Ylioppilaskirjoitusten aikataulu, kevät 2021

KO­KEET AL­KA­VAT KEL­LO 09.00. PAI­KAL­LA SI­NUN TU­LEE OLLA KUI­TEN­KIN JO VII­MEIS­TÄÄN KEL­LO 8.15. LY­HYI­DEN VIE­RAI­DEN KIEL­TEN KOE JÄR­JES­TE­TÄÄN NOR­MAA­LI­KOU­LUL­LA. 

SEU­RAA KOU­LUN TIE­DOT­TEI­TA JA VIES­TE­JÄ LIIT­TY­EN YLI­OP­PI­LAS­KIR­JOI­TUK­SIIN! YLI­OPP­LAS­TUT­KIN­TO­LAU­TA­KUN­TA ON LI­SÄN­NYT SYK­SYN TA­PAAN KOE­PÄI­VIÄ MYÖS KE­VÄÄL­LE 2021, KOS­KIEN RE­AA­LI­KO­KEI­TA. MYÖS MA­TE­MA­TII­KAN KO­KEET ON JA­ET­TU KAH­TIA.

Mu­kaan kir­joi­tuk­siin:

Kevään  2021 ylioppilaskirjoitusten aikataulu (KOKEET ALKAVAT AINA KELLO 09.00, ole paikalla viimeistään klo 08.15

TI 16.3. äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus, luku­tai­don koe
suo­mi toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -koe

TO 18.3. vie­ras kie­li, ly­hyt oppi­mää­rä TUL­LI­POR­TIN NOR­MAA­LI­KOU­LUN LU­KI­OL­LA, mu­kaan ku­val­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus
eng­lan­ti, rans­ka, es­pan­ja, sak­sa, ve­nä­jä, ita­lia, por­tu­ga­li, la­ti­na, saa­me

PE 19.3. äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus (suo­mi ja ruot­si), kir­joi­tus­tai­don koe

MA 22.3. vie­ras kie­li, pit­kä oppi­mää­rä, eng­lan­ti, rans­ka, es­pan­ja, sak­sa, ve­nä­jä

TI 23.3. ma­te­ma­tiik­ka, ly­hyt oppi­mää­rä

KE 24.3. ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä oppi­mää­rä

TO 25.3.  bi­o­lo­gia, fi­lo­so­fia, psy­ko­lo­gia

PE 26.3.  fy­siik­ka, his­to­ria

MA 29.3. toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li (ruot­si), pit­kä ja kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä (nor­maa­li oppi­mää­rä meil­lä on kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä)

TI 30.3.  maan­tie­de, us­kon­to, elä­män­kat­so­mus­tie­to, yh­teis­kun­ta­oppi

KE 31.3. ke­mia, ter­veys­tie­to

lisä­tie­to­ja yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan si­vuil­ta, mm. ke­vään 2021 koe­päi­vät

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020