­ta. Ryh­mään kuu­lu­vat reh­to­ri, opin­to-oh­jaa­jat, eri­tyis­o­pet­ta­ja,  ter­vey­den­hoi­ta­ja, kou­lu­psy­ko­lo­gi, ku­raat­to­ri, opet­ta­jien/ryh­män­oh­jaa­jien edus­ta­ja ja  opis­ke­li­joi­den edus­ta­ja.

Yk­si­lö­koh­tai­sel­la opis­ke­li­ja­huol­lol­la tar­koi­te­taan opis­ke­li­jal­le an­net­ta­via opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lu­ja,  joi­ta ovat opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to, opis­ke­lu­huol­lon psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lut  sekä yk­sit­täis­tä opis­ke­li­jaa kos­ke­va moni­a­lai­nen opis­ke­lu­huol­to. Yk­si­lö­koh­tai­sen opis­ke­lu­huol­lon teh­tä­vä­nä on edis­tää opis­ke­li­jan hy­vin­voin­tia, ter­veyt­tä ja opis­ke­lu­ky­kyä sekä tun­nis­taa näi­hin ja opis­ke­li­jan elä­män­ti­lan­tee­seen liit­ty­viä yk­si­löl­li­siä tar­pei­ta. Ta­voit­tee­na on  myös var­hai­ses­sa vai­hees­sa eh­käis­tä on­gel­mia ja huo­leh­tia tar­vit­ta­van tuen jär­jes­tä­mi­ses­tä.

Opis­ke­lu­huol­lon toi­mi­jat: Siun so­ten alai­sen opis­ke­li­ja­huol­to­hen­ki­lös­tön säh­kö­pos­ti­o­soit­teet ovat muo­toa etu­nimi.suku­nimi@siun­so­te.fi,

Opis­ke­li­joi­den ter­vey­den­huol­los­ta vas­taa ter­vey­den­hoi­ta­ja Mai­ju Ju­vo­nen. Ter­vey­den­hoi­ta­ja on kou­lul­la maa­nan­tais­ta tors­tai­hin klo 8-16 ja per­jan­tai­sin 8-14. Ti­lat löy­ty­vät 2. ker­rok­ses­ta. Vas­taan­otto toi­mii ajan­va­rauk­sel­la, ajan voi va­ra­ta kä­te­väs­ti verk­ko­ajan­va­rauk­sel­la Siun So­ten verk­ko­sivuilta (www.siun­so­te.fi). Il­man ajan­va­raus­ta ta­pah­tu­vat käyn­nit tu­li­si ajoit­taa avoi­mel­le vas­taan­o­tol­le klo 12.30-13.30. Ter­vey­den­hoi­ta­jaan voi olla yh­tey­des­sä myös Wil­man kaut­ta, lait­ta­mal­la What­sApp -vies­tiä (050-913 5827) tai soit­ta­mal­la (013-330 5741).

Ter­vey­den­hoi­ta­ja pi­tää en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le info­tun­nin, jos­sa ker­ro­taan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­ta ja käy­tän­nöis­tä. Li­säk­si tun­nin ai­ka­na kaik­ki opis­ke­li­jat täyt­tä­vät ter­veys­ky­se­lyn. Ruo­ka-aine­al­ler­gi­ois­ta il­moi­te­taan luku­kau­den alus­sa ra­vin­to­lan hen­ki­lö­kun­nal­le.

Ter­vey­den­hoi­ta­ja aut­taa ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin liit­ty­vis­sä pul­mis­sa. Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon
pal­ve­lu­ja ovat muun mu­as­sa:
• ter­veys­tar­kas­tuk­set en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le
• puo­lus­tus­voi­mien en­nak­ko­ter­veys­tar­kas­tuk­set joen­suu­lai­sil­le kut­sun­ta­i­käi­sil­le
• nuo­ri­son ter­veys­to­dis­tuk­set mm. ajo­kort­tia var­ten
• ensi­apu tapa­tur­ma­ti­lan­teis­sa
• hoi­don tar­peen ar­vi­oin­ti/hoi­to äkil­li­sis­sä sai­ras­ta­pauk­sis­sa
• yk­si­löl­li­sen tar­peen mu­kai­nen ter­veys­neu­von­ta
• mat­kai­li­joi­den ro­ko­tus­neu­von­ta ja te­hos­te­ro­ko­tuk­set, inf­lu­ens­sa­ro­ko­tuk­set
• sek­su­aa­li­ter­veys­neu­von­ta, eh­käi­syn aloi­tuk­set.

Kou­lu­lää­kä­ri pi­tää vas­taan­ot­toa kou­lul­la sään­nöl­li­ses­ti ter­vey­den­hoi­ta­jan ti­lois­sa toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. Ajan­va­raus lää­kä­ril­le teh­dään ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Kou­lul­la ei ole lää­kä­rin sai­raus­vas­taan­ot­toa. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa ajan­va­raus lää­kä­ril­le ta­pah­tuu oman ter­veys­a­se­man kaut­ta.

Ham­mas­lää­kä­ri­ajat va­ra­taan itse omas­ta koti­kun­nas­ta. Il­mai­nen ham­mas­hoi­to kos­kee kaik­kia alle 18-vuo­ti­ai­ta.

Kou­lu­psy­ko­lo­gi oh­jaa, neu­voo ja tu­kee lu­ki­o­lai­sia hy­vin­voin­tiin, opis­ke­luun ja elä­män­ti­lan­tei­siin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Esi­merk­ke­jä ai­heis­ta joi­den tii­moil­ta voit tul­la jut­te­le­maan psy­ko­lo­gin kans­sa.

Kou­lu­psy­ko­lo­gin työ­hön kuu­luu opis­ke­li­jan tuki- ja oh­jaus­käyn­nit, hen­ki­lö­kun­nan kon­sul­toin­ti, neu­vot­te­lut sekä yh­teis­työ nuo­ren lähi­ver­kos­ton kans­sa ja oh­jaus tar­vit­ta­vien pal­ve­lui­den pa­riin. Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da ta­paa­mi­nen ku­raat­to­rin tai psy­ko­lo­gin kans­sa 7 kou­lu­päi­vän si­säl­lä ja kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa sa­ma­na tai seu­raa­va­na päi­vä­nä.

Psy­ko­lo­gi Jari Sak­sa on ta­vat­ta­vis­sa maa­nan­tai­sin ja tiis­tai­sin , uu­den puo­len 2.krs huo­ne 2118. ter­vey­den­hoi­ta­jan huo­neen vie­res­sä.

Yh­tey­den­otot ja ajan­va­rauk­set Wil­man tai what­su­pin kaut­ta tai soit­ta­mal­la, puh 050 4327112. Säh­kö­pos­ti­o­soi­te jari.sak­sa@siun­so­te.fi

Ku­raat­to­ri työs­ken­te­lee oppi­lai­tok­sis­sa so­si­aa­li­alan asi­an­tun­ti­jana. Hä­nen teh­tä­vän­sä on tu­kea opis­ke­li­joi­den op­pi­mis­ta, hy­vin­voin­tia sekä so­si­aa­li­sia ja psyyk­ki­siä val­miuk­sia. Ku­raat­to­ri jär­jes­tää tar­vit­ta­vaa tu­kea, oh­jaus­ta ja neu­von­taa opis­ke­li­joil­le, hei­dän lähi­pii­ril­leen ja opet­ta­jil­le. Kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia. Ku­raat­to­ri tar­jo­aa kes­kus­te­lu­apua eri­lai­sis­sa elä­män pul­ma­ti­lan­teis­sa, ku­ten

Ku­raat­to­ri Ma­ri­an­ne Rönk­kö on ta­vat­ta­vis­sa kou­lul­la­si tors­tai­sin lepo­huo­nees­sa ja per­jan­tai­sin huo­nees­sa 2118 uu­den puo­len toi­ses­sa ker­rok­ses­sa (ter­vey­den­hoi­ta­jan huo­neen vie­res­sä).

Yh­tey­den­otot ja ajan­va­rauk­set Wil­mas­sa, What­sAp­pil­la, pu­he­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

Puh. 013 330 5952/050 440 8234. Säh­kö­pos­ti: ma­ri­an­ne.ronk­ko@siun­so­te.fi

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020