Tietokone lukio-opinnoissa ja sen hankkiminen!

Lu­kio-opin­nois­sa käy­te­tään yhä ene­ne­väs­sä mää­rin säh­köi­siä ma­te­ri­aa­le­ja ja in­ter­ne­tis­sä toi­mi­via op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jä. Tie­to­ko­neil­la teh­dään kurs­si­ko­kei­ta ja yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­kei­ta.

Lu­kio-opin­not aloit­ta­neel­la opis­ke­li­jal­la tu­lee olla käy­tös­sään kan­net­ta­va tie­to­kone tai vas­taa­va lai­te, jota hän voi­si käyt­tää opis­ke­lu­vä­li­nee­nään ja kul­jet­taa sitä mu­ka­naan kaik­ki­na kou­lu­päi­vi­nä. Lait­teen tu­lee olla opis­ke­li­jal­la opin­to­jen al­ka­es­sa. Kai­kil­le en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­joil­le on opas­tus­ta tie­to­ko­neen käyt­töön lu­kio-opin­nois­sa 1. jak­son ai­ka­na.

Oppi­ma­te­ri­aa­lien ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tö­jen käyt­tä­mi­seen käy mikä ta­han­sa tie­to­kone tai mo­bii­li­lai­te, jol­la pää­see in­ter­ne­tiin. Tätä var­ten kou­lul­lam­me on käy­tet­tä­vis­sä lan­ga­ton verk­ko (Net­lan­dia).

Säh­köi­sen koe­ym­pä­ris­tön käyt­tä­mi­nen

Opis­ke­li­jat te­ke­vät säh­köi­siä ko­kei­ta omil­la kan­net­ta­vil­la tie­to­ko­neil­laan. Lu­ki­o­ai­ka­na har­joi­tel­laan yli­op­pi­las­tut­kin­non säh­köi­sen koe­ym­pä­ris­tön (Abit­ti, Di­ga­bi­OS) käyt­töä. Tä­män vuok­si opis­ke­li­jal­la tu­lee olla käy­tös­sään kan­net­ta­va tie­to­kone, jol­la koe­ym­pä­ris­töä voi­daan käyt­tää. Tie­to­ko­neen tek­ni­set mi­ni­mi­vaa­ti­muk­set löy­ty­vät osoit­tees­ta https://www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi/ima­ges/si­vus­ton_tie­dos­tot/Oh­jeet/Ylei­set/lii­te_2-ohje_ko­ke­laan_tie­to­ko­nees­ta_2019.pdf

Koe­ym­pä­ris­tön käyt­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että tie­to­ko­nee­seen pys­ty­tään la­taa­maan käyt­tö­jär­jes­tel­mä USB-muis­ti­ti­kul­ta. Tämä ei sel­viä muu­ten kuin tes­taa­mal­la sitä käy­tän­nös­sä. (ks. li­sää http://www.abit­ti.fi/fi/oh­jeet/tie­to­ko­neen-kayn­nis­ta­mi­nen-usb-muis­til­ta/ . App­len 2018 ja myö­hem­min jul­kais­tut mal­lit ei­vät ole enää abit­ti-yh­teen­so­pi­via (mm. air, mac­book pro) tur­va­si­ruil­le siir­ret­ty­jen ase­tus­ten ta­kia.

Jos omis­tat jo en­nes­tään ta­val­li­sen kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, jos­sa on
– USB-port­te­ja (vä­hin­tään 2 kpl, mie­lui­ten 3 kpl)
– lan­gal­li­nen in­ter­net­lii­tän­tä
niin voit tes­ta­ta ko­nee­si so­vel­tu­vuut­ta säh­köi­sen yo-ko­keen te­ke­mi­seen käyn­nis­tä­mäl­lä sen muis­ti­ti­kul­ta em. oh­jeen avul­la. Käyt­tö­jär­jes­tel­män Di­ga­bi­OS la­taa­mi­nen muis­ti­ti­kul­ta ei va­hin­goi­ta tie­to­ko­net­ta, eikä pois­ta siel­tä mi­tään tie­to­ja.

Kään­ny myy­jä­liik­keen puo­leen , jos olet epä­var­ma tie­to­ko­nee­si so­vel­tu­mi­ses­ta yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­kee­seen. Lu­kio ei ole vas­tuus­sa, jos han­kit ko­neen, joka ei toi­mi koe­jär­jes­tel­mäs­sä.

Oh­jel­mis­tot

Tie­to­ko­neen käyt­tö­jär­jes­tel­mäl­le ei ole eri­tyi­siä vaa­ti­muk­sia. Lu­ki­o­lai­nen saa mak­sut­ta käyt­töön­sä myös  Mic­ro­soft Of­fi­ce pa­ke­tin 365 ym­pä­ris­töi­neen käyt­töön­sä. Sen voi la­da­ta it­sel­leen Of­fi­ce 365 -pal­ve­lus­ta, jo­hon Joen­suun kau­pun­gin kou­lu­lai­sil­la ja lu­ki­o­lai­sil­la on käyt­tä­jä­tun­nuk­set. Lu­ki­on ai­ka­na har­joi­tel­laan myös koe­ym­pä­ris­tös­sä tar­vit­ta­vien so­vel­lus­ten käyt­töä. Opis­ke­li­jan tu­lee asen­taa ky­sei­set (il­mai­set) so­vel­luk­set tie­to­ko­neel­leen. Näis­tä tär­kein alku­vai­hees­sa on Lib­re­of­fi­ce.

JOEN­SUUN YH­TEIS­KOU­LUN LU­KIOOpin­to-opas 2020-202115.8.2020